Kontakt och nyheter

Livsmedelsverket är kontaktpunkt för den nationella kontrollplanen och svarar på allmänna frågor om planen samt samordnar arbetet med att ta fram och uppdatera den. Frågor inom ett specifikt område ställs direkt till den berörda myndigheten.

Prenumerera på nyheter

Frågor om den nationella kontrollplanen

Livsmedelsverket – allmänna frågor om den nationella kontrollplanen, frågor om kontroll av livsmedel inklusive gränskontroll vid import, kontroll av ekologiska livsmedel, kontroll av djurskydd vid slakterier och om läkemedelsrester och bekämp­nings­medel i livsmedel.

Jordbruksverket – frågor om kontroll av foder, animaliska biprodukter, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO), djurhälsa och djurskydd, växtskadegörare och användning av växtskyddsmedel samt om användning av läkemedel till djur, kontroll av ekologisk produktion och gränskontroll vid import.

Kemikalieinspektionen (KemI) - frågor om kontroll av försäljning av växtskyddsmedel.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) –   expertfrågor om djurhälsa (allvarliga djursjukdomar), sjukdomar och smittämnen som kan överföras mellan djur och människa samt foder.

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)  – frågor om vetenskapligt stöd till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna vad gäller djurvälfärd och djurskydd.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)- frågor som rör kontroll inom områdena livsmedel, djurskydd, foder och animaliska biprodukter inom Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk.

Länsstyrelserna – frågor om kontroll av livsmedel, växtskyddsmedel och foder inom primärproduktionen samt kontroll av djurhälsa, djurskydd, transport av animaliska biprodukter och användning av läkemedel till djuren på regional nivå.

Kommunerna – frågor om kontroll av livsmedel, växtskyddsmedel och animaliska biprodukter på lokal nivå samt kontroll av importerade livsmedel som inte omfattas av gränskontroll.

Genom att klicka på en logotyp längst ner på denna sida kommer du till myndighetens webbplats. Där hittar du kontaktuppgifterna till myndigheten. Kontaktuppgifter till kommunerna finns på respektive kommuns webbplats.

Synpunkter på NKP-webben

Om du har synpunkter på NKP-webben skicka dem till nkp@slv.se

Senast granskad 2024-03-26