Hitta operativa mål och aktiviteter

Filtrera genom att välja ett område i lagstiftningsområde och/eller en myndighet så hittar du alla mål och aktiviteter som gäller området eller myndigheten. Observera att alla mål inte berör samtliga myndigheter och verksamhetsutövare.
Om du letar efter de övergripande målen och effektmål hittar du dem här: Övergripande mål och prioriteringar

Operativa förutsättningar

Vissa förutsättningar måste finnas inom alla myndigheter för att den offentliga kontrollen ska nå den avsedda effekten. De operativa förutsättningarna är några av de krav som EU-lagstiftningen ställer på kontrollmyndigheter och ska användas tillsammans med de nationella målen för livsmedelskedjan.

A.
Alla kontrollmyndigheter har en plan för kontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning.
B.
Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största riskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna.
C.
Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.
D.
Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom det område man kontrollerar.
E.
Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäcks i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid. Myndigheterna följer sedan upp (verifierar) att avvikelserna åtgärdats.

Visa operativa förutsättningar

Dölj operativa förutsättningar

Växtskyddsmedel

2021 -2025 Mål 1: Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.

 Kontrollmyndigheterna vet vilka aktörer de har i sina respektive områden och utför en riskbaserad och likvärdig kontroll över hela landet. Med...

Visa mer

 Kontrollmyndigheterna vet vilka aktörer de har i sina respektive områden och
utför en riskbaserad och likvärdig kontroll över hela landet. Med likvärdig kontroll menar vi att kontrollverksamheten utförs utifrån en gemensam inriktning och omfattning samt att bedömningar och åtgärder blir likartade. För att uppnå en likvärdig kontroll arbetar kontrollmyndigheterna utifrån nationellt framtagna vägledningar samt deltar i de utbildningar/informationsinsatser som ansvariga myndigheter anordnar. Med effektiv kontroll menar vi att den ska vara riskbaserad och riktas mot de kontrollområden som har störst påverkan på människor hälsa, djurhälsa eller miljön.

Önskad effekt: Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, länsstyrelser och kommuner utvecklar och förbättrar kontrollverksamheten inom växtskyddsmedelsområdet. 

Mer om 2021 -2025 Mål 1: Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.

Dölj

Växtskyddsmedel

2021-2025 Mål 2: Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Aktörerna är skyldiga att ha kännedom om reglerna och följa dem. I den offentliga kontrollen kan myndigheterna göra riktade insatser för att komma...

Visa mer

Aktörerna är skyldiga att ha kännedom om reglerna och följa dem. I den offentliga kontrollen kan myndigheterna göra riktade insatser för att komma tillrätta med allvarliga eller mer frekvent förekommande avvikelser från lagstiftningen. Myndigheterna kan även underlätta för aktörer att göra rätt genom att arbeta med förebyggande insatser. De åtgärder som sätts in för att minska avvikelser från lagstiftningen ska ha effekt.

Önskad effekt: Alla aktörer som distribuerar och hanterar växtskyddsmedel ska följa lagstiftningen. 

Mer om 2021-2025 Mål 2: Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Dölj

Animaliska biprodukter

2022-2025 Operativt mål 1 animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse

Alla kontrollmyndigheter utför riskbaserad kontroll och följer upp att avvikelser åtgärdas.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse
Animaliska biprodukter

2022-2025 Operativt mål 2 animaliska biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 2 animaliska biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll
Växtskadegörare

2022-2025 Operativt mål 1 växtskadegörare: Förståelse och förtroende för kontrollsystemet

Företagare har förståelse för kontrollsystemet. Intressenter inom export och import har förståelse och förtroende för systemet.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 växtskadegörare: Förståelse och förtroende för kontrollsystemet
Växtskadegörare

2022-2025 Operativt mål 2 växtskadegörare: Förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare

Vi förebygger spridning av och bekämpar växtskadegörare genom ett gemensamt ansvar för kontrollen.

Mer om 2022-2025 Operativt mål 2 växtskadegörare: Förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare
Djurhälsa och Smittskydd

2022-2025 Operativt mål djurhälsa

Kontrollen är anpassad till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet. Kontrollmyndigheternas kontrolluppdrag är tydliggjort och kontrollmyndighet...

