Nationellt nätverk för bra matvanor

Det Nationella nätverket för bra matvanor arbetar för matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv.

Livsmedelsverket leder sedan 2016 ett Nationellt nätverk för bra matvanor med representanter från samtliga regioner, Sveriges kommuner och regioner - SKR, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Skolverket och Socialstyrelsen. Representanterna utses på uppdrag av respektive regiondirektör/generaldirektör.

Syftet med nätverket är att öka förståelsen för hur offentliga aktörer kan arbeta för att främja matvanor som är hållbara både för miljön och för att minska ojämlikheten i matvanor och hälsa.

För att uppnå nätverkets syfte ordnas olika aktiviteter som möjliggör utbyte av kunskaper och erfarenheter, sprider information och inspirerar. Innehållet i aktiviteterna handlar om att

  • öka förståelsen för bredden i arbetet med att främja bra matvanor för alla
  • särskilt uppmärksamma hälsoaspekter på matvanorna
  • identifiera strategier för att på sikt öka genomslaget för arbetet med hållbara matvanor.

Det finns en stor samlad erfarenhet i nätverket både var gäller sakfrågor och arbetssätt vilket har medfört att nätverket har utvecklats till en betydelsefull plattform för utbytet mellan nationella myndigheter och regionerna.

Kontakt: nationellt.natverk@slv.se  

Senast granskad 2022-05-10