Livsmedelsverkets tillsynsarbete inom NIS

Tillsyn av efterlevnad av NIS-regleringen utförs av tillsynsmyndigheten inom respektive sektor som är definierad i EU-direktivet. Denna sida beskriver hur Livsmedelsverkets bedriver tillsyn inom sektorn Leverans och distribution av dricksvatten.

Livsmedelsverkets NIS-tillsyn är proaktiv, vilket innebär att den är planerad och föranmäld. Livsmedelsverket utför inte tillsyn hos enskilda leverantörer till följd av rapporterade incidenter.

Genomförd och framtida tillsyn

Livsmedelsverket har sedan 2019 genomfört en första tillsyn av i princip samtliga anmälda leverantörer. I den första fasen av tillsynsarbetet har ett brett spektrum av områden granskats vid varje tillsynstillfälle för att ge myndigheten en god uppfattning om mognadsgraden inom sektorn. Framgent kan tillsynen komma att vara avgränsad till ett eller flera särskilda kravområden, samt utföras för ett urval av samtliga anmälda leverantörer.

Metoder

Olika tillvägagångssätt kan användas när tillsynen genomförs. Inför en tillsyn gör Livsmedelsverket en bedömning av vilken metod som är bäst lämpad för det område som ska granskas. Tillsyn har hittills primärt genomförts med hjälp av förbokade besök där leverantören får redogöra och visa Livsmedelsverkets inspektörer hur NIS-regleringen efterlevs. Även tillsyn med hjälp av självskattning kan genomföras. I dessa fall får leverantören själv uppge i ett formulär hur regleringen efterlevs, och Livsmedelsverket gör en bedömning baserat på leverantörens inskickade svar.

Rapportering och uppföljning efter tillsyn

Efter tillsynen gör Livsmedelsverket en bedömning av hur väl leverantören lever upp till gällande krav inom  de områden som tillsynen avsett. Observationer från tillsynen dokumenteras tillsammans med bedömningar i en tillsynsrapport eller ett protokoll. Leverantören ges vanligtvis möjlighet att granska och kommentera dokumentationen från tillsynen innan den fastställs.

Om avvikelser observerats är dessa noterade i dokumentation från tillsynen. I dokumentationen ska också framgå vilken konsekvens en avvikelse i regelefterlevnad får för leverantören. I vissa fall uppmärksammar Livsmedelsverket mindre brister eller avvikelser för att ge leverantören möjlighet att redovisa åtgärder vid en uppföljning. Livsmedelsverkets målsättning är att leverantören ska ha tid och möjlighet att införa verkningsfulla åtgärder, därför kan tiden som får gå innan en uppföljning genomförs variera. En uppföljning innebär oftast att leverantören inkommer med en skriftlig redogörelse för de åtgärder som vidtagits, men andra metoder för att redovisa regelefterlevnad kan förekomma.

Det finns dock vissa sorters brister där lagen kräver att Livsmedelsverket tar beslut om sanktion i form av åtgärdsföreläggande eller sanktionsavgift. I dessa fall kommer det framgå av dokumentation från tillsyn att en sådan brist observerats och att det kommer att leda till sanktion. Beslut om sanktion hanteras som ett eget ärende och meddelas leverantören med rekommenderat brev. Beslut om sanktion är möjliga att överklaga, men om sanktionsgrundande brister observerats felaktigt bör leverantören påpeka detta redan när dokumentation från tillsynen granskas.

Senast granskad 2023-09-05