Allmänt om exportintyg

Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel

Om Exportintyg

Vissa länders myndigheter kan begära att ett exportintyg utfärdas för livsmedlet som exporteras till landet. Exportintyg, hälsointyg, och veterinärintyg är olika namn för samma intyg. 

Viktigt att veta:

  • Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att de krav som ställs av importlandet, på de produkter som skall exporteras, är uppfyllda. Kraven finns uttryckta i intyget men ytterligare information finns på vår webbplats för varje land.
  • Intyget fylls i av företagaren. Inspektör från kontrollmyndigheten signerar intyget.
  • Intygstext får inte ändras.
  • Text får endast strykas där så anges. 
  • Senaste intygsversion ska används. Du hittar den på vår webbplats för landet.
  • De flesta intyg är överenskomna med importlandets myndighet. Om intyget inte är överenskommet så framgår detta i texten. Då måste intyget avstämmas med importlandets myndighet via importör. 
  • Varje sida ska undertecknas och stämplas av inspektören.

Referensnummer:

  • Intyget ska ha ett unikt referensnummer som kontrollmyndigheten anger. Livsmedelsverket har modellen löpnummer/årtal/anläggningsnummer (till exempel 0001/2019/3206).
  • Intyg för länder inom EaEU har förtryckta unika referensnummer som medföljer när du beställer intygen från Livsmedelsverket.
  • För intyg som består av flera blad ska varje sida vara märkt med referensnummer.

Ursprungsintyg/Certificate of origin

Certificate of free sale

Ett certificate of free sale intygar att produkten lagligen får säljas i Sverige och kan utfärdas av det exporterande företagets kontrollmyndighet. Företag med kontroll av annan myndighet än Livsmedelsverket vänder sig till denna myndighet.

Intyget ska bara användas om importlandet specifikt kräver det.

Intyg för fiskprodukter från Havs- och vattenmyndigheten

Dessutom kan ett beredningsintyg och ett lagringsintyg begäras av importlandet, exempelvis Storbritannien. I det land där fisken har processats kan ett beredningsintyg (processing statement) skapas och i det land där produkten lagrats kan ett lagringsintyg (proof of storage) skapas. Beredningsintyget valideras av beredningsanläggningens kontrollmyndighet och lagringsintyget valideras av Tullverket. Importören behöver intygen i förväg innan sändningen anländer till importlandet.

Plombering av sändningar

Vissa importländer kräver att sändningen ska plomberas och att ett plombnummer ska anges i intyget.

Då sändningar plomberas så ska de förses med en plomb av god kvalitet med ett unikt nummer. En blyplomb är inte en unik plomb och är därför inte tillräcklig. Den enklaste plastplomben med ett unikt nummer är däremot godtagbar. Livsmedelsföretaget ska ha rutiner som säkerställer sambandet mellan plombnummer och sändning.

Plombering vid flygfrakt

Det kan vara svårt att plombera sändningar som fraktas med flyg, eftersom det ofta handlar om mindre sändningar som lastas om till en större flygcontainer på flygplatsområdet. Livsmedelsverket kan i dagsläget inte ge vägledning angående plomberingen av flygtransporter. Livsmedelsföretaget uppmanas därför att själv fråga importlandets myndigheter, direkt eller genom sin importör, om ett krav finns för plombering och på vilket sätt detta ska utföras vid flygfrakt.

Traces 

Privatpersoners utförsel av livsmedel

Den som ska resa till länder utanför EU och vill ta med sig livsmedel bör kontakta myndigheterna i det land man ska resa till. Enklaste sättet att få kontakt med rätt myndighet är att kontakta landets ambassad i Sverige. Ambassaden har ofta information om vilka regler som gäller och/eller vilken myndighet man ska kontakta.

Ibland finns det begränsningar för hur mycket livsmedel och vilka sorters livsmedel man får ta med sig till ett land. Det kan även krävas att man ansöker om tillstånd eller att man har läkarintyg för behov av specialkost.

Intyg för material i kontakt med livsmedel

Senast granskad 2024-05-31