Vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg

Försäljningsbeteckningarna vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg får endast användas för produkter som överensstämmer med de EU-regler som har fastställts för produkterna.

  • Vin- och starkvinsglögg ska baseras på vinprodukter av druva. Vinglögg får inte innehålla tillsatt alkohol. Starkvinsglögg ska däremot innehålla tillsatt alkohol och i förordningen om aromatiserade viner regleras vilken alkohol som får tillsättas.
  • Spritdrycken Cognac, som tillhör kategorin vinsprit, får exempelvis tillsättas och även märkas ut på produkten om den tillsatta alkoholen uteslutande kommer från Cognac.*
  • En del andra spritdrycker, exempelvis whisky, får inte tillsättas i starkvinsglögg då de inte ingår i den alkohol som enligt förordningen om aromatiserade viner får tillsättas i starkvinsglögg. Detta innebär att man inte heller kan märka ut på flaskan att den innehåller whisky.

*Reglerna i 2019/787 om geografiska beteckningar gäller från och med den 8 juni 2019, se dess artikel 51.

Artikel 21 i 2019/787 som handlar om skydd av geografiska beteckningar omfattar även skydd när produkterna ifråga används som en ingrediens.

Regler om spritglögg, starkvinsglögg och vinglögg

Beteckningen "glögg" är inte skyddad av EU-reglerna och därmed kan det vara tillåtet att smaksätta till exempel alkoholfri glögg eller glögg med låg alkoholhalt med andra kryddor än de som är tillåtna för vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg. Märkningen får inte vara sådan att den skulle kunna ge ett missvisande eller felaktigt intryck av drycken på något sätt.

I bilaga I till förordning (EG) nr 251/2014 finns tekniska definitioner, krav och begränsningar som gäller generellt för aromatiserade vinprodukter. Där regleras bland annat vilka produkter som får användas för aromatisering, vilka produkter som får användas för sötning och vilka tillsatser och färgämnen som får användas.

Vinglögg

Starkvinsglögg

Allmänna krav

Tillsats av alkohol

Den alkohol som får tillsättas till starkvinsglögg är den alkohol som anges i punkt 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 251/2014:

  •  jordbruksalkohol,
  •  vinalkohol eller alkohol av torkade druvor,
  •  vindestillat eller destillat av torkade druvor,
  •  destillat av jordbruksprodukter,
  •  vinsprit enligt definitionen i punkt 4 i bilaga II till spritförordningen,
  •  sprit av druvrester enligt definitionen i punkt 6 i bilaga II till spritförordningen, och
  •  spritdrycker som destillerats från jästa torkade druvor.

Av punkt 1 i bilaga I till spritförordningen framgår att jordbruksalkohol som tillsätts ska ha en lägsta alkoholhalt på 96,0 volymprocent, se den närmare definitionen av jordbruksalkohol i nämnda bestämmelse.

Destillat av jordbruksprodukter definieras i punkt 2 i bilaga I till spritförordningen och är en alkoholhaltig vätska som erhålls genom destillering, efter alkoholjäsning, av en jordbruksprodukt eller sådana produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, som inte har samma egenskaper som etanol eller en spritdryck, men har kvar arom och smak av den eller de råvaror som använts. Om det hänvisas till den råvara som använts ska destillatet ha erhållits uteslutande från den råvaran.

Ett destillat är alltså resultatet av destillation av råvaran som sedan, efter ytterligare produktionssteg (såsom lagring, om det krävs enligt definitionerna för kategorierna i spritförordningen eller utblandning med vatten), blir slutprodukten i form av en spritdryck.

När det gäller en del spritdrycker behöver destillatet genomgå ytterligare produktionssteg innan det blir en spritdryck, exempelvis gäller detta whisky där destillatet enligt reglerna för kategorin måste lagras innan det blir en spritdryck. I vissa fall är destillatet redan en spritdryck, exempelvis gäller detta rom, till vilken vatten tillsätts för att göra destillatet drickbart.

Destillat kan tillsättas i starkvinsglögg om de uppfyller kraven i bilaga I, punkt 2 till spritförordningen. Under avsnittet om särskilda märkningsregler kan man läsa om vilka regler som gäller för märkningen.

