Vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg

För vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg finns särskilda regler inom EU. På den här sidan får du veta mer om reglerna för tillverkning och märkning av glögg.

Nytt sedan december 2023 om märkning

Regler om vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg

Beteckningarna vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg får endast användas för produkter som överensstämmer med de regler som har fastställts för produkterna.

Regler om annan glögg

Produkter som inte är vin-, starkvins- eller spritglögg och som släpps ut under beteckningen ”glögg” kan smaksättas med andra kryddor eller ingredienser än de som är tillåtna för vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg. Det gäller till exempel alkoholfri glögg eller glögg med låg alkoholhalt.

Märkningen, inklusive sammansatta beteckningar, för annan glögg får inte

 • anspela på beteckningarna vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg
 • ge ett missvisande eller felaktigt intryck av drycken på något sätt.

Ett exempel på sammansatt beteckning som inte anspelar på någon föreskriven beteckning är ”saftglögg”.

Vinglögg

Vinglögg tillhör kategorin aromatiserade vinbaserade drycker och ska framställas enbart av rött eller vitt vin av druva. Vinglögg kan alltså inte tillverkas av exempelvis äpple eller bär.

För vinglögg gäller att

 • den ska smaksättas med i huvudsak kanel och/eller kryddnejlika
 • den ska ha en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent och mindre än 14,5 volymprocent.
 • alkohol inte får tillsättas
 • färgämnen kan tillsättas
 • drycken kan sötas.

Om produkten framställs av vitt vin ska försäljningsbeteckningen Vinglögg kompletteras med ord som anger vitt vin, som ordet ”vitt”.

Vinglögg ska uppfylla de generella kraven för aromatiserade vinbaserade drycker i

 • artikel 3.3 och bilaga I till förordning (EU) nr 251/2014
  samt
 • de specifika reglerna för vinglögg i punkt 9 i bilaga II B till samma förordning.

Starkvinsglögg

Starkvinsglögg är ett aromatiserat vin till vilken alkohol har tillsatts. Dess karaktäristiska smak fås genom användning av kryddnejlika och/eller kanel.

För starkvinsglögg gäller att

 • minst 75 procent av den totala volymen ska utgöras av vin
 • den, precis som vinglögg, ska tillverkas av vin från druvor - starkvinsglögg kan därför inte vara tillverkat av exempelvis äpple eller bär
 • det är tillåtet att tillsätta färgämnen, söta drycken och att tillsätta druvmust
 • den faktiska alkoholhalten ska vara minst 14,5 volymprocent och mindre än 22 volymprocent.
 • den totala alkoholhalten ska vara minst 17,5 volymprocent.

Definitionen av faktiskt och total alkoholhalt finns i punkt 7 i bilaga I till förordning (EU) nr 251/2014.

Tillsats av alkohol

Den alkohol som får tillsättas till starkvinsglögg räknas upp i punkt 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 251/2014. Någon annan alkohol än dessa får inte tillsättas. De som får tillsättas är

 •  jordbruksalkohol
 • vinalkohol eller alkohol av torkade druvor
 • vindestillat eller destillat av torkade druvor
 • destillat av jordbruksprodukter
 • vinsprit
 • druvsprit eller sprit av druvrester
 • spritdrycker som destillerats från jästa torkade druvor.

Jordbruksalkohol

Destillat av jordbruksprodukter

Destillat av jordbruksprodukter definieras i artikel 4.7 i spritförordningen och är en alkoholhaltig vätska. Den fås fram genom att, efter alkoholjäsning, destillera de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Destillatet har inte samma egenskaper som etanol eller en spritdryck, men har kvar arom och smak av den eller de råvaror som använts. Om det hänvisas till en eller fler råvaror som använts i framställningen av en spritdryck ska destillatet ha fåtts fram uteslutande från de råvarorna, enligt artikel 13.1 i spritförordningen.

Ett destillat är alltså resultatet av destillation av råvaran som sedan, efter ytterligare produktionssteg blir slutprodukten i form av en spritdryck.

När det gäller en del spritdrycker behöver destillatet genomgå ytterligare produktionssteg innan det blir en spritdryck Det gäller till exempel whisky där destillatet enligt reglerna för kategorin måste lagras en viss tid innan det kan räknas som spritdrycken whisky. I vissa fall är destillatet redan en spritdryck, exempelvis gäller detta rom, till vilken vatten tillsätts för att göra destillatet drickbart.

