NRL Vattenhalt i fjäderfä

Det nationella referenslaboratoriet ger kvalitetsstöd till offentliga
kontrollaboratorier inom området handelsnormer för fjäderfäkött

De nationella referenslaboratorierna ska:

  • Samordna verksamheten för de nationella laboratorier som ansvarar för analys av vattenhalten i fjäderfäkött.

  • Hjälpa den behöriga myndigheten i medlemsstaten att organisera systemet för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött.

  • Se till att de uppgifter som expertstyrelsen lämnar sprids till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten och till de nationella laboratorierna.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2023-11-06