Nationell samordning av spädbarnsnutrition och amning

Livsmedelsverket är den myndighet i Sverige som har i uppdrag från regeringen att samordna det nationella arbetet inom amningsområdet.  

Sedan år 2004 har Livsmedelsverket haft regeringens uppdrag att sammankalla och leda en nationell samordningsgrupp för amningsfrågor där företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten ingår. Samordning av frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning finns även inskrivna i Livsmedelsverkets instruktion.

Syftet med samordningsgruppen och den nationella amningskommitténs arbete är samverkan och samordning mellan myndigheter och andra aktörer för att främja, skydda och stödja amning.

Myndigheternas samordningsgrupp för amningsfrågor

En grupp med företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten träffas 3-4 gånger om året för att bereda aktuella frågor och planera för de årliga mötena med den Nationella Amningskommittén.

Nationella Amningskommittén

I den Nationella amningskommittén ingår utöver myndigheterna i samordningsgruppen även företrädare för enskilda intresseorganisationer och professionella sammanslutningar inom hälso- och sjukvård. Kommittén samlas en gång om året.

Organisationer som ingår i den Nationella Amningskommittén

 • Amningshjälpen
 • Amningsnätverket i Sverige (AMNIS)
 • Amningssakkunniga i Stockholms läns landsting (AMSAK)
 • Barnläkarföreningen
 • Barnhälsovårdsöverläkarna (BHÖL)
 • Barnsköterskeföreningen
 • Dietisternas riksförbund
 • Distriktssköterskeföreningen i Sverige
 • Logopedförbundet
 • Mödrahälsovårdsöverläkarna (MHÖL)
 • Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård, Sveriges Psykologförbund
 • Riksföreningen för barnsjuksköterskor
 • Samordningsbarnmorskor
 • Svenska Neonatalföreningen
 • Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG)
 • Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
 • Svenska barnmorskeförbundet
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Swedilac
 • Tandhygienistföreningen
 • Svenska Pedodontiföreningen, associerad medlem i Tandläkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Vårdutvecklare inom barnhälsovården 
Senast granskad 2023-02-08