Så kontrolleras maten

Massor av ägg sorterade i äggbackar i rader.

Varje dag tillverkas miljontals matvaror. Det är omöjligt att kontrollera varje enskild produkt. För att du ska känna dig trygg med maten finns det därför regler som alla livsmedelsföretag måste följa. Myndigheter - kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket – kontrollerar sedan att företagen följer reglerna.

När du köper mat ska du kunna lita på att

  • den är säker att äta
  • den innehåller just det som utlovas.

Det här ska företaget göra

Företag som tillverkar, säljer, transporterar, serverar eller importerar mat kallas för livsmedelsföretag. Livsmedelsföretag kan alltså göra många olika saker, men alla måste följa reglerna i livsmedelslagstiftningen. Det gäller både stora och små företag.

Livsmedelsföretag måste bland annat se till att deras lokaler och den utrustning de använder är rena och att maten hanteras på ett hygieniskt sätt. De ska också se till att maten håller rätt temperatur. De måste ha koll på varifrån de köpt produkter och ingredienser och de måste se till att den information de har om maten stämmer med innehållet.

Olika myndigheter kontrollerar

Eftersom det är omöjligt för myndigheterna att kontrollera varje livsmedel är det istället livsmedelsföretagen som kontrolleras. Livsmedelsföretag kontrolleras av olika myndigheter beroende på vilken typ av verksamhet företaget har. Så här fördelas kontrollen av dem:

  • Kommunerna kontrollerar de flesta livsmedelsföretagen. Det gäller bland annat butiker, restauranger, kaféer, skolkök och dricksvattenproducenter.
  • Länsstyrelserna kontrollerar livsmedelsföretag som ägnar sig åt så kallad primärproduktion. Det kan innebära att de bland annat producerar ägg eller mjölk, odlar och skördar spannmål eller grönsaker, föder upp djur före slakt, fiskar eller jagar.
  • Livsmedelsverket kontrollerar livsmedelsföretag som hanterar livsmedel som kommer från djur och som säljer till andra livsmedelsföretag. Det kan till exempel vara äggpackerier, chark- och fiskindustrier och mejerier. Livsmedelsverket kontrollerar också alla slakterier och all slakt som utförs vid dessa.

Så här går kontrollen till – några exempel

Inget livsmedelsföretag är det andra likt. Medan ett företag kanske plockar och säljer bär i mindre skala, hanterar stora slakterier tusentals ton kött. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och de som producerar dricksvatten måste också kontrolleras.

Eftersom livsmedelsföretag kan göra så många olika saker måste de också kontrolleras på olika sätt. Vanligtvis sker kontrollen genom att en inspektör från kontrollmyndigheten gör ett besök hos företaget. Några exempel:

I butik - kommunen

Livsmedelsbutiker kontrolleras av kommunen. Inspektören kan exempelvis kontrollera  rutiner för hygien och rengöring, kyl- och frysförvaring, faroanalys och märkning av produkter som butiken förpackat själv.

I restaurang  och kaféer- kommunen

Restauranger och kaféer kontrolleras av kommunen. Inspektören kan exempelvis kontrollera att maten håller rätt temperatur och att det är rent i köket,. Hen kontrollerar också att personalen ger sina kunder rätt information om allergiframkallande ämnen, så kallade allergener, i maten.

Hos den som producerar primärprodukter - länsstyrelsen

Den som odlar och säljer primärprodukter kontrolleras av länsstyrelsen. Exempel på primärprodukter är spannmål, ägg, mjölk, honung, vilda bär och svamp. Inspektören kan exempelvis titta på företagets rutiner och hur det ser ut på gården, att djuren har det bra och att eventuella mediciner till djuren används på rätt sätt.

I vattenverk som producerar dricksvatten – kommunen

På slakteri – Livsmedelsverket

Provtagning av vissa livsmedel

Varningssystem om farlig mat

Om kontrollen i något land inom EU hittar mat som kan vara en hälsofara gäller det att andra länder snabbt får reda på det. Då används ett EU-gemensamt digitalt system som heter RASFF.

Motsvarande system finns även inom Sverige. Om en kommun hittar mat som kan vara hälsofarlig sprids informationen snabbt till alla berörda myndigheter i landet.

Så här samordnas kontrollen

Eftersom kontrollen av livsmedelsföretag är uppdelad på flera olika myndigheter måste arbetet samordnas och planeras.

Senast granskad 2022-12-28