Vinsprit, druvsprit och sprit av druvrester

Det är tillåtet att tillsätta alla spritdrycker som ingår i kategorin vinsprit, se kategori 4 i bilaga I till spritförordningen. Ett exempel är Cognac. Likaså är det tillåtet att tillsätta alla spritdrycker som hör till kategorin druvsprit eller sprit av druvrester, se kategori 6 i bilaga I. exempelvis Grappa.

Aromatisering/smaksättning

Aromatiserat vin får smaksättas med

 • naturliga aromämnen och aromberedningar
 • vissa aromer, dock endast vanillin, mandel, aprikos och ägg 
 • aromatiska örter, kryddor och födoämnen som används som aromer
 • spritdrycker i en kvantitet som inte överstiger 1 procent av den sammanlagda volymen.

Till skillnad från tillsats av alkohol som beskrivs ovan, där bara viss alkohol är tillåten, får alla spritdrycker som uppfyller kraven för spritdryck i spritförordningen användas för smaksättning, exempelvis rom och whisky. Men dryckens karakteristiska smak av kryddnejlika och/eller kanel ska fortfarande dominera.

Spritglögg

Smaksättningen sker genom en av följande processer eller en kombination av dessa:

 • Urlakning och/eller destillering.
 • Omdestillering av alkoholen tillsammans med delar av de kryddor som nämns ovan.
 • Tillsats av naturliga aromämnen av kryddnejlika eller kanel.

Alkoholhalten i spritglögg ska vara lägst 15 volymprocent. Andra aromer, aromämnen och/eller aromberedningar får användas, men aromen av kryddnejlika eller kanel ska dominera. Halten av vin eller vinprodukter får vara högst 50 procent i slutprodukten.

De särskilda reglerna för spritglögg finns i punkt 42 i bilaga I till spritförordningen. Dessutom gäller allmänna regler i artikel 2 i spritförordningen. I de allmänna reglerna återfinns bland annat regler om vilka jordbruksprodukter som spritglögg får tillverkas av och om färgning och sötning av drycken. De allmänna reglerna ska inte påverka de särskilda reglerna för spritglögg.

Särskilda regler om märkning

Vinglögg och starkvinsglögg

En vedertagen beteckning är en beteckning som är accepterad som livsmedlets beteckning hos konsumenterna här i Sverige, utan att beteckningen behöver ytterligare förklaringar.

En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i förordningen får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att lägga till ord eller fraser som "liknande", "typ", "stil", "framställd", "smak" eller något annat liknande uttryck till någon av försäljningsbeteckningarna.

Detta innebär att det exempelvis inte är tillåtet att använda beteckningen lättvinsglögg för en dryck som inte uppfyller kriterierna för drycken vinglögg, till exempel för minsta tillåtna alkoholhalt. Försäljningsbeteckningarna får även kompletteras med uppgifter om produkternas sockerhalt, exempelvis torr, halvtorr och så vidare. Försäljningsbeteckningarna får inte översättas.

Reglerna för presentation och märkning av vinglögg och starkvinsglögg finns i artikel 5-8 i förordning (EU) nr 251/2014.

Näringsdeklaration och ingrediensförteckning

Sedan december 2023 är det obligatoriskt att märka aromatiserade vinprodukter med näringsdeklaration och ingrediensförteckning. Det gäller därmed för vinglögg och starkvinsglögg.

Näringsdeklarationen och ingrediensförteckningen kan anges på förpackningen eller etiketten precis som för andra livsmedel, eller tillhandahållas på elektronisk väg.

Näringsdeklarationen

Det räcker att på förpackningen eller etiketten ange energivärdet, som kan uttryckas med hjälp av symbolen ”E” för energi. I så fall ska den fullständiga näringsdeklarationen tillhandahållas på elektronisk väg, exempelvis via en QR-kod eller motsvarande på förpackningen eller etiketten. Den näringsdeklarationen får inte visas tillsammans med annan information för försäljnings- eller saluföringsändamål, och inga användardata får samlas in eller spåras.

Ingrediensförteckning

På samma sätt får också ingrediensförteckningen tillhandahållas på elektronisk väg. Även här gäller att inga användardata får samlas in eller spåras, liksom att ingrediensförteckningen inte får visas tillsammans med annan information för försäljnings- eller saluföringsändamål.

Liksom tidigare ska uppgift om allergena ingredienser enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011 finnas direkt på förpackningen eller på etiketten. De uppgifterna ska innefatta ordet ”innehåller” följt av beteckningen på ämnet eller produkten.

Produktsidan

Produktsidan med information om näringsvärde och ingredienser ska vara helt neutral och oberoende från all information som skulle kunna tolkas som marknadsföring. Det får till exempel inte finnas en länk till producentens webbplats på produktsidan.

