Så här går det till när du söker ett jobb hos oss

Livsmedelsverket arbetar med något som är viktigt för alla, maten. Här arbetar vi dagligen med aktuella och intressanta arbetsuppgifter inom områden som folkhälsa, smittskydd, djurskydd, livsmedelsfusk och miljö.

Livsmedelsverket söker alltid kunniga och engagerade medarbetare som vill bidra till detta viktiga arbete. Våra lediga tjänster annonseras kontinuerligt på Livsmedelsverkets webbsida. 

Så här går det till om du vill söka en utannonserad tjänst på Livsmedelsverket:

  • Sök den utannonserade tjänsten: bifoga CV, personligt brev, samt relevanta intyg som exempelvis examensbevis/legitimation om det är krav för tjänsten. För att arbeta hos oss behöver du vara medborgare i Sverige eller annat EU/EES eller ha uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Intyg som stärker medborgarskap alternativt arbetstillstånd behöver inkomma
  • Du får en bekräftelse om att vi har tagit emot din ansökan
  • Det går att söka en tjänst fram till 23:59 sista ansökningsdagen
  • Vi läser alla inkomna ansökningar och gör ett urval utifrån upprättad kravprofil
  • Vi gör vidare urval genom telefonintervjuer och personliga intervjuer
  • Tester och uppföljande djupintervju kan förekomma
  • Vi genomför referenstagning för slutkandidat
  • Vid säkerhetsklassad tjänst genomförs enligt rutin en säkerhetsprövning. Detta steg kan medföra att rekryteringsprocessen tar längre tid
  • När tjänsten är tillsatt meddelar vi alla som sökt och anslår tjänsten
  • Du kan överklaga ett anställningsbeslut inom tre veckor

Behandling av personuppgifter

Livsmedelsverket värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning. När du ansöker om en ledig tjänst registreras dina personuppgifter för Livsmedelsverkets räkning i rekryteringssystemet ReachMee. 

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas Livsmedelsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess. 

Tänk på vilka uppgifter du lämnar i ditt CV och personliga brev. 

Urval och intervjuer

Alla som söker en anställning hos Livsmedelsverket behandlas likvärdigt och rättvist. Ingen ska diskrimineras på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På Livsmedelsverket har vi en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket innebär att vi vid urval ser till en persons kompetens: personlighet, attityd, värderingar samt färdighet och kunskap inhämtad från utbildning eller erfarenhet. Allt i enlighet med den för rekryteringen upprättade kravprofilen.

Vår ambition är alltid att rekryteringsprocessen ska vara effektiv och strukturerad. Om en tjänst går till någon annan än dig, och du varit en av de intervjuade, kontaktar vi dig personligen. Även om du inte gått vidare i rekryteringsprocessen får du vid avslut av rekrytering ett besked om processens utfall. Detta via e-post.

Krigsplacering

Livsmedel är ett prioriterat område i planeringen för totalförsvaret. För att säkerställa att vi kan lösa uppgifter även vid höjd beredskap är all tillsvidareanställd personal krigsplacerad vid myndigheten. Det innebär att du som blir tillsvidareanställd vid Livsmedelsverket har tjänstgöringsplikt vid myndigheten. Om du avslutar din anställning vid Livsmedelsverket upphör även din krigsplacering här.

Anställningsbeslut och överklagan

När rekryteringsprocessen är avslutad fattar Livsmedelsverket ett anställningsbeslut och anslår tjänsten. Som sökande kan du överklaga beslutet. Överklagan ska då inkomma till myndigheten inom tre veckor, annars vinner anställningsbeslutet så kallad laga kraft.

Överklagan ska sändas till registrator via mejl (Registrator@slv.se) eller post. Överklagan behöver innehålla information om vilket beslut du överklagar och vilken ändring av beslutet du önskar, med en tydlig motivering. Skrivelsen ska vara undertecknad och försedd med namnförtydligande, aktuellt diarienummer, uppgifter om din postadress samt ditt telefonnummer under dagtid. 

Inkommen överklagan skickas av Livsmedelsverket till Statens överklagandenämnd för vidare handläggning.

Senast granskad 2024-05-28