Återvunnen plast

En ny förordning om återvunnen plast ska se till att återvunnen plast avsett för plastmaterial i kontakt med livsmedel är säker att använda. Därför införs bland annat ett EU-gemensamt register för återvinningsföretag. Det finns viktiga datum som återvinningsföretag behöver känna till.

Syftet med den nya EU-förordningen är att:

  • Öka användningen av återvunnen plast i plastmaterial i kontakt med livsmedel.
  • Säkerställa att det är säkert att använda återvunnen plast i plastmaterial i kontakt med livsmedel.

EU-förordningen 2022/1616 gäller alla återvunna plastmaterial och olika återvinningstekniker. Den trädde i kraft den 10 oktober 2022 och ersätter den tidigare förordningen (EG) nr 282/2008.  

Kommissionens vägledning till förordningen är ännu inte klar. Det gör att det i vissa fall är svårt att tolka alla delar av förordningen. Vi uppdaterar denna sida allteftersom vi har ny information.

Nytt register – anmälan för företag

En nyhet i förordningen är EU-kommissionens nya offentliga unionsregister som bland annat innehåller information om återvinningsföretag.

Anmälan gäller återvinningsföretag som varit aktiva innan den 10 oktober 2022. Registret ska innehålla flera uppgifter, bland annat information om dekontamineringsinstallationer och materialåtervinningsanläggningar, det vill säga anläggningar där plasten bearbetas och renas.

Godkända tekniker

Efter den 10 juli 2023 är endast sådan plast som tagits fram med godkända tekniker tillåten att användas i plastmaterial i kontakt med livsmedel. Det kan också vara möjligt att använda plast som tillverkats med en installation som drivs i syfte att utveckla en ny teknik. De två godkända teknikerna är

  1. mekanisk PET-återvinning efter konsumentledet
  2. materialåtervinning från produktkretslopp inom en sluten kontrollerad kedja.

Viktiga datum

Godkännande av processer – PET-återvinning

De återvinningsföretag som använder tekniken mekanisk PET-återvinning kan använda olika processer. Den process de använder måste godkännas. För att återvinningsföretagen ska kunna fortsätta sin verksamhet under tiden EU-kommissionen och Efsa behandlar ansökan måste ansökan vara inskickad innan den 10 juli 2023.

Utveckla ny teknik

De återvinningsföretag som innan den 10 oktober 2022 använt sig av en teknik som inte är listad i i den nya förordningen (se stycket Godkända tekniker ovan) behöver ansöka om att utveckla en ny teknik genom en från återvinningsföretaget fristående part, en så kallad utvecklare. Utvecklaren ska omgående meddela att de vill använda en ny teknik till den behöriga myndigheten i den kommun där företaget bedriver sin verksamhet och till EU-kommissionen.

Återvinningssystem

Krav på dokumentation till kontrollmyndighet

Alla återvinningsföretag måste fylla i ett dokument för varje dekontamineringsinstallation. Dokumentet ska lämnas in till den behöriga myndigheten i den kommun där företaget bedriver sin verksamhet.

Kontrollen av återvinningsföretagen görs av den behöriga myndigheten som därefter informerar kommissionen om att dokumentet stämmer överens med förordningens krav. Rapporteringen till  kEU-kommissionen måste ske senast ett år efter startdatumet för dekontamineringsinstallationen.

Om kontrollen inte rapporteras förlorar återvinningsföretaget statusen aktiv i det EU-gemensamma registret. Då får företaget statusen ”tillfälligt upphävd”.

  • För befintliga återvinningsföretag - 10 januari 2023
  • För de återvinningsföretag som utvecklar en ny teknik - 10 juli 2023.

Krav på dokumentation av producerad plast

Återvunnen plast i bärkassar avsedda för livsmedel

Det pågår just nu en diskussion inom EU om bärkassar som saluförs för att användas för livsmedel ska ses som kontaktmaterial. En sådan tolkning skulle innebära att återvunnen plast som används i bärkassar för livsmedel behöver uppfylla förordning (EU) 2022/1616 om återvunnen plast. Livsmedelsverket följer de diskussioner som förs och kommer informera om medlemsländerna landar i en gemensam tolkning i frågan.

Senast granskad 2023-11-24