Sveriges miljömål

Livsmedelsverket arbetar för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljömål som riksdagen beslutat uppnås. När det behövs ska Livsmedelsverket också föreslå åtgärder för att utveckla miljöarbetet. 

Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Världen och Sverige har fortfarande långt kvar innan målen är uppnådda och takten i arbetet för att nå dem behöver öka.

Miljömålsrådet

Regeringen inrättade 2014 ett Miljömålsråd för att stärka berörda myndigheters roll i att genomföra de mål som lagts fast i miljöpolitiken. Rådet består av generaldirektörer för 18 nationella myndigheter, varav Livsmedelsverket är en, och en landshövding som företräder länsstyrelserna. 

Tillsammans med övriga myndigheter har Livsmedelsverket analyserat vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och vilka delar av verksamheten som påverkar förutsättningarna för att nå målen. Analysen visar på en rad aktiviteter i Livsmedelsverkets verksamhet som berörs av och arbetar mot miljömålen. 

Generationsmålet

Generationsmålet är det övergripande målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen.

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."
– Riksdagens definition av Generationsmålet.

Miljömålen

Sveriges miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Uppföljningar av tillståndet i den svenska miljön visar att vi har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. För flera av målen går utvecklingen i miljön åt fel håll, till exempel målen Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt-och djurliv. Under de närmaste tio åren behöver takten i arbetet för att nå miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning som behövs öka.

De 16 miljömålen är: 

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

När vi på sidorna under rubriken Miljösmarta matval beskriver miljöpåverkan så hänvisar vi till hur de olika delarna kopplar till miljömålen.

Senast granskad 2024-01-29