För kontrollorgan

För att få verka som kontrollorgan inom ekologisk livsmedelsproduktion måste kontrollorganet ha fått kontrolluppgifter delegerat till sig av Livsmedelverket.

Ansök om att få kontroll delegerad

Kontrollorganet ska därför skicka in en ansökan till Livsmedelverket. I ansökan ska kontrollorganet skriva vilka av följande sakområden ansökan gäller

  • Obearbetade växter och växtprodukter
  • Obearbetade animalieprodukter
  • Alger och obearbetade vattenbruksprodukter
  • Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål
  • Vin
  • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848

För att Livsmedelsverket ska kunna delegera kontrolluppgifter måste kontrollorganet vara ackrediterat av Swedac för de sakområden som delegeringen gäller. Innan kontrollorganet kan börja utöva kontroll måste det också godkännas av Swedac.

Om ett kontrollorgan som Livsmedelsverket redan har delegerat vissa kontrolluppgifter till vill utöka sin verksamhet till nya sakområden, måste kontrollorganet ansöka om utökad delegering. Först när denna är beviljad av Livsmedelsverket har kontrollorganet rätt att utöva kontroll inom det nya sakområdet.

När ett kontrollorgan har fått kontrolluppgifter delegerat till sig ska det finnas en effektiv samordning mellan kontrollorganet och Livsmedelsverket.

Om ett kontrollorgan har för avsikt att sluta bedriva kontroll inom ett sakområde ska kontrollorganet meddela Livsmedelsverket detta.

Kontrollorganens avgifter

Ett kontrollorgan ska ta ut avgifter för sin kontroll.

Det får inte kosta olika mycket för två likvärdiga kunder även om det är en längre resväg till den ena kunden.

Kontrollorganet ska ta prover

Ett kontrollorgan måste ta prov på produkter om det finns skäl att tro att produkten innehåller otillåtna ämnen eller är producerad med en metod som inte är tillåten för ekologisk produktion. Utöver det ska ett kontrollorgan varje år ta så många prov att det motsvarar minst fem procent av antalet ekologiska aktörer som kontrollorganet har. Alla prover ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium.

Rapportera avvikelser med jämna mellanrum

Om kontrollorganet upptäcker att en företagare inte uppfyller villkoren för ekologisk produktion ska detta rapporteras som en avvikelse. Kontrollorganen ska rapportera funna eller misstänkta avvikelser och beslut om åtgärder till Livsmedelsverket löpande, eller minst en gång i veckan. Några exempel på detta är "Ingen hänvisning till ekologisk produktion i märkningen eller marknadsföringen" eller "Återkallande av certifikat".  

Lämna lista över aktörer senast den 31 januari

Senast den 31 januari varje år ska kontrollorganen skicka in en lista över alla aktörer som som omfattades av deras kontroller den 31 december föregående år.

Rapportera om kontrollverksamheten och statistik
senast den 15 mars

Senast den 15 mars varje år ska kontrollorganen lämna in en rapport som sammanfattar deras kontrollverksamhet under föregående kalenderår.

Nationell plan för kontroll av livsmedel

 

Senast granskad 2023-12-15