NRL Organiska miljöföroreningar

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för halogenerade svårnedbrytbara organiska miljöföroreningar (Halogenated Persistent Organic Pollutants, POPar) i livsmedel och foder.

Som POPar räknas till exempel dioxiner och furaner, PCB, PFAS, klorparaffiner och bromerade flamskyddsmedel som PBDE och HBCDD.

Europeiska Unionens Referenslaboratorier (EURL) inom POPar i livsmedel och foder är EURL for Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) in Feed and Food, State Institute for Chemical and Veterinary Analysis of Food (CVUA) Freiburg, Tyskland.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2023-06-07