Skapa en god livsmedelssäkerhetskultur

Hur ser ni på livsmedelssäkerhet på ert företag? Förstår alla på företaget vikten av säkra livsmedel och finns det ett engagemang för frågan? Det finns nämligen krav i lagen på så kallad livsmedelssäkerhetskultur. På den här sidan får du läsa mer om vad det är och hur ert företag kan uppfylla lagkraven.

Lagen säger att alla livsmedelsföretag ska ha en lämplig så kallad livsmedelssäkerhetskultur. Det handlar helt enkelt om den företagskultur som råder kring frågor om säker mat.

Företagskultur är de gemensamma beteenden som finns på en arbetsplats eller inom ett företag - värderingar, attityder, praxis och vanor. Livsmedelssäkerhetskulturen är alltså den del av företagskulturen som omfattar hur alla tänker och gör i det dagliga arbetet för att säkerställa att de livsmedel som produceras eller den mat som tillagas är säker att konsumera.

En god livsmedelssäkerhetskultur skapas genom att alla på företaget förstår vikten av att tillverka säkra livsmedel och genom att det finns ett engagemang för detta. Företagsledningen behöver fokusera på människorna i företaget likväl som på processerna.

Ledarskapet påverkar företagskulturen

Ledarskapet är mycket viktigt för att skapa en god livsmedelssäkerhetskultur. Både chefer på olika nivåer, företagsägare och styrelseledamöter i företag behöver visa engagemang för och prioritera frågor om livsmedelssäkerhet. Man kan hålla regelbundna möten om livsmedelssäkerhet, ha noggrann och återkommande uppföljning av arbetet med säkra livsmedel och se till att det finns resurser för att förbättra både produktion och medarbetarnas kompetens.

Ledarskapet lägger grunden för en öppen kommunikation inom företaget om livsmedelssäkerheten, till exempel genom att öppet diskutera problem och lösningar.

Det är också viktigt att ledningen föregår med gott exempel, till exempel genom att alltid följa protokoll gällande hygien och skyddsutrustning.

Kännetecken för en sund livsmedelssäkerhetskultur

I en sund livsmedelssäkerhetskultur förstår alla på företaget sin roll och sitt ansvar för produktionen av säkra livsmedel. Man är också medveten om faror i verksamheten och vilka följder det kan få om de inte hanteras på rätt sätt. I en sund livsmedelssäkerhetskultur känner alla medarbetare att de får och kan lyfta problem i produktionen eller fynd i egenkontrollen, att de kan komma med förslag och att de vågar ställa frågor.

Till exempel kan verksamheten förbättras om personal som gjort något fel också vågar lyfta fram det, så att man kan lära sig för framtiden. Det motsatta gäller om personalen är rädd för repressalier och försöker dölja misstag de gjort.

Skillnader mellan små och stora företag

Vid ett litet företag med få anställda är det relativt enkelt att upprätthålla en god livsmedelssäkerhetskultur. Ju större företaget är och ju mer komplex verksamheten är, desto mer engagemang krävs från ledningen. I större företag kan det därför vara lämpligt att ha ett särskilt fokus på livsmedelssäkerhetskultur i företagets planering.

Egenkontroll av livsmedelssäkerhetskultur

Ett företags ledning behöver få så objektiva underlag som möjligt för att kunna bedöma den rådande livsmedelssäkerhetskulturen.

För små företag med ett fåtal anställda kan det räcka med att använda resultat från egenkontroll och kontrollmyndighetens inspektion. För större företag kan en mer metodisk undersökning behöva göras innan man kan bedöma hur livsmedelssäkerhetskulturen är. Man kan även anlita en tredje part för att undersöka sin livsmedelssäkerhetskultur.

Bra underlag för att bedöma livsmedelssäkerhetskulturen på ett företag kan vara:

 • Dokumentation av egenkontroller,
 • statistik över reklamationer,
 • kundnöjdhet,
 • vidtagna åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten,
 • budget för utbildning av personal i livsmedelssäkerhet,
 • samt resultat från den offentliga kontrollen. (Om det vid en sådan kontroll framkommer avvikelser mot krav i lagstiftningen kan det tyda på att företaget inte har en tillräckligt god livsmedelssäkerhetskultur.)