Visa mer

Kontrollen är anpassad till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet. Kontrollmyndigheternas kontrolluppdrag är tydliggjort och kontrollmyndigheterna har grundläggande verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll.

Mer om 2022-2025 Operativt mål djurhälsa

Dölj

Foder

2022-2025 Operativt mål 1 Foder: Verktyg och förutsättningar för riskbaserad och likvärdig kontroll

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll som är likvärdig i hela landet.  

Mer om 2022-2025 Operativt mål 1 Foder: Verktyg och förutsättningar för riskbaserad och likvärdig kontroll
Foder

2022-2025 Operativt mål 2 Foder: Verksamhetsutövare har de grundläggande kunskaper som krävs för att följa lagstiftningen.

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

2023-2025 Operativt mål 1 Ekologisk produktion: Andel oaviserade besök, extrabesök och provtagning

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna

Mer om 2023-2025 Operativt mål 1 Ekologisk produktion: Andel oaviserade besök, extrabesök och provtagning
Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

2023-2025 Operativt mål 2 Ekologisk produktion: Genomföra en spårbarhetsövning.

Mål: Kontrollorganen klarar av att inom utsatt tid göra en spårbarhetsövning

Mer om 2023-2025 Operativt mål 2 Ekologisk produktion: Genomföra en spårbarhetsövning.
Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 1 Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering.

Mål: Utbildning, likriktning, verifiering. Likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister och vidtagna åtgärder för att uppnå efterlevnad...

Visa mer

Mål: Utbildning, likriktning, verifiering. Likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister och vidtagna åtgärder för att uppnå efterlevnad av
djurskyddslagstiftningen.

Mer om 2023-2025 Operativt mål 1 Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering.

Dölj

Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 2 Djurskydd: Riskbaserad rutinkontroll

Mål: Riskbaserad rutinkontroll. Varje år utförs kontroll av en tillräckligt stor andel av kontrollobjekten, utifrån en riskvärdering.

Mer om 2023-2025 Operativt mål 2 Djurskydd: Riskbaserad rutinkontroll
Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 3 Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Mål: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen. Resurserna inom kontrollverksamheten fördelas utifrån myndigheternas uppdrag och används på ett...

Visa mer

Mål: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen. Resurserna inom kontrollverksamheten fördelas utifrån myndigheternas uppdrag och används på ett sätt som gör att kontrollen får effekt. Kontrollmyndigheterna arbetar systematiskt med att öka kunskapen hos djurhållare och underlätta för dem att göra rätt. 

Mer om 2023-2025 Operativt mål 3 Djurskydd: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen

Dölj

Djurskydd

2023-2025 Operativt mål 4 Djurskydd: Service - snabb återkoppling, tydlig information och gott bemötande

Mål: Service. Djurhållare upplever att kontrollmyndigheten ger snabb återkoppling och tydlig information i kontroll- och ansökningsärenden....

Visa mer

Mål: Service. Djurhållare upplever att kontrollmyndigheten ger snabb återkoppling och tydlig information i kontroll- och ansökningsärenden. Djurhållare upplever ett gott bemötande i kontrollsituationen.

Mer om 2023-2025 Operativt mål 4 Djurskydd: Service - snabb återkoppling, tydlig information och gott bemötande

Dölj

Foder

Nationell kontrollplanering primärproduktion 2024-2027

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan.

Fokus för kontrollen 2024 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål,  mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, får och get,  kanin, fjäderfä och struts, ägg, odling av bladgrönsaker på friland, potatis, tvåskaliga blötdjur, insekter för foder- och livsmedelsändamål, hägnat vilt, frilevande vilt och uppsamlingscentraler för frilevande vilt. 

Mer om Nationell kontrollplanering primärproduktion 2024-2027

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 1: Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid anläggningar som producerar över 100 m3 dricksvatten per dygn. Kontrollen syftar til...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid anläggningar som producerar över 100 m3 dricksvatten per dygn. Kontrollen syftar till att bedöma om faroanalysen tar hänsyn till mikrobiologiska och kemiska faror i råvattnet och att beredningen av dricksvattnet är anpassad efter resultatet av faroanalysen.

