För kontrollorgan

För att få verka som kontrollorgan inom ekologisk livsmedelsproduktion måste kontrollorganet ha fått kontrolluppgifter delegerat till sig av Livsmedelverket.

Ansök om att få kontroll delegerad

Kontrollorganet ska därför skicka in en ansökan till Livsmedelverket. I ansökan ska kontrollorganet skriva vilka av följande sakområden ansökan gäller:

obearbetade vegetabiliska produkter,obearbetade animaliska livsmedel,vattenbruksprodukter och alger för livsmedelsändamål ochbearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

För att Livsmedelsverket ska kunna delegera kontrolluppgifter måste kontrollorganet vara ackrediterat av Swedac för de sakområden som delegeringen gäller. Innan kontrollorganet kan börja utöva kontroll måste det också godkännas av Swedac.

Om ett kontrollorgan som Livsmedelsverket redan har delegerat vissa kontrolluppgifter till vill utöka sin verksamhet till nya sakområden, måste kontrollorganet ansöka om utökad delegering. Först när denna är beviljad av Livsmedelsverket har kontrollorganet rätt att utöva kontroll inom det nya sakområdet.

När ett kontrollorgan har fått kontrolluppgifter delegerat till sig ska det finnas en effektiv samordning mellan kontrollorganet och Livsmedelsverket.

Om ett kontrollorgan har för avsikt att sluta bedriva kontroll inom ett sakområde ska kontrollorganet meddela Livsmedelsverket detta.

Kontrollorganens avgifter

Ett kontrollorgan ska ta ut avgifter för sin kontroll.

Det får inte kosta olika mycket för två likvärdiga kunder även om det är en längre resväg till den ena kunden.

Kontrollorganet ska ta prover

Ett kontrollorgan måste ta prov på produkter om det finns skäl att tro att produkten innehåller otillåtna ämnen eller är producerad med en metod som inte är tillåten för ekologisk produktion. Utöver det ska ett kontrollorgan varje år ta så många prov att det motsvarar minst fem procent av antalet kunder som kontrollorganet har. Alla prover ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium.

År 2016 ska kontrollorganen också ta prov på vissa jordbruksprodukter från Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. Provtagningen gäller varje sändning av jordbruksprodukterna från dessa länder. Varorna får säljas som ekologiska om provsvaret är negativt och om den dokumentationskontroll som kontrollorganet ska göra för dessa varor är utan anmärkning.

Rapportera avvikelser med jämna mellanrum

Om kontrollorganet upptäcker att en företagare inte uppfyller villkoren för ekologisk produktion ska kontrollorganet rapportera det så snart som möjligt. Om den bristande efterlevnaden kan leda till saluföringsförbud ska kontrollorganet rapportera det omedelbart. Funna eller misstänkta avvikelser och beslut om borttagande av märkning eller återkallade certifikat ska rapporteras löpande eller minst en gång i veckan.

Lämna lista över aktörer senast den 31 januari

Senast den 31 januari varje år ska kontrollorganen skicka in en lista över alla företag som var anmälda till kontroll den 31 december året innan.

Rapportera om kontrollverksamheten och statistik
senast den 15 mars

Senast den 15 mars varje år ska kontrollorganen lämna in en rapport som sammanfattar deras kontrollverksamhet under föregående kalenderår.

Nationell plan för kontroll av livsmedel

Kontroll av ekologisk produktion är en del av den offentliga kontrollen i Sverige. Livsmedelsverket samordnar all livsmedelskontroll i Sverige. Hur livsmedelskontrollen ska gå till och vilka mål och prioriteringar som finns för kontrollen finns beskrivet i den Nationella kontrollplanen som finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Senast granskad 2021-08-25