Läkemedelsrester

När djur varit sjuka och behandlats med läkemedel kan det finnas kvar små rester av läkemedlet i livsmedel som till exempel kött, mjölk och ägg. Livsmedelsverkets kontroll visar att mängderna i de fallen är mycket små och inte innebär någon risk för hälsan.

När djur blir sjuka eller misstänks kunna smitta andra djur kan de behöva behandlas med läkemedel. Efter en sådan behandling får djuren inte slaktas - och livsmedel, till exempel mjölk, inte tas från djuren - förrän efter en bestämd tid. Den perioden kallas karenstid. Efter den perioden ska resterna i slaktkroppen eller i livsmedel som mjölk, ägg, fisk och honung vara borta eller mycket små.

Många stickprov

För att skydda konsumenterna finns det regler för hur mycket rester som får finnas kvar i maten från ett visst läkemedel. Samma regler gäller inom hela EU och för den mat som importeras till EU.

Varje år undersöker Livsmedelsverket omkring 4000 svenska prover från levande djur och livsmedel från djur. Proverna tas vid slakt, i mjölk, ägg, fisk och honung för att analysera om det finns rester av läkemedel i livsmedlet. Detta görs inom alla EU-länder hos de djur som produceras inom landet.

Är det farligt att få i sig läkemedelsrester?

Den mängd som får finnas kvar i köttet, mjölken, fisken eller honungen innebär ingen risk för hälsan. Risken för allergiska reaktioner efter att ha ätit kött eller druckit mjölk från djur som behandlats med antibiotika är liten.

Vilka ämnen letar Livsmedelsverket efter?

Proverna analyseras för att hitta rester av tillåtna läkemedel, förbjudna läkemedel men även ämnen som gör att djur växer fortare.

Några exempel på vad proverna analyseras för:

  • Läkemedel - antibiotika mot bakterieinfektioner, medel mot parasiter, hormoner, antiinflammatoriska medel, bedövningsmedel och vacciner.
  • Fodertillsatser - bland annat koccidiostatika, som används förebyggande mot tarmparasiter, så kallade koccidier.
  • Biocider – bekämpningsmedel som används mot flugor och insekter och som desinfektionsmedel, till exempel för att doppa kons spenar efter mjölkning.

Inom EU är det förbjudet att använda såväl antibiotika som hormoner för att djur ska växa snabbare.

Godkännande av läkemedel

Ansvaret för läkemedel och biocider till djur delas mellan flera myndigheter:

  • Läkemedelsverket godkänner läkemedel till djur samt bedömer karenstider för läkemedel till livsmedelsproducerande djur. Vissa läkemedel godkänns gemensamt inom EU av Europeiska läkemedelsverket (EMA).
  • Jordbruksverket fattar beslut om hur läkemedel får användas.
  • Livsmedelsverket ansvarar för kontroll av läkemedelsrester i mat.
  • Livsmedelsverket ansvarar för bestämmelser som rör livsmedelssäkerhet när det gäller läkemedel som inte är godkända .
  • Kemikalieinspektionen godkänner biocider till djur.
  • Jordbruksverket är samordnare när fodertillsatser godkänns gemensamt inom EU.

Fördjupning

Antibiotika

Hormoner

Inom EU är det förbjudet att använda hormoner för att få djur att växa fortare. Att använda hormoner  är endast tillåtet för speciella behandlingar.

Senast granskad 2024-01-12