Metaller

Närbild på vete

Livsmedelsverket utför analyser av tungmetaller för kontroll mot gränsvärden enligt kommissionens förordning 915/2023. Livsmedelsverket driver även projekt för att kartlägga olika metaller i livsmedel, framför allt gäller det halterna av kadmium och oorganisk arsenik.

Bly, kadmium, kvicksilver och arsenik finns med på World Health Organisation (WHO) tio i topp-lista över kemikalier som är skadliga för hälsan. Därför är det viktigt att kontrollera halterna i olika livsmedel. Halterna är sedan ett av flera underlag för den som bedömer hur stora risker ämnena innebär för människor.

Livsmedelsverket gör varje år en restsubstanskontroll där animalier analyseras, exempelvis nöt, svin, vilt och fiskprover. I denna kontroll är det bly, kadmium och kvicksilver som utvärderas. Vanligtvis kontrolleras också tungmetaller varje år på utvalda vegetabilier.

Verksamheten analyserar även nyttiga element för livsmedelsdatabasen, till exempel mangan, järn och zink. Resultaten från analyserna används även som underlag till risk- och nyttovärderingar. Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) inom området metaller i livsmedel och foder. Vi deltar därför i de aktiviteter som anordnas av det Europeiska referenslaboratoriet för metaller och kväveföreningar (EURL-MN) som DTU i Danmark driver.

Vid totalhaltsbestämningar av metaller används en sluten mikrovågsuppslutning följt av analys med Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).

Oorganisk arsenik extraheras med en metod som ger den totala halten av oorganisk arsenik och uttrycks som As(V) i provet. Analystekniken som används är jonkromatografi kopplat till ICP-MS.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av metaller med kvantifieringsgränser och analysteknik.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Joakim Engman

Enhetschef, Enheten för naturliga gifter och metaller
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Metaller Kvantifieringsgräns
torra prover
(mg/kg)
Kvantifieringsgräns
våta prover 
(mg/kg)
Analysteknik

Aluminium (Al)

1,2

0,24

ICP-MS
Vanadin (V) 0,27 0,053 ICP-MS
Krom (Cr) 0,069 0,014 ICP-MS
Mangan (Mn) 0,061 0,012 ICP-MS
Järn (Fe) 0,87 0,17 ICP-MS
Kobolt (Co) 0,006 0,001 ICP-MS
Nickel (Ni) 0,13 0,025 ICP-MS
Koppar (Cu) 0,112 0,022 ICP-MS
Zink (Zn) 1,0 0,21 ICP-MS
Arsenik (As) 0,037 0,008 ICP-MS
Molybden (Mo) 0,012 0,002 ICP-MS
Silver (Ag) 0,014 0,003 ICP-MS
Kadmium (Cd) 0,006 0,001 ICP-MS
Tenn (Sn) 0,076 0,015 ICP-MS
Kvicksilver (Hg) 0,036 0,0073 ICP-MS
Bly (Pb) 0,0064 0,0013 ICP-MS

Oorganisk arsenik
As(V)                     

0,007

0,003

IC-ICP-MS

 

Laboratorietjänster

Senast granskad 2023-08-22