Kolloidalt silver

Kolloidalt silver är silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning.  I produkter med kolloidalt silver kan silver till viss del också finnas i form av joner (salter i lösning). 

Behöver vi silver?

Nej. Det finns inga vetenskapliga belägg för att silver skulle vara ett livsnödvändigt ämne för människor.

Kan silver ha antimikrobiell effekt?

Ja, silver i form av joner/salt har antimikrobiell effekt. I sårsalvor och förbandsmaterial används silver i saltform, vilket alltså dödar mikroorganismer. Silver i rent metallisk form har däremot inte sådan effekt.

Finns det hälsorisker med att använda kolloidalt silver?

Ja, det kan ha skadliga hälsoeffekter, särskilt om man under längre tid använder produkter som innehåller kolloidalt silver eller silverföreningar.

Vilka är riskerna?

Nanopartiklar

Argyria

Det finns uppgifter om personer som efter lång tids intag av silver, även kolloidalt silver, har utvecklat så kallad argyria. Argyria ger en skiffergrå/gråblå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor. Även inre organ kan missfärgas. Argyria är sällsynt, men missfärgningen är permanent och försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter. Troligen krävs höga doser för att drabbas, men någon säker dos för att inte utveckla argyria är för närvarande inte känd.

Resistens

Bakterier som utsätts för antibiotika och andra antibakteriella produkter kan bli motståndskraftiga mot preparaten. Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha bakteriedödande effekt. Det innebär att bakterier som utsätts för sådana produkter kan bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika.

Kan kolloidalt silver skada miljön?

Kolloidalt silver skulle kunna påverka miljön. Effekterna beror på i vilken form silvret förekommer, den giftigaste formen är den fria silverjonen. Framför allt påverkas organismer som lever i vatten. Silver har varit ett problem bland annat vid utsläpp från fotolaboratorier.

Är det tillåtet att sälja kosttillskott med kolloidalt silver?

Varför är det inte tillåtet att sälja kosttillskott med kolloidalt silver?

Efsa (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har inte kunnat utvärdera om kosttillskott med kolloidalt silver är säkert att konsumera, bland annat beroende på att underlaget är ofullständigt. Det innebär i sin tur att kolloidalt silver inte finns med i EU:s förordning med ämnen som är godkända att ingå i kosttillskott.

Flera av EU:s förordningar tar upp problematiken med nanopartiklar och kräver att man i varje enskilt fall måste utreda om de medför hälsorisker innan de får användas i livsmedel eller förpackningar. Inga produkter med nanopartiklar har hittills blivit godkända.

Silver i fast, metallisk form som en beläggning används  som tillsats till livsmedel. 

Varför får silver användas i vattenreningsprodukter när det inte får användas i kosttillskott?

I vattenreningsprodukter betraktas silver som desinfektionsmedel, och de flesta desinfektionsmedel som redan finns på marknaden får fortsätta säljas fram till dess att den pågående europeiska utvärderingsprocessen av silver är slutförd. Därefter krävs ett produktgodkännande för att få finnas på marknaden. I prövningen om produktgodkännande bedömer man om dessa produkter har acceptabel användning ur miljö- och hälsosynpunkt.

 

Senast granskad 2021-12-08