Vattenförsörjningsgruppen

Vattenförsörjningsgruppen ska verka för att det finns tillräckligt med vatten för att producera dricksvatten av god kvalitet utan inverkan på vattenförsörjningen av jordbruket, industrin eller påverkan på ekologisk mångfald och andra naturvärden. De ska även arbeta med att stärka det viktiga arbetet med skydd av grund- och ytvattentäkter.

Leds av Havs- och vattenmyndigheten

Arbetsgruppen leds av Havs- och vattenmyndigheten. I gruppen ingår:

  • Boverket
  • Jordbruksverket
  • Livsmedelsverket
  • Länsstyrelserna
  • SGU
  • SMHI
  • SKR
  • Svenskt Vatten
  • Vattenmyndigheterna 

Prioriterade områden

Vattenförsörjningsgruppen har sedan 2020 arbetet med att fördjupa och stödja pågående arbete kring de nya regionala vattenförsörjningsplanerna, samt inlett en serie med temaseminarier, riktade mot handläggare vid kommuner och länsstyrelser, där arbetsgruppens myndigheter har fått möjligheten att presentera underlag och arbete som kan vara stöd i arbetet kring vattenförsörjningsfrågor.

Senast granskad 2022-02-14