Livsmedelsverkets nationella förstärkningsresurser för nödvattenförsörjning

Om kommunens egna resurser för akut nödvattenförsörjning inte räcker till så finns det nödvattentankar att låna från Livsmedelsverket. De kan avropas genom SOS Alarm på telefonnummer 020 – 30 20 30, dygnet runt.
På denna sida finns information om nödvattentankarna.

Utrustningen är till för att stärka kommunernas kapacitet för nödvattenförsörjning vid akuta händelser som orsakats av till exempel ett större ledningsbrott, förorening i vattentäkten, vattenburen smitta eller motsvarande.

Utrustningen är inte till för att användas i samband med planerade aktiviteter som till exempel vid underhållsarbeten, ledningsomläggningar, i samband med sportevenemang eller motsvarande.

Utrustningen förvaras på flera platser i landet och alla kommuner kan få tillgång till utrustningen inom 12 timmar, men ofta betydligt snabbare än så.

Combotankar i container

Livsmedelsverkets combotankar är i storlek 1 kubikmeter och av typen ”bag-in-box”. De förvaras i 20 fots-containrar monterade på lastväxlarflak. Containrarna innehåller all utrustning som behövs för att montera 35 (vintercontainer) respektive 41 (sommarcontainer) combotankar.

Till varje combotank finns två plastsäckar (liners) med tillhörande kranpaket. Varje container innehåller också skyddshuvar märkta ”Dricksvatten”, extra kranar och slangar för sammankoppling av flera tankar och 3600 4-liters vattenpåsar.

I vintercontainrarna finns dessutom utrustning för vinterbruk i form av värmemattor som placeras under plastsäcken i combotanken, elverk och värmhuvar vilket motverkar frysning av dricksvattnet.

Plastsäckarna rymmer 1060 liter vatten vardera och kan fyllas och tömmas flera gånger. Vid kontinuerlig användning byts de efter ca 3-4 veckor eller oftare vid behov. Vid avslutad insats kasseras alltid plastsäckarna och ersätts med nya.

Sommarcontainer med öppen dörr

Dörrsidan till höger har en plan över hur utrustningen är packad i containern. Dörrsidan innehåller också en pärm med användarmanual.

sommarcontainer nödvattentank

Vintercontainer med öppen dörr

Dörrsidan till höger har en plan över hur utrustningen är packad i containern. Dörrsidan innehåller också en pärm med användarmanual.

Vintercontainer combotank

Att använda combotankar

För att ta emot och iordningställa combotankarna krävs tillgång till en större hårdgjord yta. Livsmedelsverket rekommenderar en asfalterad yta på minst 400 kvadratmeter. Tänk på att platsen behöver vara belyst nattetid och snöröjd vintertid. Det underlättar hanteringen avsevärt om det finns tillgång till vatten för att fylla tankarna på samma plats som de iordningställs.

För att lasta ur containrarna behövs tillgång till hjullastare eller truck. För att hantera combotankarna inne i containern krävs även tillgång till handtruck (pallyftare).

Den utrustning som inte används ska förvaras under tak eller ställas tillbaka in i containern för att väderskyddas.

Till varje combotank krävs tre lastpallar staplade på varandra (eller motsvarande) att ställa tanken på för att den ska komma upp i rätt höjd. Placeras combotanken direkt på marken blir det omöjligt att fylla en hink eller dunk, eftersom de då inte får plats under kranen.

Elmtankar

Elmtankarna är i storlek 10 kubikmeter och är försedda med inbyggd tryckstegringspump och elverk. De förvaras monterade på lastväxlarflak.

Tankarna är försedda med ett inbyggt rengöringssystem. Innan varje användning ska tanken rengöras med hjälp av dricksvatten och hypokloritlösning följt av en sköljning med rent dricksvatten. Först därefter kan de börja användas.

Tankarna är utrustade med kapell, värmepatron och cirkulationspump som ska användas vintertid för att förhindra frysning.

I förvaringsfack längst bak och ovanpå tanken finns extra utrustning i form av slangar och kopplingar som kan behövas vid fyllning och tömning av tanken.

Främre skåpet på höger sida innehåller användarmanualer för tryckstegringspump, elverk, rengöringssystem och värmepatron.

Nödvattentank för utlåning, modell Elmtanken

Tips inför hantering av nödvattenutrustning

  • Tveka inte att kontakta VAKA om du behöver råd och stöd i hanteringen av utrustningen.
  • Tänk på att det ofta tar längre tid än man tror att iordningställa utrustningen. Det tar också tid och kräver resurser att köra ut utrustningen till de platser där den ska stå, och att fylla på mer vatten eller byta ut tankarna under tiden de används.
  • Om personalresurserna inte räcker till kan frivilliggrupper (till exempel FRG) vara en stödresurs. Flera av dem är utbildade av Livsmedelsverket på hantering av vår utrustning.

Återlämning av materiel

När insatsen är avslutad tas kontakt tas med den person hos VAKA som förmedlat nödvattenutrustningen. Allt material som förbrukats, gått sönder eller tappats bort inventeras. VAKA beställer sedan det som behöver kompletteras. Vid behov kan VAKA även vara behjälplig med inventeringen.

Tid och plats för genomförande av återställning av utrustningen bestäms. Det bör ske så snart som möjligt för att utrustningen ska bli tillgänglig för nya insatser igen.

Transport

Transport av nödvattenutrustningen från och till Livsmedelsverkets depåer ombesörjs av VAKA.

Kostnader

Livsmedelsverket tillhandahåller nödvattenutrustningen till självkostnadspris. Det innebär att kommunen bara betalar för:

  • transporten från och till Livsmedelsverkets depå,
  • återställning av nödvattenutrustningen enligt inventeringen (det vill säga det material som förbrukats, gått sönder eller tappats bort),
  • Livsmedelsverkets kostnader för resor och logi i samband med återställandet av utrustningen
  • i förekommande fall Livsmedelsverkets kostnader för resor och logi i samband med inventering av utrustningen.

Filmer om hur du tar emot och använder nödvattentankarna

För dig som begärt och fått stöd av tankarna finns informationsfilmer om hur du förbereder mottagandet, placerar ut dem och sköter om dem. Manualer för hanteringen finns även inuti containrarna.

Senast granskad 2023-06-01