Samrådsgrupper för ett effektivt samarbete

Att utveckla regler kan vara en lång och komplicerad process med olika aktörer inblandade. För att göra det enkelt och effektivt att samråda om frågor genom hela processen kring EU-lagstiftning på livsmedelsområdet har Livsmedelsverket startat samrådsgrupper. Varje grupp behandlar olika frågor. Här kan du läsa mer om samrådsgrupperna.

Grupperna kallas SamBA, som står för Samrådsgrupper med bransch och andra aktörer. Företagen representeras av branschorganisationer, konsumenterna av konsument- och olika intresseorganisationer. Även andra myndigheter, kommuner, högskolor och universitet med flera är välkomna att delta.

Syftet med grupperna är att få in synpunkter från aktörer i hela livsmedelssystemet: företagen, civilsamhället och myndigheterna. När Livsmedelsverket får kunskap om olika aktörers behov ökar möjligheterna att bättre driva Sveriges frågor i EU.

I arbetet med att ta fram underlag till Regeringskansliet behöver Livsmedelsverket berörda aktörers synpunkter och det sker bland annat i samrådsgrupperna. Samrådsgrupperna fungerar som bollplank under hela regelprocessen. Både när reglerna ska tas fram eller revideras, men också när reglerna ska tillämpas och myndigheterna ska vägleda företagen i hur vi uppfattar och tolkar dem. Målet är en livsmedelslagstiftning och tillämpning som är väl anpassad till vårt lands förutsättningar, som ger säkra livsmedel och bidrar till en hållbar livsmedelskonsumtion och ett hållbart livsmedelssystem.

Följande samrådsgrupper är aktuella idag:

  • Kosttillskott
  • Livsmedelshygien
  • Livsmedelsinformation/märkning
  • Material i kontakt med livsmedel  
  • Tillsatser, aromer och enzymer 

Möten hålls i respektive samrådsgrupp. Det finns också möjlighet att snabbt skicka ut underlag som medlemmarna i samrådsgrupperna kan tänkas ha synpunkter på mellan möten. Frågorna som förhandlas varierar över tid vilket gör att samrådsgrupperna är dynamiska: nya grupper startas vid behov och de som under en tid inte fyller någon funktion får ligga vilande.

Vissa frågor är aktuella för all typ av verksamhet, det gäller till exempel hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna är tätt sammankopplade med Sveriges livsmedelsstrategi och EU-kommissionens från jord till bord-strategi (Farm-to-fork). Eftersom hållbarhetsfrågorna berör många olika ämnesområden beaktas de i alla samrådsgrupper. Andra områden som spänner över flera sakområden är kontrollfrågor och spårbarhet.

Ett öppet arbetssätt

I samrådsgrupperna får aktörerna lämna sina synpunkter genom hela EUs regelprocess, inklusive tillämpningen av och myndigheternas vägledning kring tolkning av reglerna. Arbetssättet ska vara öppet och transparent.

Aktörerna får insyn i de olika stegen i regelutvecklingsprocessen, bidrar med synpunkter och får information om vad som sker inom ett ämnesområde. Målet med Livsmedelsverkets regelutvecklingsarbete i EU är att Sverige ska påverka på ett sätt som gynnar både svenska konsumenter och företag. Samrådsgrupperna är ett sätt att förstärka just det arbetet.

Livsmedelsverket har tillsammans med deltagande aktörer tagit fram följande ledord för arbetet:

• Samrådsgrupperna verkar för en ökad öppenhet/transparens i regelutvecklingsarbetet. Livsmedelsverket strävar efter att löpande ge återkoppling i hur lagstiftningsarbetet fortlöper.
• Aktörer involveras så tidigt som möjligt i processen. Alla aktörer får komma till tals och blir lyssnade på.
• I regelprocessen bör stor hänsyn tas till flexibilitet – olika aktörer har olika förutsättningar att leva upp till gällande och kommande regler.

Delta i en samrådsgrupp

Senast granskad 2024-01-19