När det gäller spritdrycker är det exempelvis tillåtet att tillsätta alla spritdrycker som ingår i kategorin vinsprit (kategori 4 i bilaga II till spritförordningen), såsom Cognac. Likaså är det tillåtet att tillsätta alla spritdrycker som hör till kategorin sprit av druvrester (kategori 6 i bilaga II), exempelvis Grappa. Däremot är det inte tillåtet att tillsätta spritdrycken whisky eftersom den inte ingår i den alkohol som får tillsättas enligt punkt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 251/2014.

Det är alltså endast tillåtet att tillsätta den alkohol som räknas upp i förordningen, exempelvis spritdrycker som kategoriseras som vinsprit, spritdrycker som destillerats från jästa torkade druvor, destillat av jordbruksprodukter och jordbruksalkohol.

Spritglögg

Spritglögg är en spritdryck och regleras i punkt 44 i bilaga II till spritförordningen. Spritglögg är en spritdryck som framställts genom att jordbruksalkohol med en alkoholhalt på minst 96 volymprocent (se närmare definition i punkt 1 i bilaga I till spritförordningen) smaksatts med aromämnen av kryddnejlika och/eller kanel.

Smaksättningen sker genom en av följande processer eller en kombination av dessa: urlakning och/eller destillering, omdestillering av alkoholen tillsammans med delar av de kryddor som nämns ovan, tillsats av naturliga aromämnen enligt definitionen i artikel 3.2 c i förordning (EG) nr 1334/2008 av kryddnejlika eller kanel eller en kombination av dessa metoder.

Alkoholhalten ska vara lägst 15 volymprocent. Andra aromer, aromämnen och/eller aromberedningar enligt definitionen i artikel 3.2 b, d, och h i förordning (EG) nr 1334/2008 får också användas, men aromen av de nämnda kryddorna ska dominera. Halten vin eller vinprodukter får vara högst 50 procent i slutprodukten.

Dessutom gäller allmänna regler i artikel 5.2 i spritförordningen. I de allmänna reglerna återfinns bland annat regler om vilka jordbruksprodukter som spritglögg får tillverkas av och om färgning och sötning av drycken. De allmänna reglerna ska inte påverka de särskilda reglerna för spritglögg.


Särskilda regler om märkning

Allmänt om märkningen

Enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 251/2014 ska försäljningsbeteckningarna som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 251/2004 användas för vinglögg och starkvinsglögg, förutsatt att produkterna uppfyller de allmänna kraven och de krav som finns i bilagan. Försäljningsbeteckningarna får kompletteras med en vedertagen beteckning enligt artikel 2.2 o i förordning (EU) nr 1169/2011.

En vedertagen beteckning är en beteckning som är accepterad som livsmedlets beteckning hos konsumenterna här i Sverige, utan att beteckningen behöver ytterligare förklaringar. Enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 251/2014 får en alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i förordningen inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att lägga till ord eller fraser som "liknande", "typ", "stil", "framställd", "smak" eller något annat liknande uttryck till någon av försäljningsbeteckningarna.

Detta innebär att det exempelvis inte är tillåtet att använda beteckningen lättvinsglögg för en dryck som inte uppfyller kriterierna för drycken vinglögg. Försäljningsbeteckningarna får enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 251/2014 även kompletteras med uppgifter om produkternas sockerhalt, exempelvis torr och så vidare. Försäljningsbeteckningarna får enligt artikel 8 samma förordning inte översättas.

Även för spritglögg gäller enligt artikel 9.1 i spritförordningen att den ska beskrivas, presenteras och märkas med den försäljningsbeteckning som fastställs i bilaga II till förordningen. Enligt artikel 9.4 får de beteckningar som avses i punkt 1 i artikeln enligt huvudregeln inte användas för att beskriva eller presentera någon annan dryck än de spritdrycker för vilka dessa beteckningar förtecknas i bilaga II och registreras i bilaga III.

Enligt artikel 9.7 får en alkoholhaltig dryck som inte uppfyller någon av definitionerna för kategorierna 1–46 i bilaga II, exempelvis spritglögg, inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att man tillsammans med någon av de försäljningsbeteckningar som anges i förordningen använder associerande ord som "liknande", "typ", "stil", "framställd i", "smak" eller andra liknande ord.

