Undersökningsprogram

Vatten forsar ut från en stort rör till en vattensamling med stenar vid kanten

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste ha ett undersökningsprogram. Syftet med programmet är att det dricksvatten som produceras är säkert att dricka och använda. På den här sidan kan du läsa om kvalitetskraven och hur du kan jobba för att uppfylla dem.

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste ha ett undersökningsprogram. Det ska innehålla

 • plats där proverna tas
 • hur ofta provtagningen görs
 • mikroorganismer och ämnen som ska undersökas.

Undersökningsprogrammet är till för att kontrollera att de krav på kvalitet som krävs efterlevs. Även råvattnets kvalitet ska undersökas. Kvalitetskraven finns beskrivna i dricksvattenföreskrifterna.
> Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12   – kvalitetskraven finns i bilaga 1.

Det är kontrollmyndigheten som fastställer undersökningsprogrammet. Programmet ska omprövas minst vart sjätte år.

Kvalitetskrav

För att bedöma om dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven finns det gränsvärden. Om gränsvärdena inte uppfylls måste du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten agera. Vilka åtgärder som krävs beror på vilken parameter som överskrids. Ta gärna hjälp av en konsult eller din kontrollmyndighet för bedömning, utredning och åtgärder.

Provtagningspunkter

Kvalitetskraven – gränsvärdena – riktar sig huvudsakligen mot dricksvattnet i kranen hos användaren, där dricksvattnet används till exempelvis dryck och matlagning. Det betyder att kraven ska vara uppfyllda vid den punkt där det tappas ur de kranar som normalt används för dricksvatten.

I ett livsmedelsföretag ska kvalitetskraven uppfyllas vid de punkter inom företaget där dricksvattnet används i produktionen.

För utgående dricksvatten från ett vattenverk är provtagningspunkten annorlunda. Den bör ligga efter alla tillsatser av eventuella beredningskemikalier och även efter tillräcklig kontakttid för desinfektionsmedel. Orsaken är att kvalitetskraven ska vara uppfyllda direkt efter sista beredningssteget och direkt innan dricksvattnet distribueras.

På mindre vattenverk kan kvaliteten på utgående dricksvatten ibland antas vara densamma som kvaliteten hos användaren. Det gäller för anläggningar med egen vattentäkt som producerar mindre än 1003 m/dygn och som har liten eller ingen distributionsanläggning. I sådana fall finns möjlighet att utesluta provtagningspunkten utgående dricksvatten. Ta kontakt med din kontrollmyndighet för mer information.

Två undersökningspaket, A och B

Det finns två ”undersökningspaket”, provgrupp A-undersökning och provgrupp B-undersökning. Dessa beskrivs i dricksvattenföreskrifterna. Där framgår även vilka parametrar som ska undersökas och hur ofta.
Dricksvattenföreskrifterna – se bilaga enligt:
Bilaga 1 undersökningspaket och vilka parametrar som ska undersökas
Bilaga 3 hur ofta parametrarna minst ska undersökas

Provgrupp A-undersökningen ger regelbunden information om dricksvattnets normala kvalitet. Den ger dessutom information om att beredningen fungerar som planerat så att kvalitetskraven uppfylls. Provgrupp A-undersökningen omfattar relativt få parametrar som undersöks med högre frekvens (varje år).

Syftet med provgrupp B-undersökningen är att kontrollera att samtliga kvalitetskrav är uppfyllda. Dessa undersökningar sker inte lika ofta som provgrupp A-undersökningarna.

De radioaktiva parametrarna radon, total alfaaktivitet, total betaaktivitet, tritium och indikativ dos kan i vissa fall tas bort ur undersökningsprogrammet under en särskilt angiven tidsperiod. Då måste kontrollmyndigheten bedöma att parametern sannolikt inte kommer att förekomma i dricksvattnet i halter som skulle kunna innebära en risk för att gränsvärdena överskrids.

Program för driftkontroll

Om du producerar dricksvatten ska också driftkontroll ingå i ditt undersökningsprogram. I praktiken innebär det att du behöver övervaka turbiditeten i ditt vattenverk om du har ett filter för att avskilja grumlighet. Du behöver inte övervaka turbiditeten om du har ett grundvattenverk och grumligheten kommer från järn och mangan.

Undersökning av råvatten

Verksamhetsutövare som producerar dricksvatten ska i sitt undersökningsprogram inkludera undersökning av råvatten. Kvaliteten på råvattnet har stor betydelse för utformningen av beredningen i vattenverket. Om den producerade volymen dricksvatten är mindre än 10 m3 per dygn och ingen beredning av dricksvattnet sker krävs ingen undersökning av råvattnet.

Exempel på undersökningsprogram

Nedan finns ett exempel på hur ett undersökningsprogram enligt dricksvattenföreskrifterna kan se ut. Exemplet gäller för ett livsmedelsföretag till exempel en restaurang eller ett café med eget vatten (grundvatten) som producerar och tillhandahåller mindre än 10 m3/dygn. För ytvattenverk ska fler provtagningar på utgående dricksvatten göras varje år och driftkontroll av turbiditet vid vattenverket ska ingå i undersökningsprogrammet.

Undantag från provtagning vid punkten utgående dricksvatten kan göras under vissa förutsättningar. Kontakta din kontrollmyndighet för mer information.

Exempel på undersökningsprogram vid produktion av dricksvatten från grundvatten och med en produktionsvolym mindre än 10 m3/dygn:

Provtagningspunkt Analyser Prov Feb Maj Aug Nov
Råvatten (där vattnet kommer in i vattenverket)
 • E.coli
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Färg
 • Konduktivitet
 • Mangan (om grundvatten används)
 • pH
 • Turbiditet
1 prov per år  X      
Utgående dricksvatten (där dricksvattnet lämnar vattenverket)
 • E.coli
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22 grader C
4 prov per år X X X X
Utgående dricksvatten (där dricksvattnet lämnar vattenverket)
 • Färg
 • Järn
 • pH
 • Turbiditet
 • Nitrit
 • Klor
1 prov per år   X    
Dricksvatten hos användaren (till exempel kökskran) Provgrupp A-undersökning 1 prov per år X      
Dricksvatten hos användaren (till exempel kökskran) Provgrupp B-undersökning 1 prov var 6:e år     X  

 

Undersökningar av dricksvattnets kvalitet

Du som är producent eller tillhandahållare av dricksvatten är skyldig att undersöka om dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven.

Undersökningarna ska utföras av ett laboratorium som har ackreditering för de analysmetoder som anges i föreskrifterna. Ta kontakt med ett laboratorium för analys av ditt dricksvatten.

Om dricksvattnet inte uppfyller kvalitetskraven

Om ditt dricksvatten inte uppfyller kvalitetskraven behöver du utreda orsaken till problemet och därefter agera. Om det finns en risk för människors hälsa ska du informera din kontrollmyndighet och gå ut med information till de som använder sig av dricksvattnet.

Senast granskad 2023-12-07