Livsmedelsburna bakterier - analys

Människor på ett laboratorium som undersöker och håller agarplattor med skyddshandskar

Livsmedelsverket analyserar sjukdomsframkallande bakterier i mat och vatten. 

De flesta bakterierna i vår omgivning är nyttiga eller ofarliga för människor och djur, men i sällsynta fall kan de orsaka sjukdom. Vanliga orsaker till matförgiftning och andra livsmedelssmittor är sjukdomsframkallande E. coli, campylobacter, salmonella och listeria. Beroende på vilken bakterie det rör sig om sprids smittan via olika typer av livsmedel. Salmonella och campylobacter är exempelvis starkt kopplade till hantering av rå och/eller ofullständigt tillagad kyckling.

Livsmedelsverket stöttar med analyser i samband med större eller ovanliga utbrott, när metodik saknas hos andra laboratorier eller i kartläggningar för uppbyggnad av kunskap om förekomst av smittämnen i mat och vatten.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för livsmedelsburna bakterier: campylobacter, E. coli, koagulaspositiva stafylokocker och listeria.

Utbrottsanalyser

I samband med utbrottsutredningar är analyser av relevanta livsmedel en viktig del i smittspårningsarbetet. Livsmedelsverket finns tillgängligt för stöd till ansvariga kontrollmyndigheter med frågor om provtagning, vilka analyser som ska utföras, vilka analysmetoder som ska användas, hur resultaten ska bedömas, rengöring och sanering eller råd om hantering av verksamhet i samband med utbrott.

För att få stöd kontaktas utbrottsjouren (0733-54 53 23) som är bemannad vardagar mellan kl. 8 och 16. Vid behov av stöd övriga tider kontakta Livsmedelsverkets tjänsteman i beredskap (TiB), tel. 0771-800900. Samtalet går till SOS Alarm, som i sin tur kontaktar TiB.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de analysmetoder Livsmedelsverket har för påvisande av livsmedelsburna bakterier samt stafylokock-enterotoxin.

Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in. Vid utbrottsanalyser kan Livsmedelsverket stå för analyskostnaderna. Om ni önskar analyser som inte är kopplade till utbrott, kontakta oss för överenskommelse och prisuppgift för de ackrediterade analyser vi kan erbjuda.

Maria Sitell

Enhetschef, Enheten för mikrobiologi
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Mikroorganism Provtyp Analysteknik Referensmetod
Shigatoxin-producerande

E. coli (STEC)

(även kallade EHEC, VTEC)

Kött, ägg, mjölk, vegetabilier, drycker, sammansatta livsmedel Screening med realtids-PCR, odling ISO/TS 13136:2012
E. coli O157 Kött, ägg, mjölk, vegetabilier, drycker Odling NMKL nr 164. 2005
Shigella spp. och enteroinvasiv E. coli

(EIEC)

Fisk, skaldjur, vegetabilier, drycker, sammansatta livsmedel  

Screening med realtids-PCR (NMKL), odling (SS-EN ISO)

 

NMKL nr 174. 2016

SS-EN ISO 21567:2005

E. coli Tvåskaliga blötdjur, fisk, skaldjur Kvantifiering med MPN metod ISO 16649-3:2015
Termotoleranta Campylobacter  Kött, ägg, sammansatta livsmedel  Odling, mikroskopi, biokemisk analys NMKL nr 119. 2007 
Salmonella Kött, ägg, fisk, skaldjur, vegetabilier, sammansatta livsmedel Odling, serologi, biokemisk analys

(API 20E)

NMKL nr 71. 1999
Koagulaspositiva Stafylokocker Kött, ägg, fisk, skaldjur, mjölk Odling och koagulasreaktion NMKL nr 66. 2009
Stafylokock-enterotoxin Kött, ägg, mjölk, vegetabilier, drycker Immuno-enzymatisk detektion ISO 19020:2017
Termotoleranta koliforma bakterier och E. coli Kött, ägg, vegetabilier, sammansatta livsmedel Selektiv odling med konfirmering och kvantifiering NMKL nr 125. 2005
Listeria monocytogenes Kött, ägg, fisk, skaldjur, mjölk, sammansatta livsmedel Selektiv kvantitativ odling med biokemisk identifiering NMKL nr 136. 2010
Bakterier (och virus)* Dricksvatten,

yt- och grundvatten

Dead-end ultra-filtrering Bygger på medod från CDC, Hill et al opublicerat
Yersinia enterocolitica* Livsmedel Odling NMKL nr 117, 3e utg. 1996
Sjukdoms-framkallande Yersinia enterocolitica* Livsmedel Screening med realtids-PCR, odling Thisted Lambertz S et al. 2008. Appl Environ Microbiol: 74, 6060
E. coli O121 - detektion och isolering Livsmedel Screening med realtids-PCR, odling EURL-VTEC_Method_11_Rev 0 15/03/2018

*Ej ackrediterad

Laboratorietjänster

Senast granskad 2023-09-22