Avgifter för Livsmedelsverkets kontroll

Alla livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. Företag betalar avgift för denna kontroll. På den här sidan kan du läsa om avgifter som gäller den kontroll som Livsmedelsverket utför.

Avgift för registrering och prövning av godkännande

Avgift för planerad kontroll

Livsmedelsverket ska regelbundet utföra riskbaserad kontroll med lämplig frekvens. Riskbaserad kontroll är till exempel inspektioner och revisioner av anläggningen. I kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar ingår även besiktning före och efter slakt. Denna regelbundna kontroll kallas ofta för planerad kontroll.

Avgift för kontroll som ursprungligen inte var planerad

Kontroll som inte ursprungligen var planerad kan vara att myndigheten behöver komma tillbaka och kontrollera att en tidigare brist är åtgärdad. Det kan även handla om kontroll som utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av brister som kontrollen upptäckt vid den planerade kontrollen. Klagomål kan också leda till att myndigheterna gör kontroll som inte ursprungligen var planerad. Företag ska betala en avgift för denna kontroll. I kontrollförordningen finns bestämmelser om hur denna avgift ska beräknas.

Avgift för kontroll av material och produkter i kontakt med livsmedel

Anläggningar som tillverkar, förädlar eller distribuerar material och produkter som är i kontakt med livsmedel ska kontrolleras. Livsmedelsverket utför denna kontroll på livsmedelsanläggningar som står under verkets tillsyn.

  • Avgiften för kontrollen är 1 590 kronor per timme och debiteras per påbörjade 15 minuter. 

Avgift för kontrollprogram

Livsmedelsverket kontrollerar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår de nationella kontrollprogrammen. I programmen provtas livsmedel när det gäller olika kemiska ämnen och mikroorganismer. Anläggningar som har verksamhet som ingår i kontrollprogrammen ska betala en avgift för kontrollprogrammen. Läs mer om vilka som berörs av detta på länken nedan.

Avgiften för kontrollprogrammen är baserad på den planerade produktionsvolymen. Det vill säga hur mycket som produceras av det som ska provtas. Avgiften betalas i början av året.

Avgift för exportkontroll

Med export menas handel med länder som inte är medlemmar i EU. Kraven på kontroll eller intyg för livsmedel som exporteras skiljer sig åt mellan olika mottagarländer. Om det krävs att sändningen kontrolleras på plats innan intyg kan utfärdas tar Livsmedelsverket ut en avgift för kontrollen.

  • Avgiften 2023: 1 390 kronor per timme.
  • Avgiften 2024: 1 770 kronor per timme.

Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter. Den totala avgiften beror därför på hur lång tid kontrollen tar.

Avgifter för importkontroll

Vissa livsmedel som importeras ska kontrolleras vid särskilda gränskontrollstationer. Detta gäller även material och produkter i kontakt med livsmedel.

Så fungerar avgiftssystemet

Sveriges livsmedelskontroll utförs av kommunerna, av länsstyrelserna och av Livsmedelsverket.  Kommuner och länsstyrelser bestämmer själva vilka avgifter som gäller för deras kontroll. Det innebär att avgifterna kan skilja mellan olika kommuner och mellan olika länsstyrelser.
Observera att du som har ett företag som kontrolleras av din kommun eller din länsstyrelse kan kontakta dem för att få veta vilken avgift som gäller för deras kontroll av din verksamhet.

Den kontroll som Livsmedelsverket utför finansieras huvudsakligen genom avgifter. Avgifterna framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Offentlig kontroll är den verksamhet som myndigheten utför för att verifiera att relevanta bestämmelser följs. Det kan till exempel vara inspektioner och besiktning före slakt. Annan offentlig verksamhet är andra uppgifter som myndigheten utför, till exempel när myndigheten utfärdar intyg, registrerar en anläggning eller fattar beslut. Avgift för annan offentlig verksamhet som härrör ur kontrollen ska beräknas på samma sätt som avgiften för offentlig kontroll vid anläggningen.

Olika avgifter för olika verksamheter

Du som företagare betalar i efterhand för den kontroll som utförts. Avgiften som du betalar baserar sig på den tid som kontrollen tagit. I avgiften ingår förutom kontroll på plats, eller på distans, också tid för förberedande och uppföljande administrativt arbete. Hur stor din avgift blir och hur ofta du ska betala avgift beror på vilken typ av verksamhet du har och vilken sorts kontroll som utförs.

Skillnaderna i avgift beror på att lagstiftningen ställer olika krav på olika verksamheter och hur avgiften för dessa kontroller ska beräknas. Livsmedelsverket har därför flera modeller för avgifter och olika timavgifter för olika typer av kontroll.

Livsmedelsverket tar ut avgifter för bland annat:

  • Prövning av godkännande och registrering
  • Planerad kontroll
  • Kontroll som inte ursprungligen var planerad
  • Kontroll av material och produkter i kontakt med livsmedel
  • Kontrollprogram
  • Exportkontroll
  • Importkontroll

 

Senast granskad 2023-12-27