Skogsbränders påverkan på råvatten

En skogsbrand kan påverka råvattnets kvalitet. Här finns rekommendationer för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.

Vid en skogsbrand kan det bildas ämnen som påverkar råvattnets kvalitet. Råvattnets kvalitet kan också påverkas av  ämnen som eventuellt frigörs från mark och växlighet vid branden.

Vissa ämnen kan öka till halter som är skadliga för hälsan, men även påverka dricksvattnets lukt, smak och korrosivitet. Ökad turbiditet (grumlighet) och halt av organiskt material (inklusive mikroorganismer) kan kräva förändringar i dricksvattenberedningen för att behålla effektiviteten i fällning och desinfektion. Vissa förändringar kan komma snabbt medan andra kan komma gradvis eller synas först efter flera år.

Följ förändringar i råvattenkvaliteten

Livsmedelsverket rekommenderar ökad uppmärksamhet på förändringar i råvattnets kvalitet genom ökad frekvens och omfattning av undersökningar. Allmänna förändringar att främst vara uppmärksam på är

 • smak
 • lukt
 • färg
 • pH
 • konduktivitet
 • alkalinitet
 • organiskt material (oxiderbarhet).

Även förändringar i halterna totalkväve, totalfosfor och fosfat kan fungera som allmänna indikatorer på påverkan från skogsbrand.

Analyspaket och gränsvärden

 • Aluminium
 • Ammonium
 • Arsenik
 • Bens(a)pyren
 • Bly
 • Cyanid
 • Järn
 • Kadmium
 • Klorid
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • PAH (summa av fyra)
 • Sulfat
 • Turbiditet

Förutom dessa parametrar rekommenderar Livsmedelsverket undersökningar av följande parametrar som inte ingår i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten:

Ämne Riktvärden i dricksvattnet Kommentar
Barium 1,3 (mg/l Ba) Riktvärde i tillägg till "Guidelines for Drinking-water Quality" (WHO 2017)
Zink Smak Smak kan kännas vid 3-5 mg/l enligt "Guidelines for Drinking-water Quality" (WHO 2011). WHO har inget hälsomässigt riktvärde för zink.

Övrigt

Eftersom askan är mycket basisk kan pH förändras och effekterna kan sitta i under lång tid. Detta påverkar oftast bara ytliga jordlager, men baskatjonerna (som motsvarar en kalkning) är relativt lättrörliga och lakas ur. På sikt kan därför pH sänkas då mängden baskatjoner minskar.

Inventera även vilka verksamheter, gårdar, fastigheter med mera som påverkats av skogsbranden och därmed vilka kemikalier från dessa som kan påverka råvattnet, både brandrelaterade och från utsläpp.

Senast granskad 2023-11-30