Mer om 2023-2025 Mål 1: Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 2: Säkerhet vid vattenverk och reservoarer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid allmänna vattenverk och distributionsanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid allmänna vattenverk och distributionsanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Kontrollen görs i syfte att bedöma om förebyggande, upptäckande och avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa skyddet mot sabotage och skadegörelse riktat mot anläggningarna.

Mer om 2023-2025 Mål 2: Säkerhet vid vattenverk och reservoarer

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 3: Nyckelhålsmärkning

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos tillverkare och huvudkontor med ansvar för Nyckelhålsmärkning av färdigförpackade...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos tillverkare och huvudkontor med ansvar för Nyckelhålsmärkning av färdigförpackade livsmedel inom följande livsmedelsgrupper: kött och produkter som innehåller kött (livsmedelsgrupp 24), helt eller delvis vegetabiliska produkter (livsmedelsgrupp 25) och färdigrätter (livsmedelsgrupperna 26-30) i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av symbolen Nyckelhålet. Verksamheterna ska kunna visa att livsmedlet uppfyller villkoren för att livsmedlet kan märkas med Nyckelhålet samt hur de kontrollerar och verifierar detta.

Mer om 2023-2025 Mål 3: Nyckelhålsmärkning

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 4: Spårbarhet och märkning av fet fisk från Östersjön

Offentlig kontroll utförs för att verifiera spårbarhet för lax och sill/strömming från Östersjön vid samtliga anläggningar som registrerat utförsel...

Visa mer

Offentlig kontroll utförs för att verifiera spårbarhet för lax och sill/strömming från Östersjön vid samtliga anläggningar som registrerat utförsel i Hav- och vattenmyndighetens spårbarhetssystem. Detta i syfte att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

Mer om 2023-2025 Mål 4: Spårbarhet och märkning av fet fisk från Östersjön

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 5: Ekologiska livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att de aktörer som släpper ut ekologiska produkter eller produkter und...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att de aktörer som släpper ut ekologiska produkter eller produkter under omställning, har anmält sig till Livsmedelsverket. Kontroll utförs också för att verifiera undantagen från anmälan och att inte inneha certifikat. Livsmedelsverket ska omedelbart underrättas om en aktör inte har anmält sin verksamhet i enlighet med reglerna. Livsmedelsverket prövar frågan om sanktionsavgift.

Mer om 2023-2025 Mål 5: Ekologiska livsmedel

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 6: Livsmedelsinformation vid e-handel

Senast den 31 december 2025 har kontroll utförts hos registrerade/godkända verksamheter som släpper ut färdigförpackade kosttillskott och/eller...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har kontroll utförts hos registrerade/godkända verksamheter som släpper ut färdigförpackade kosttillskott och/eller konfektyr på marknaden via e-handel. Kontrollen syftar till att verifiera att livsmedelsinformationen på webbplatsen stämmer med informationen på förpackningarna.

Mer om 2023-2025 Mål 6: Livsmedelsinformation vid e-handel

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 7: Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos företag som sätter konserverad tonfisk eller sardiner på marknaden antingen genom...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos företag som sätter konserverad tonfisk eller sardiner på marknaden antingen genom import eller genom införsel från annat EU-land. Syftet är att verifiera att produkterna uppfyller kraven i handelsnormerna avseende märkning och sammansättning.

Mer om 2023-2025 Mål 7: Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 8: Spårbarhet kött

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera uppgift om svenskt ursprung för färskt och fryst kött av nöt, gris, få...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera uppgift om svenskt ursprung för färskt och fryst kött av nöt, gris, får och lamm, samt fågel. Målet omfattar såväl helt som bitat och malet kött, förpackat och oförpackat. Kontrollerna ska utföras i samtliga led i livsmedelskedjan efter slakt som släpper ut färskt eller fryst kött av svenskt ursprung på marknaden.

Mer om 2023-2025 Mål 8: Spårbarhet kött

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 9: Skyddade beteckningar

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts av att märkningen på utvalda förpackade produkter med skyddade beteckningar och som...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts av att märkningen på utvalda förpackade produkter med skyddade beteckningar och som införts till Sverige stämmer överens med produktspecifikationen.