Frågelista för egenkontroll av livsmedelssäkerhetskultur

Engagemang hos ledning och personal:

 • Vet ledning och personal vad livsmedelssäkerhet är och varför det är viktigt?
 • Har ledning och personal tillräcklig kunskap om reglerna om livsmedelssäkerhet?
 • Vet ledning och personal  hur livsmedelssäkerheten styrs i företaget?
 • Vet ledning och personal vilka följder det får om livsmedelssäkerheten inte upprätthålls?
 • Vet ledning och personal vem som har ansvar för vad när det gäller livsmedelssäkerhet?
 • Hur är ansvar för livsmedelssäkerhetsåtgärder delegerat i företaget?
 • Finns personer med särskilt utpekat ansvar för livsmedelssäkerhet och/eller egenkontroll?
 • Hur uppfattar personalen att ledningens engagemang i livsmedelssäkerheten är?

Medvetenhet om risker:

 • Är både ledning och anställda medvetna om de livsmedelssäkerhetsrisker som finns?
 • Hur väl känner ledningen till vilka faror som identifierats i företagets faroanalys?
 • Hur väl känner ledningen till hur dessa faror omhändertas?
 • Är den faktiska hanteringen av farorna tillräcklig och rätt utförd?
 • Hur väl känner personalen till farorna som de hanterar?
 • Hur väl förstår personalen att det är viktigt att upprätthålla en god hygien och varför?
 • Hur väl förstår personalen vikten av att följa instruktioner för till exempel handtvätt, rengöring, temperaturer, etc.?
 • Har personer med särskilt utpekat ansvar för livsmedelssäker tillräckliga kunskaper?

Tillräckliga resurser för livsmedelssäkerhet:

 • Görs det tillräckligt många och täta egenkontroller på företaget vad gäller livsmedelssäkerhet?
 • Händer det att viktiga moment som till exempel rengöring, nedkylning, handhygien, värmebehandling utförs på ett otillräckligt sätt på grund av tidsbrist eller kunskapsbrist?
 • Känner ni till att det finns tekniska lösningar för att bättre hantera en fara men har ändå inte infört dessa?
 • Har chefer och medarbetare samma uppfattning om behov av utbildning kopplat till de uppgifter som utförs? Om inte – vad beror skillnaden på?
 • Har ledningen satt av tid och pengar för att upprätthålla personalens kunskap kring livsmedelssäkerhet?

Verifiering av livsmedelssäkerhetskulturen:

 • Har ledningen tillgång till uppgifter för att verifiera att företaget har en god livsmedelssäkerhetskultur?
 • Uppfattar ledning och medarbetare företagskulturen på samma sätt? Om inte – vad beror det på?
 • Hur samlar ledningen in resultat från egenkontrollen och hur bearbetar man dem?
 • Hur kan personal rapportera fel och risker i verksamheten?
 • Hur hanterar ledningen rapporter om fel och risker?

Särskilt i större företag kan enkäter vara ett bra sätt att få svar på frågor om livsmedelssäkerhetskulturen inom företaget.

Vad säger lagen?

Det finns krav i lagstiftningen på att livsmedelsföretagare ska ha en lämplig livsmedelssäkerhetskultur. Se kapitel Xia i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004. Med detta menas att alla livsmedelsföretagare ska införa, upprätthålla och kunna påvisa att man på företaget har en lämplig livsmedelssäkerhetskultur. Lagstiftningen ställer krav på att:

 • Både företagsledning och medarbetare ska vara engagerade för en säker produktion och distribution av livsmedel.
 • Livsmedelsföretagarens ledarskap ska syfta till produktion av säkra livsmedel och involvera alla anställda i livsmedelssäkerhetsarbetet.
 • Det finns en medvetenhet om risker och om vikten av livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien hos alla anställda i företaget.
 • Kommunikationen mellan alla inom företaget är öppen och tydlig.
 • Det finns tillräckliga resurser för att garantera säker och hygienisk hantering av livsmedel.

Förordningen ställer särskilda krav på företagsledningens engagemang. Det innebär att ledningen ska:

 • Se till att roller och ansvarsområden tydligt kommuniceras inom livsmedelsföretaget.
 • Upprätthålla integriteten i systemet för livsmedelshygien när förändringar planeras och genomförs.
 • Verifiera att egenkontroller genomförs i tid och på ett effektivt sätt och att dokumentationen är aktuell.
 • Svara för att lämplig utbildning och handledning finns för personalen.
 • Säkerställa överensstämmelse med relevanta lagstadgade krav.
 • Uppmuntra till kontinuerlig förbättring av företagets hanteringssystem för livsmedelssäkerhet.

 

 

Senast granskad 2022-12-19