Starta slakteri, stycknings- och vilthanteringsanläggning

Inplastade köttbitar i tråg

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som ska starta ett slakteri, en vilthanterings- eller styckningsanläggning.

Så kommer du igång

Du som startar ett slakteri, en vilthanterings- eller en styckningsanläggning, behöver känna till en del i lagstiftningen, regler för exempelvis hygien och lokaler samt hur du ska planera slakten.  

Livsmedelsverket godkänner slakteriet

Livsmedelsverket ska godkänna slakterier som slaktar:

 • Tama hov- eller klövdjur, exempelvis nötkreatur, svin, får, getter, lamm och häst. Även vattenbuffel, bison, jak och sebu ska oavsett slaktvolym, slaktas på ett slakteri som är godkänt av Livsmedelsverket.
 • Hägnat vilt som ren och struts
 • Fjäderfä eller hardjur, såsom harar och kaniner. För små mängder fjäderfä och hardjur finns ett undantag i lagstiftningen som innebär att verksamheten inte behöver godkännas, utan bara registreras hos den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Så får du din anläggning godkänd

För att få din anläggning godkänd ska du gå igenom följande steg: 1, Kontakta kommunen. 2, Ansök om godkännande från Livsmedelsverket. 3, Ta emot kontrollbesök från Livsmedelsverket. Nedan kan du läsa mer om vart och ett av stegen:

1. Kontakta kommunen

När det gäller placering och byggnadslov tar du kontakt med kommunen för att söka de nödvändiga tillstånd som behövs innan själva byggnadsprocessen kan starta.

2. Ansök om godkännande från Livsmedelsverket

Innan verksamheten kan starta ska den godkännas av Livsmedelsverket, som är kontrollmyndighet för slakterier, vilthanterings- och styckningsanläggningar. 

Fyll i din ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning (se länk nedan) inklusive relevanta bilagor beroende på vilken verksamhet du startar. Det kan exempelvis gälla bilagorna Slakt respektive Kött. Observera att ansökan om att bedriva slakt behöver kompletteras med ytterligare handlingar, vilket framgår på sista sidan i bilagan Slakt.

Ansökan ska innehålla:

 • Livsmedelsföretagarens namn, organisationsnummer och personnummer eller samordningsnummer. 
 • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas inklusive slakteristallet.
 • Beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
 • Underskrift av behörig företrädare för livsmedelsföretaget.

Skicka de ifyllda blanketterna till: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala

3. Ta emot kontrollbesök från Livsmedelsverket

När din ansökan är komplett och har gåtts igenom kommer en inspektör från Livsmedelsverket att besöka din anläggning för att kontrollera om kraven i lagstiftningen är uppfyllda. Vid det besöket går vi tillsammans igenom:

 • Utformningen av livsmedelslokaler och stallutrymmen. 
 • Utrustning och inredning.
 • Infrastruktur, såsom flöden med mera.
 • Vilka egna kontroller du planerar att införa för att säkerställa att reglerna följs.
 • Faror som har identifierats och hur du planerar att hantera dem.

Godkännandenummer

Hur lång tid ett godkännande tar beror på om ansökan är komplett och om Livsmedelsverkets inspektör ser avvikelser mot lagstiftningen vid besöket på plats.

När din verksamhet har blivit godkänd får du ett särskilt godkännandenummer från Livsmedelsverket. Numret gör att livsmedlet i handeln kan spåras till den anläggning där det är förpackat eller producerat. Det är viktigt för dig att känna till hur livsmedel spåras och hur kontrollen av din anläggning går till. 

Om du vill förändra din verksamhet

Om du gör en betydande förändring i din verksamhet ska du meddela förändringen till Livsmedelsverket.

Med betydande förändring menar vi:

 • förändringar i verksamheten vid en redan godkänd anläggning, exempelvis utökning, minskning av verksamheten eller lägga till en verksamhet.
 • förändringar i lokaler och infrastruktur
 • förändringar av identitetsuppgifter och liknande för företaget eller anläggningen, exempelvis ändring av namn, adresser och bolagsform.

Slakt på gård

Enligt EU-regler för slakt (2021) kan avlivningen av djur utföras på den lantbruksanläggning som djuren kommer ifrån. Reglerna för slakt på gård tillåter slakt av högst tre nötkreatur (utom bison), högst sex tamsvin eller högst tre tama hästdjur vid samma tillfälle.

Alla nötkreatur, tama hästdjur och tamsvin får slaktas på gården när:

 • transporten till slakterier skulle kunna innebära risker för den som hanterar djuren och
 • det finns risk att djur skadas under transport.

Kompetensbevis och djurskyddsansvarig

Du som har företaget ansvarar för att all personal som hanterar djur vid slakt och avlivning har ett kompetensbevis. Kompetensbeviset ska omfatta alla uppgifter som respektive person utför, det vill säga all hantering av djur på slakteriet, från att djuret lastas av transporten tills att djuret är dött. Jordbruksverket är den myndighet som utfärdar och ansvarar för kompetensbevis och kan svara på frågor om dessa. 

Djurskyddsansvarig

Registrera detaljhandelsanläggning med slakteriverksamhet hos kommunen.

Meddela hur du vill planera din slakt

Med en välplanerad slaktverksamhet kan Livsmedelsverket säkerställa att slakteriet får besiktning före och efter slakt enligt slaktschemat som planerats samt arbeta på ett resurseffektivt sätt.

Att ändra eller avboka en redan planerad besiktning

Det finns möjlighet att göra tillfälliga förändringar i slaktschemat om det sker inom fem arbetsdagar för slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakt. Om förändringar sker inom de större helgerna eller semester så gäller 15 arbetsdagar.

Kort om avgifter

Branschriktlinjer

Senast granskad 2023-12-18