Säker mat och dricksvatten

Pojke som dricker vatten

Som konsument ska du kunna lita på att maten och dricksvattnet är säkert och inte innebär risker för din hälsa. Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel genom kontroller hos livsmedelsföretagen och genom analyser av livsmedel.

Det är företagen som producerar och säljer maten som ansvarar för att den är säker. För att se till att företagen följer lagarna och hanterar maten rätt, sker en omfattande kontroll i hela livsmedelskedjan från producent till konsument. 

Kontroll av livsmedelsföretag och dricksvattenanläggningar

Tillsammans med kommuner och länsstyrelser kontrollerar Livsmedelsverket landets livsmedelsföretag och dricksvattenanläggningar. Livsmedelkontrollen sker på tre olika nivåer, lokalt, regionalt och centralt.

Kommunerna kontrollerar den mat du beställer på restaurangen och köper i butiken. Även verksamheter som skolkök, torghandel och företag som tillverkar eller säljer kosttillskott ligger inom kommunernas ansvar.  Kommunerna kontrollerar att dricksvattenproducenter följer de regler som finns för att säkerställa bra dricksvatten i våra vattenkranar.

Länsstyrelserna kontrollerar i sin tur Sveriges lantbruk, jakt- och fiskeföretag, mjölkproducenter och andra primärproducenter.

Livsmedelsverket leder och samordnar Sveriges livsmedelskontroll. Vi kontrollerar dessutom själva större företag inom mejeri, fisk och chark, och har ständig kontroll på samtliga slakterier.

För att göra livsmedelskontrollen likvärdig över hela landet granskar vi kommunernas livsmedelskontroll. Vi kontrollerar också att länsstyrelsernas kontroll följer lagstiftningen.

Kontroll av livsmedel genom provtagning och analyser

Livsmedelverket genomför regelbundet stickprovskontroller av livsmedel som produceras i Sverige och livsmedel som är importerade från länder inom och utanför EU. 

Genom provtagning analyseras olika livsmedel för att säkerställa att maten inte innehåller otillåtna ämnen,  eller har för höga halter av vissa ämnen, till exempel rester av bekämpningsmedel i grönsaker.

Verksamhet

Senast granskad 2023-10-23