Skogsbränders påverkan på råvatten

En skogsbrand kan påverka råvattnets kvalitet. Här finns rekommendationer för kommunala dricksvattenproducenter och andra dricksvattenverksamheter.

Vid en skogsbrand kan det bildas ämnen som påverkar råvattnets kvalitet. Råvattnets kvalitet kan också påverkas av  ämnen som eventuellt frigörs från mark och växlighet vid branden.

Vissa ämnen kan öka till halter som är skadliga för hälsan, men även påverka lukt, smak och korrosivitet. Ökad turbiditet (grumlighet) och halt av organiskt material (inklusive mikroorganismer) kan kräva förändringar i beredningen för att behålla effektiviteten i fällning och desinfektion. Vissa förändringar kan komma snabbt medan andra kan komma gradvis eller synas först efter flera år.

Följ förändringar i råvattenkvaliteten

Livsmedelsverket rekommenderar ökad uppmärksamhet på förändringar i råvattnets kvalitet genom ökad frekvens och omfattning av undersökningar. Allmänna förändringar att främst vara uppmärksam på är

 • smak
 • lukt
 • färg
 • pH
 • konduktivitet
 • alkalinitet
 • organiskt material (oxiderbarhet).

Även förändringar i halterna totalkväve, totalfosfor och fosfat kan fungera som allmänna indikatorer på påverkan från skogsbrand.

Analyspaket och gränsvärden

Analyspaketet utvidgad undersökning (med undantag för bekämpningsmedel och radioaktiva parametrar) enligt Bilaga 3 i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten innehåller de flesta parametrar som kan tänkas orsaka problem.

Gränsvärden för dricksvatten finns i Bilaga 2 i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Uppmärksamma speciellt eventuella förändringar i följande kemiska ämnen:

 • Aluminium
 • Ammonium
 • Arsenik
 • Bens(a)pyren
 • Bly
 • Cyanid
 • Järn
 • Kadmium
 • Klorid
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • PAH (summa av fyra)
 • Sulfat
 • Turbiditet

Förutom dessa parametrar rekommenderar Livsmedelsverket undersökningar av följande parametrar som inte ingår i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten:

Ämne Riktvärden i dricksvattnet Kommentar
Barium 1,3 (mg/l Ba) Riktvärde i tillägg till "Guidelines for Drinking-water Quality" (WHO 2017)
Zink Smak Smak kan kännas vid 3-5 mg/l enligt "Guidelines for Drinking-water Quality" (WHO 2011). WHO har inget hälsomässigt riktvärde för zink.

 

Övrigt

Eftersom askan är mycket basisk kan pH förändras och effekterna kan sitta i under lång tid. Denna påverkan är oftast på ytliga jordlager enbart, men baskatjonerna (som motsvarar en kalkning) är relativt lättrörliga och lakas ur. På sikt kan därför pH sänkas då mängden baskatjoner minskar.

Inventera även vilka verksamheter, gårdar, fastigheter med mera  som påverkats av skogsbranden och därmed vilka kemikalier, både brandrelaterade och utsläpp, från dessa som kan påverka råvattnet.

Senast granskad 2022-01-11