Enligt artikel 9.8 får inget varumärke, ingen märkesbeteckning eller fantasibeteckning ersätta en spritdrycks försäljningsbeteckning. Av artikel 9.9 framgår slutligen att de beteckningar som anges för kategori 1-46 i bilaga II får ingå i en förteckning över ingredienser i livsmedel, om förteckningen överensstämmer med allmänna märkningsbestämmelser.

Särskilt om hänvisning till tillsatt alkohol i märkningen

Som nämnts ovan, under rubriken starkvinsglögg, finns det särskilda regler för vilken alkohol som får tillsättas till starkvinsglögg. I de fall det är tillåtet att tillsätta en spritdryck eller annan alkohol till starkvinsglögg gäller också särskilda regler för märkningen av produkten.

Generellt gäller enligt artikel 10.1 i spritförordningen att spritbeteckningar som klassificerats i kategorierna 1-46 i bilaga II eller en geografisk beteckning som är registrerad i bilaga III inte får användas i en sammansatt beteckning. I presentationeen av ett livsmedel får det inte finnas några antydningar om någon av dessa beteckningar, såvida inte alkoholen har sitt ursprung uteslutande i den eller de spritdrycker som det hänvisas till.

Detta innebär att om en spritdryck, exempelvis Cognac, har tillsatts till starkvinsglögg så kan det anges i märkningen om den alkohol som har tillsatts till starkvinsglöggen uteslutande kommer från Cognac. Om även annan alkohol har tillsatts, exempelvis destillat, så är det inte tillåtet att hänvisa till beteckningen Cognac i märkningen. När även annan alkohol har tillsatts är därmed den enda tillåtna informationen om att starkvinsglöggen innehåller en spritdryck, såsom Cognac, att ange detta i en ingrediensförteckning.

Om man exempelvis har tillsatt ett destillat som sedan ska bli whisky är det inte heller tillåtet att ha en hänvisning till spritdrycken whisky i märkningen, eftersom att destillatet inte uppfyller alla krav för spritdrycken whisky i bilaga II till spritförordningen. Som krav för spritdrycken whisky gäller nämligen enligt punkt 2 i bilaga II till spritförordningen att destillatet ska ha lagrats i minst tre år på träfat. På liknande sätt krävs enligt punkt 5 i bilaga II till spritförordningen för spritdrycken Brandy att destillatet ska ha lagrats i ekbehållare. För det fall man skulle ha tillsatt destillat som sedan ska bli Brandy till starkvinsglöggen är det alltså inte tillåtet att märka ut att man har tillsatt Brandy då destillatet inte uppfyller kraven för spritdrycken Brandy.

I de fall det är tillåtet att ha en antydning till en spritdryck i märkningen så får spritdrycken inte vara en del av försäljningsbeteckningen. Detta framgår av artikel 5 i förordning (EG) nr 251/2014 samt artikel 10.1 i spritförordningen. Det är därmed inte tillåtet att kalla drycken exempelvis "Cognacstarkvinsglögg". Däremot är det tillåtet att under försäljningsbeteckningen skriva exempelvis "Spetsad med Cognac". I artikel 4 i förordning (EU) nr 716/2013 finns närmare bestämmelser för hur hänvisningar till spritdrycker får göras i märkningen. För alkoholhaltiga drycker ska antydningen göras i en mindre teckenstorlek än försäljningsbeteckningen och den sammansatta beteckningen.

I de fall man har tillsatt annan alkohol såsom ett destillat så kan detta exempelvis anges i en ingrediensförteckning. Enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 ska ingredienserna anges med sina specifika beteckningar. Ett destillat som inte uppfyller kriterierna för en spritdryck enligt bilaga II till spritförordningen ska alltså inte anges i ingrediensförteckningen med hänvisning till en beteckning för en spritdryck.

Märkningen som visar vilken alkohol som har tillsatts får inte heller vara vilseledande i synnerhet när det gäller vad som är utmärkande för drycken, särskilt dess art, identitet eller egenskaper med mera (se artikel 7 i förordning (EU) nr 1169/2011).

Om man har tillsatt andra spritdrycker eller annan alkohol än den som får tillsättas enligt förordningarna får drycken inte betecknas starkvinsglögg eller en annan beteckning som anspelar på starkvinsglögg. Drycken får då kallas spritdryck och ha ett fantasinamn som inte ger intryck av att det är starkvinsglögg.

Senast granskad 2021-12-01