Mer om 2023-2025 Mål 9: Skyddade beteckningar

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 10: Allergena ingredienser i förpackade livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos grossister som importerar färdigförpackade livsmedel för att verifiera att företagar...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos grossister som importerar färdigförpackade livsmedel för att verifiera att företagarna ger korrekt information om allergena ingredienser i märkningen.

Mer om 2023-2025 Mål 10: Allergena ingredienser i förpackade livsmedel

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 11: Spårbarhet ägg

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att aktörer som producerar och/eller släpper ut svenska hönsägg på...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att aktörer som producerar och/eller släpper ut svenska hönsägg på marknaden kan visa att de uppfyller de spårbarhetskrav som finns samt att den information som medföljer äggen är korrekt.

Mer om 2023-2025 Mål 11: Spårbarhet ägg

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 12: Aktörer som släpper ut honung på marknaden

Senast den 31 december 2025 har kontrollmyndigheterna utfört spårbarhetskontroller hos företag som handlar med honung. Syftet är att säkerställa at...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har kontrollmyndigheterna utfört spårbarhetskontroller hos företag som handlar med honung. Syftet är att säkerställa att aktörer som släpper ut honung på marknaden har registrerat sin anläggning, i de fall verksamheten har en sådan organisation och kontinuitet att den kan anses utgöra ett livsmedelsföretag.

Mer om 2023-2025 Mål 12: Aktörer som släpper ut honung på marknaden

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 13: Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott

Vid utgången av 2025 har 12 särskilt utvalda hälsofarliga växter i kosttillskott kontrollerats på kosttillskottsanläggningar, inklusive sådana som...

Visa mer

Vid utgången av 2025 har 12 särskilt utvalda hälsofarliga växter i kosttillskott kontrollerats på kosttillskottsanläggningar, inklusive sådana som bedriver e-handel, som släpper ut växtbaserade kosttillskott på marknaden. Dessutom har kosttillskott analyserats hos importörer, införare, producenter och tillverkare av växtbaserade kosttillskott, i syfte att kontrollera att gränsvärdet för genotoxiska och carcinogena pyrrolizidinalkaloider inte överskrids.

Mer om 2023-2025 Mål 13: Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 14: Fusk med tonfisk

Offentlig kontroll har utförts hos importörer och grossister som saluför färsk eller fryst tonfisk  för att undersöka om det förekommer fisk som ha...

Visa mer

Offentlig kontroll har utförts hos importörer och grossister som saluför färsk eller fryst tonfisk  för att undersöka om det förekommer fisk som har behandlats på ett otillåtet sätt. Företaget riskerar därigenom att förorsaka histaminbildning i fiskköttet samt att vilseleda konsumenter.

Mer om 2023-2025 Mål 14: Fusk med tonfisk

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 15: Plastprodukter med otillåtna naturmaterial

Offentlig kontroll utförs i ett tidigt led i kedjan, exempelvis hos producenter, importörer och grossister. Kontrollen ska förhindra att...

Visa mer

Offentlig kontroll utförs i ett tidigt led i kedjan, exempelvis hos producenter, importörer och grossister. Kontrollen ska förhindra att plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som innehåller malen bambu eller andra icke godkända naturmaterial släpps ut på marknaden. Kontrollen syftar till att få bort dessa produkter från marknaden då de inte är tillåtna och dessutom riskerar att släppa ifrån sig oönskade kemiska ämnen i halter som kan vara hälsovådliga.

Mer om 2023-2025 Mål 15: Plastprodukter med otillåtna naturmaterial

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 16: Glykoalkaloider i potatis

Offentlig kontroll av livsmedelsföretagares vidtagna åtgärder för att förebygga att höga halter glykoalkaloider bildas och hur de förhindrar att...

Visa mer

Offentlig kontroll av livsmedelsföretagares vidtagna åtgärder för att förebygga att höga halter glykoalkaloider bildas och hur de förhindrar att giftiga partier sätts på marknaden.

Mer om 2023-2025 Mål 16: Glykoalkaloider i potatis

Dölj

Livsmedel

2024-2025 Mål 17: Kontaktmaterial-verksamheter

Observera att det här målet börjar gälla först 2024. Innan utgången av 2025 har offentlig kontroll av kontaktmaterialverksamheter som behörig...

