Dricksvattenrapportering enligt drickvattendirektivet

Enligt det nya dricksvattendirektivet (2020/2184) ska det finnas nationella, samlade data över överskridanden och hälsorelaterade incidenter. Du som dricksvattenleverantör bidrar genom att lämna uppgifter som behövs för rapporteringen.

Enligt artikel 18.1 (c), (d) och (e) i dricksvattendirektivet (2020/2184) finns det krav om att medlemsstaterna ska sammanställa och rapportera data över olika områden. Syftet är att få en övergripande bild på EU-nivå över vilka risker samt vilken dricksvattenkvalitet som finns bland medlemsstaterna. Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för att utföra rapporteringen till Europiska miljöbyrån (EEA).

De områden som varje medlemsstat ska samla in och sammanställa data om är:

  • c) Information om övervakningsresultat, i fall de parametervärden som anges i del A och B i bilaga I i direktivet överskrids, samt information om de avhjälpande åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 14 i nämnda direktiv.
  • d) Information om dricksvattenrelaterade incidenter som har orsakat en potentiell risk för människors hälsa. Det gäller incidenter som varat i mer än tio dagar i rad och drabbat minst 1 000 personer. Lämnade uppgifter ska även ange orsakerna till dessa incidenter och vilka avhjälpande åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 14 i det nämnda direktivet.
  • e) Information om alla undantag som beviljats i enlighet med artikel 15.1, inbegripet den information som föreskrivs i artikel 15.2 i det nämnda direktivet.

Vem ska rapportera till Livsmedelsverket och för vilka anläggningar?

De dricksvattenleverantörer som har en eller flera registrerade anläggningar som producerar eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter/dygn samt har ansvar för att utföra provtagningar på dricksvatten hos användare enligt ett fastställt undersökningsprogram, berörs av datainsamlingen. Dessa dricksvattenleverantörer har redan tillgång till de uppgifter som direktivet kräver, men data ska bara lämnas för de anläggningar som uppfyller nämnda kriterier.

Vad innehåller rapporteringen?

Rapporteringen till Livsmedelsverket består av tre delar:

  • Information om vattenförsörjningsområden, bland annat information om total producerad/tillhandahållen volym av dricksvatten och antal personer i det försörjda området.
  • Information om överskridanden från de föreskrivna gränsvärden, och information om avhjälpande åtgärder som vidtagits vid överskridanden. Det ingår i rapporten ”rapporteringsdata”.
  • Information om dricksvattenhälsorelaterade incidenter som varade 10 dagar i rad och påverkade mer än 1000 personer. Även det är en del av rapporten ”rapporteringsdata”.

Är dricksvattenrapportering obligatorisk?

Dricksvattenrapportering blir obligatorisk när Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS (2022:12) kompletteras med rapporteringsskyldighet för den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller dricksvatten från en distributionsanläggning i enlighet med 34 b § i Livsmedelsförordning (2006:813).

Varför är det viktigt att dricksvattenrapportering utförs?

Dricksvattendirektivet bygger på en riskbaserad metod som innehåller tre komponenter:

  • Riskbedömning och riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter.
  • Riskbedömning och riskhantering i försörjningssystemet.
  • Riskbedömning och riskhantering avseende fastighetsinstallationer.

Den riskbaserade metoden ökar säkerheten på dricksvatten genom att identifiera, bedöma och hantera risker i hela produktionskedjan från källan till kran.

Dricksvattenrapporteringen redovisar effekten av den riskbaserade metoden för försörjningssystemet och ger en överblick över Sveriges dricksvattenkvalitet och vilka utmaningar och frågeområden som behöver särskilt fokus.

Hur och när ska rapporteringen ske?

Rapporteringen är årligen. Du fyller i mallen som kallas ”Rapporteringsdata till SLV” (Excelfil). Skicka gärna filen till e-post ”dricksvattenrapporterg@slv.se” i god tid innan deadline.

I filen ”Utkast – Instruktioner för dricksvattenrapportering” får du mer stöd och vägledning i hur rapporteringen ska gå till.

Kontakt vid frågor

Hör gärna av er om ni har några frågor till dropp@slv.se eller kontakta statsinspektör Nabil Yousef, 018-175500 (växel)

 

Senast granskad 2024-06-27