Spritglögg

För spritglögg gäller att:

 • Den ska beskrivas, presenteras och märkas med den beteckning som fastställs i spritförordningen
 • De föreskrivna beteckningar som listas i bilaga I till spritförordningen inte får användas för att beskriva eller presentera någon dryck som inte uppfyller kraven för respektive spritkategori eller för geografiska beteckningar för spritdrycker.
 • Den får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att man tillsammans med ordet ”spritglögg” använder associerande ord som "liknande", "typ", "stil", "framställd i", "smak" eller andra liknande ord.

I artikel 9-15 i spritförordningen finns de regler om beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker som är aktuella för spritglögg.

Särskilt om hänvisning till tillsatt alkohol i märkningen

Det finns särskilda regler för vilken alkohol som får tillsättas till starkvinsglögg, se rubriken starkvinsglögg. I de fall det är tillåtet att tillsätta en spritdryck eller annan alkohol till starkvinsglögg gäller också särskilda regler för märkningen av produkten.

Det finns också särskilda regler om hur spritbeteckningar som klassificerats i bilaga I till spritförordningen, eller en geografisk beteckning för spritdrycker, får användas i en sammansatt beteckning.

I presentationen av ett livsmedel får det inte finnas några antydningar om någon av dessa beteckningar, såvida inte alkoholen har sitt ursprung uteslutande i den eller de spritdrycker som det hänvisas till.

Några exempel

 • Om Cognac har tillsatts till starkvinsglögg kan det anges i märkningen om den alkohol som tillsatts till starkvinsglöggen uteslutande kommer från Cognac. Om även annan alkohol har tillsatts, exempelvis destillat, är det inte tillåtet att hänvisa till beteckningen Cognac i märkningen. När även annan alkohol har tillsatts är därmed den enda möjligheten att informera om att starkvinsglöggen innehåller en spritdryck, såsom Cognac, att ange detta i en komplett ingrediensförteckning.
 • Om man tillsätter ett destillat som sedan ska bli whisky är det inte tillåtet att ha en hänvisning till spritdrycken whisky i märkningen. Det beror på att destillatet inte uppfyller alla krav för spritdrycken whisky. Som krav för whisky gäller nämligen att destillatet ska ha lagrats i minst tre år på träfat (kategori 2 i bilaga I till spritförordningen).
 • Om man tillsätter destillat som sedan ska bli Brandy till starkvinsglöggen är det inte heller tillåtet att märka ut att man har tillsatt Brandy. Det beror på att destillatet då inte uppfyller kraven för spritdrycken Brandy. För spritdrycken Brandy krävs att destillatet ska ha lagrats en viss tid på ekfat eller i ekbehållare (kategori 5 i bilaga I till spritförordningen).

I de fall det är tillåtet att ha en antydning till en spritdryck i märkningen får spritdrycken inte vara en del av försäljningsbeteckningen starkvinsglögg. Detta framgår av artikel 12.4 i spritförordningen där det även finns närmare bestämmelser för hur hänvisningar till spritdrycker får göras i märkningen. Exempel:

 • Det är inte tillåtet att kalla drycken exempelvis "Cognacstarkvinsglögg". Däremot är det tillåtet att under försäljningsbeteckningen skriva exempelvis "Spetsad med Cognac". För alkoholhaltiga drycker ska antydningen göras i en mindre teckenstorlek än försäljningsbeteckningen.

Annan alkohol tillsatt som destillat

I de fall man har tillsatt annan alkohol såsom ett destillat så kan detta exempelvis anges i en ingrediensförteckning. Enligt artikel 18.2 i förordning (EU) nr 1169/2011 ska ingredienserna anges med sina specifika beteckningar.

Ett destillat som inte uppfyller kriterierna för en spritdryck enligt bilaga I till spritförordningen ska alltså inte anges i ingrediensförteckningen med hänvisning till en beteckning för en spritdryck.

Spritdryck

Om man har tillsatt andra spritdrycker eller annan alkohol än den som får tillsättas enligt förordningarna får drycken inte betecknas starkvinsglögg eller en annan beteckning som anspelar på starkvinsglögg. Drycken kan då kallas spritdryck, förutsatt att alkoholhalten är minst 15 volymprocent, och ha ett fantasinamn som inte ger intryck av att det är starkvinsglögg.

Dock är det tillåtet att använda spritdrycker för aromatisering av starkvinsglögg så länge kvantiteten spritdryck inte överstiger 1 procent av den sammanlagda volymen, och dryckens karakteristiska smak av kryddnejlika och/eller kanel fortfarande dominerar. Se under rubriken Aromatisering/smaksättning ovan.

Senast granskad 2024-04-10