Godkännande av tillsatser

Kundvagn mellan två butikshyllor

Bara godkända tillsatser får användas i maten vi äter. Innan en tillsats får användas måste den godkännas av EU-kommissionen. Det gäller för alla livsmedel såväl i Sverige som i hela EU.

För att en tillsats ska bli godkänd får den inte innebära en risk för människors hälsa. Användningen av en tillsats får heller inte vilseleda konsumenten. Dessutom måste den anses nödvändig i livsmedlet och av värde för konsumenten.

Ett godkännande av en tillsats gäller aldrig all mat utan varje tillsats godkänns för att användas i ett visst livsmedel eller i en viss grupp av livsmedel. Det betyder att den som vill använda en ny tillsats i maten, eller en tidigare godkänd tillsats till en ny livsmedelsgrupp, måste ansöka om godkännande hos EU-kommissionen.

Hur kontrollerade är tillsatserna?

För att en tillsats ska godkännas räcker det inte med att den är undersökt och testad på företagets egen forskningsenhet. EU-kommissionen låter dessutom alltid den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, bedöma om livsmedelstillsatser kan innebära en risk för människors hälsa. 

Efsa:s bedömning baseras på ett underlag som skickas in av den som producerar tillsatsen eller någon som vill börja använda tillsatsen. Underlaget ska innehålla

  • en kemisk beskrivning av tillsatsen
  • information om hur tillverkningen går till
  • analysmetoder
  • vad den har för syfte i livsmedel.

Ansökan ska även innehålla en beskrivning av varför tillsatsen behövs, hur den ska användas och och alla tillgängliga uppgifter (även från litteratursökningar) som är relevanta för att bedöma om tillsatsen är skadlig eller inte.

Baserat på underlaget är det sedan Efsa som bestämmer vilken nivå av ämnet som är säkert - det så kallade acceptabla dagliga intaget, ADI. ADI är den högsta mängd man kan få i sig dagligen under hela livet utan risk för hälsoeffekter.

Samtidigt gör Efsa en uppskattning om den mängd av tillsatsen som en normalkonsument får i sig via maten överskrider det föreslagna ADI-värdet. För denna uppskattning utgår man från den tänkta användningen av tillsatsen i en viss typ av livsmedel eller grupp av livsmedel. Om ADI-värdet inte överskrids anses tillsatsen,  och den tänkta användningen vara acceptabel.

Säkerhetsmarginal

För att pröva om tillsatserna kan vara skadliga görs studier på försöksdjur, till exempel råttor. Man utgår då från den högsta dos av ett ämne som försöksdjuren har fått i sig per dag under sin livstid, utan att ta skada. Denna dos kallas för nolleffektdosen. Nolleffektdosen uttrycks i mg/kg kroppsvikt och dag. För att få en betryggande säkerhetsmarginal tar man sedan som regel en hundradel av detta värde och får då ADI-värdet för människa.

Vissa tillsatser har inget specificerat  ADI ("not specified"), vilket betyder att det inte finns någon risk för människors hälsa vid normal användning i livsmedel. Det rör sig ofta om tillsatser som är "självbegränsande" det vill säga sådana livsmedel som inte går att äta om tillsatsen tillförs i för stor mängd. Om man till exempel tillsätter för stor mängd äppelsyra så blir livsmedlet för surt att äta.

Kombinationseffekter

När tillsatser bedöms diskuterar Efsa även om det finns en hälsorisk när flera olika tillsatser används samtidigt. Detta kallas kombinationseffekter (eller ibland cocktaileffekter). Livsmedelsverket och Efsa är väl medvetna om att kombinationseffekter i enstaka fall kan förekomma och arbetar aktivt för att öka kunskapen inom detta område.

Kombinationseffekter är alltid svåra att bedöma, det gäller inte bara för tillsatser utan även för exempelvis kemiska ämnen eller föroreningar i vår miljö. När tillsatserna utvärderas tar man hänsyn till möjliga kombinationseffekter så långt det är möjligt. De flesta tillsatser som blandas i livsmedel har olika effekter i kroppen och risken för kombinationseffekter är då små.

Hur går godkännandet av en tillsats till?

När EU-kommissionen får in en ansökan om godkännande för en ny livsmedelstillsats hamnar ärendet först hos Efsa som bedömer om tillsatsen är säker eller inte. Efter att Efsa har sagt sitt överväger kommissionen, tillsammans med experter från alla EU-medlemsländer, om tillsatsen ska godkännas. De tar då hänsyn till Efsa:s bedömning, om det finns ett tekniskt behov, risk för felaktig användning och om tillsatsen är till nytta för konsumenten.

Om tillsatsen anses lämplig att använda tar kommissionen fram ett förslag till möjligt godkännande som presenteras för omröstning vid Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, PAFF Committee). Om kommittén stödjer förslaget läggs det fram för rådet och Europaparlamentet. De kan dock besluta att inte godkänna förslaget om de inte anser att de villkor för användning som fastställts i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

Senast granskad 2023-10-25