Regeringsuppdrag från Socialdepartementet Uppdrag om mat och måltider för äldre personer

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att sammanställa och sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för att motverka ohälsa hos äldre personer. Kunskapsstöden ska vara riktade till personal och beslutsfattare inom äldreomsorgen

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2024-05-22