NRL Organiska miljöföroreningar

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för halogenerade svårnedbrytbara organiska miljöföroreningar (Halogenated Persistent Organic Pollutants, POPar) i livsmedel och foder.

Som POPar räknas till exempel dioxiner och furaner, PCB, PFAS, klorparaffiner och bromerade flamskyddsmedel som PBDE och HBCDD.

Europeiska Unionens Referenslaboratorier (EURL) inom POPar i livsmedel och foder är EURL for Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) in Feed and Food, State Institute for Chemical and Veterinary Analysis of Food (CVUA) Freiburg, Tyskland.

Lagstiftningen om gränsvärden för PCB, dioxiner samt PFAS i livsmedel finns i EU-förordning (EU) 2023/915. Lagstiftning om åtgärdsgränser för PCB och dioxiner finns i rekommendation 2013/711/EU. Observera att förordningar och rekommendationer uppdateras med jämna mellanrum, därför är det viktigt att alltid titta i den senaste, konsoliderade versionen.

Lagstiftningen om gränsvärden i PCB och dioxiner i foder anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-06-12