Kosttillskott – att tänka på för företag

Tre gafflar som spetsar kosttillskott i kapslar .

Kosttillskott är vitaminer och mineraler i koncentrerad form som ska komplettera vanlig mat. Här kan du som producerar, säljer eller hanterar kosttillskott hitta information om regler och lagar.

Vad är kosttillskott ?

Syftet med kosttillskott är att komplettera vanlig mat med koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen. Kosttillskott kan till exempel innehålla vitaminer, mineraler eller olika typer av ört- eller växtextrakt, aminosyror, fettsyror eller fibrer. Formen på kosttillskott varierar. Det kan till exempel ätas som tabletter, kapslar, pulver eller i flytande form. Alla typer av kosttillskott ska intas i små uppmätta doser.

Kosttillskott är ett livsmedel

Kosttillskott är livsmedel och regleras därför enligt livsmedelslagstiftningen. Dessutom finns ytterligare regler för just kosttillskott i Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott, LIVSFS 2023:3.

Hur regleras kosttillskott?

Det är skillnad mellan import, export och införsel.

  • Import innebär att ett företag i Sverige tar in en vara från ett land utanför EU. I vissa fall krävs gränskontroll och en del livsmedel får inte tas in i Sverige alls.
  • Export innebär att en vara skickas till ett land utanför EU, ett tredje land. Ska du exportera livsmedel gäller förutom svenska regler även det mottagande landets regler.
  • Införsel innebär handel med länder inom EU. Vissa länder utanför EU likställs, genom handelsavtal, med EU-länder.

Vilka ämnen får ingå i kosttillskott?

I likhet med alla livsmedel får bara de kosttillskott som är säkra släppas ut på marknaden. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till så att det kravet följs.

Tillåtna vitaminer och mineraler

Listor över tillåtna vitaminer och mineraler samt vilka former av ämnet som får användas finns i bilaga 1 och 2 till direktiv 2002/46/EG. Det är möjligt för företagare att ansöka om godkännande hos EU-kommissionen för nya kemiska föreningar. Därför kan listorna ändras. På EU-kommissionens webbplats finns instruktioner om ansökan.

Idag finns inte några EU-gemensamma maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Regelverkets utgångspunkt är istället att använda halter där säkerheten går att bevisa vetenskapligt. För att beskriva detta så har Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet (Efsa) tagit fram så kallade UL-värden  för ett antal olika vitaminer och mineraler. UL står för tolerable upper level och motsvarar den högsta mängd av ett vitamin eller ett mineral som vid varaktigt dagligt intag sannolikt inte utgör en hälsorisk för människor. Värdet avser intaget av näringsämnet från alla källor, alltså inte bara från kosttillskott. Vissa vitaminer och mineraler har en relativt liten marginal mellan den mängd som behövs för olika funktioner i kroppen och den mängd som kan skada hälsan. Det gäller exempelvis vitamin A, jod och selen. På Efsas webbplats finns en översiktstabell med alla UL-värden.

Andra ämnen med näringsmässig och fysiologisk verkan

För andra ämnen som kan påverka näring och fysologi finns inga listor som motsvarar listorna för vitaminer och mineraler. Förbjudna, begränsade och granskade ämnen listas istället i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006.

Säkra växter eller växtdelar

Det är vanligt att kosttillskott innehåller extrakt av växter eller växtdelar. Ofta saknas kunskap om deras verkningsmekanism och vilka halter som människan kan tolerera. Du som är producent av kosttillskott ska kunna visa din kontrollmyndighet  dokumentation som stödjer att ingredienser och dosnivåer är säkra. 

Tillsatser som får ingå i kosttillskott

Nya livsmedel, eller så kallade "novel foods", är livsmedel eller livsmedelsingredienser som inte konsumerats inom EU i någon större utsträckning innan förordningen om nya livsmedel trädde i kraft den 15 maj 1997. Nya livsmedel eller livsmedelsingredienser ska godkännas av EU-kommissionen innan de får släppas ut på marknaden. 

Gränsvärden för tungmetaller

Det finns gränsvärden för bland annat tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver i kosttillskott. Se förordning (EU) 2023/915 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Alla gränsvärden ska tillämpas på kosttillskottet så som det säljs, exempelvis i tablettform. 

Hur ska kosttillskott märkas?

Utöver de generella märkningsreglerna ska kosttillskott märkas med ytterligare uppgifter. 
Förpackning ska bland annat märkas med:

  • Beteckningen för kosttillskott (gäller endast produkter som uppfyller definitionen kosttillskott - läs i kontrollwiki eller LIVSFS 2023:3).
  • Rekommenderad daglig dos och en varning för att överskrida den angivna rekommenderade dagliga dosen.
  • Mängden av näringsämnen och ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan.

Närings- och hälsopåståenden

Kosttillskott är inte läkemedel

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, behandla eller bota sjukdomar.

Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden kan den klassas som läkemedel. En produkt kan också klassas som läkemedel om den innehåller substanser som har medicinsk användning eller förekommer som aktiva substanser i läkemedel. Information om vilka ämnen, växter eller beredningar av växter som klassificeras som läkemedel finns i Ämnesguiden på Läkemedelsverkets webbplats.

Senast granskad 2023-10-24