Organisation

Organisationsschema över Livsmedelsverkets organisation. Överst är generaldirektör. Sedan kommer GD Stab samt Insynsrådet. Under kommer Livsmedelsverkets fyra områden. Område Undersökning & vetenskapligt stöd innehåller följande avdelningar: Biologi, Hållbara matvanor, Kemi samt Risk- och nyttovärdering. Område Kontroll innehåller följande avdelningar: Kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll, Kontrollstöd, Mellersta Sverige, Norra Sverige samt Södra Sverige. Område Styrning och vägledning innehåller följande avdelningar: EU-samordning och export, Företags- och myndighetsstöd, Kontrolledning samt Säkra livsmedel. Område Strategisk utveckling och stöd innehåller följande avdelningar: Ekonomi, HR, IT & service, Juridiska, Kommunikation, Krisberedskap och civilt försvar samt Utvärdering.

Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren.
Ledningsgruppen består av generaldirektören, de fyra områdescheferna och chef för GD stab.

Ledningsgruppen

Senast granskad 2021-10-04