Visa mer

Observera att det här målet börjar gälla först 2024.

Innan utgången av 2025 har offentlig kontroll av kontaktmaterialverksamheter som behörig kontrollmyndighet har förtecknade eller registrerade utförts. Kontrollen görs för att säkerställa att materialen och produkterna uppfyller lagstiftningens krav och inte avger sina beståndsdelar i halter som skulle kunna utgöra en fara för människors hälsa eller påverka livsmedel negativt.

Mer om 2024-2025 Mål 17: Kontaktmaterial-verksamheter

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 18: Bladgrönsaker - bevattningsvatten och hygien vid odling

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts enligt nationell kontrollplanering för primärproduktionen hos livsmedelsföretag som odla...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts enligt nationell kontrollplanering för primärproduktionen hos livsmedelsföretag som odlar bladgrönsaker. Kontrollen görs i syfte att bedöma om produkterna skyddas mot mikrobiologisk kontaminering och för att bekräfta att företagen uppfyller bestämmelserna vad gäller bevattningsvatten, personalhygien och hygienförhållanden vid produktion-

Mer om 2023-2025 Mål 18: Bladgrönsaker - bevattningsvatten och hygien vid odling

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 19: Opastöriserad mjölk

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos livsmedelsföretag i primärproduktionen som levererar opastöriserad mjölk och råmjölk...

Visa mer

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos livsmedelsföretag i primärproduktionen som levererar opastöriserad mjölk och råmjölk direkt till slutkonsumenter.

Kontrollen görs för att bekräfta att det endast är små mängder som överlåts direkt till slutkonsumenter och att konsumenterna bland annat får information om att den opastöriserade mjölken och råmjölken ska värmebehandlas före konsumtion samt att överlåtelsen i övrigt sker i enlighet med bestämmelserna i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).

I det operativa målet ingår även att identifiera anläggningar som borde vara registrerade för direktleverans av opastöriserad mjölk men inte är det.

Mer om 2023-2025 Mål 19: Opastöriserad mjölk

Dölj

Livsmedel

2023-2025 Mål 20: Nationell kontrollplanering primärproduktion

Länsstyrelserna genomför årligen alla sina planerade kontroller enligt den nationella kontrollplaneringen för primärproduktion.

Mer om 2023-2025 Mål 20: Nationell kontrollplanering primärproduktion
Livsmedel

2023-2024 - Samordnat kontrollprojekt, Kontroll av glykoalkaloider i potatis

Projektet har bäring på operativt mål 16 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att minska risken för glykoalkaloider i potatis.

Mer om 2023-2024 - Samordnat kontrollprojekt, Kontroll av glykoalkaloider i potatis
Livsmedel

2024 Samordnat kontrollprojekt, Kontroll av honung

Projektet har bäring på operativt mål 12 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att minska risken för vilseledande märkning på honung.

Mer om 2024 Samordnat kontrollprojekt, Kontroll av honung
Livsmedel

Nationell kontrollplanering primärproduktion 2024-2027

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad...

Visa mer

Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen består av en flerårig plan och ett ettårig deltaljerad plan.

Fokus för kontrollen 2024 är kontroll av anläggningar i branscherna spannmål,  mjölk inklusive direktförsäljning av opastöriserad mjölk, nötkreatur, får och get,  kanin, fjäderfä och struts, ägg, odling av bladgrönsaker på friland, potatis, tvåskaliga blötdjur, insekter för foder- och livsmedelsändamål, hägnat vilt, frilevande vilt och uppsamlingscentraler för frilevande vilt.

Mer om Nationell kontrollplanering primärproduktion 2024-2027

Dölj

Livsmedel

2025 Samordnat kontrollprojekt, Kontroll av förklaring om överensstämmelse, DoC

Projektet har bäring på operativt mål 17 och syftar till att offentlig kontroll utförs hos kontaktmaterialverksamheter som myndigheten har...

Visa mer

Projektet har bäring på operativt mål 17 och syftar till att offentlig kontroll utförs hos kontaktmaterialverksamheter som myndigheten har registrerade.

Mer om 2025 Samordnat kontrollprojekt, Kontroll av förklaring om överensstämmelse, DoC

Dölj

Din filtrering resulterade i 0 resultat.