Samverka med Efsa

Efsa är huvudaktören när det gäller riskvärderingar inom livsmedelskedjan i EU och arbetar med att ge oberoende vetenskapliga underlag för EU-kommissionens lagstiftningsarbete. En förutsättning för detta är ett nära samarbete med nationella experter och myndigheter som arbetar med riskvärderingar inom livsmedelskedjan. 

Efsa arbetar med samverkan och kunskapsutbyte för att säkerställa arbetets excellens och effektivitet samt att öka den riskvärderande kompetensen inom EU. Exempel på hur du kan samverka med Efsa:

Sök pengar från Efsa

Efsa lyser regelbundet ut pengar för forskning inom sitt ämnesområde, så kallade grants. En förutsättning för att få söka pengar från Efsa är ofta att din organisation är godkänd enligt Artikel 36. Vill du veta om din organisation är godkänd eller om den inte är godkänd, kontakta Focal Point på Livsmedelsverket.

Utför uppdrag åt Efsa

Det finns möjlighet att ansöka om att få utföra uppdrag eller tjänster åt Efsa, så kallade procurements eller tendering. Här kan alla organisationer vara med och ansöka, och urval görs utifrån kompetensen hos den som söker.

Arbeta för Efsa

Förutom ordinarie tjänster som vetenskaplig tjänsteman vid Efsa finns också möjlighet att åka som gästforskare för kortare eller längre tid. Var femte år Efsa utlyser också platser i sin vetenskapliga kommitté samt vetenskapliga paneler. Dessutom har Efsa ett årligt trainee-program för nyutexaminerade personer och ett fellowship-program  för forskare (EU-FORA).

Öppna konsultationer

Alla vetenskapliga underlag som tas fram av Efsa läggs ut för öppen konsultation innan de publiceras. Här finns möjlighet att ge sina synpunkter på det arbete som gjorts och bidra till att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Bidra med data

Efsa är beroende av vetenskaplig data för att kunna utföra sitt uppdrag. Därför sker regelbundna utlysningar efter data från de olika medlemsländerna.

Delta på möten som observatör

Det finns möjlighet att delta som observatör på möten som hålls för Efsas vetenskapliga kommitté och Efsas vetenskapliga paneler. Öppna möten annonseras på Efsas webbplats och registrering krävs.

Senast granskad 2023-06-05