Primärproduktion

Morotsodling

Här får du veta vad primärproduktion är och vilka livsmedelsregler du som vill producera, sälja eller skänka primärprodukter måste följa.

Vad är primärproduktion?

Primärproduktion är ett begrepp som används för att beskriva verksamheter på gård eller liknande nivå. Att odla och skörda grönsaker, föda upp djur före slakt, producera ägg och mjölk, fiska och jaga är några exempel. Även att plocka och samla in vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor ingår. Exempel på primärprodukter är spannmål, ägg, mjölk och honung. Primärproduktionen är starten på livsmedelskedjan.

Exempel på primärproduktion är att:

 • odla, skörda och tvätta och ta bort blast från grönsaker
 • odla och skörda kryddväxter, frukt, bär och skott (microgreens)
 • producera groddar, till exempel böngroddar och alfalfagroddar
 • paketera av hela frukter och grönsaker
 • plocka vilda bär, svamp och örter
 • odla och samla in tång och alger
 • odla, skörda och torka spannmål på gården
 • föda upp livsmedelsproducerande djur, till exempel kyckling, grisar, nötkreatur, får och hägnat vilt
 • fiska och samla in levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor och ostron, inklusive slakt och rensning av fisk på till exempel en fiskebåt
 • odla fisk, kräftor eller musslor
 • odla och samla in sniglar/snäckor
 • föda upp insekter för livsmedelsproduktion
 • ha mjölkproduktion och förvaring av mjölk på gården
 • ha äggproduktion samt hantera och förvara ägg på gården
 • ha biodling samt tillverkning och paketering av honung i anslutning till biodlingen
 • bedriva jakt av frilevande vilt

I primärproduktion ingår också olika verksamheter som hänger ihop med primärproduktion, som transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen. Även transport av levande djur och transport av vissa primärprodukter från produktionsplatsen till en livsmedelsanläggning ingår, om produktens inte har ändrats i stor grad.

Hantering innebär till exempel att primärprodukterna behandlas på olika sätt för att de ska kunna presenteras på ett bättre sätt. Till exempel att de tvättas, att blast eller vissna blad tas bort, att man sorterar och utför enklare paketering av hel frukt och grönsaker. Hantering är även slakt och rensning av vildfångad fisk på en fiskebåt, förutom på frysfartyg och fabriksfartyg. Jakt av och urtagning av frilevande vilt räknas också som primärproduktion.

Regler för livsmedelsföretag i primärproduktionen

Livsmedelslagstiftningen gäller alla stadier i primärproduktionen om din avsikt är att växterna, djuren eller primärprodukterna ska ingå i någon del av livsmedelskedjan, från jord till bord eller från hav till fat.

Syftet med reglerna är att garantera livsmedelssäkerheten hela vägen från och med primärproduktionen till konsumenten, som ska äta maten. Vilka regler ditt företag ska följa beror på vilken verksamhet du har eller planerar att starta. Primärprodukter som säljs eller ges bort måste vara säkra och märkningen får inte vilseleda konsumenten.

Ditt företag måste vara registrerat eller godkänt

Livsmedelslagstiftningen gäller alla företag som producerar, säljer eller skänker bort livsmedel. Du behöver göra flera saker innan du startar ditt livsmedelsföretag. Din anläggning ska registreras, eller i vissa fall godkännas, hos den myndighet som ska kontrollera din verksamhet.

Registrera dig hos länsstyrelsen

Den som regelbundet producerar och säljer sina primärprodukter ska registrera sin verksamhet hos länsstyrelsen i det län där produktionen i huvudsak bedrivs. Det gäller även dig som regelbundet skänker bort dina primärprodukter.

Särskilda regler vid produktion av groddar

Anläggningar som producerar groddar ska godkännas av länsstyrelsen. Det måste ske innan du startar verksamheten. Godkännande är strängare än registrering och krävs för livsmedel och produktion med högre risk. Det finns också särskilda regler om du importerar frön för din groddproduktion eller producerar frön för groddning.

Registrera dig även hos kommunen

Om du driver andra livsmedelsverksamheter utöver primärproduktionen ska du i de allra flesta fall vara registrerad hos kommunen. Det gäller om du förutom själva primärproduktionen också planerar att ha till exempel kafé, gårdsbutik, torgförsäljning av primärprodukterna, gårdstillverkning av ost, saft, sylt och korv som du säljer direkt till konsumenter eller har en egen kvarn. Prata med din kommun om du har frågor.

Bli godkänd av Livsmedelsverket

När du ska starta en anläggning utöver primärproduktionen som ska hantera och sälja animaliska livsmedel till andra livsmedelsanläggningar till exempel till butiker eller restauranger, måste anläggningen först godkännas av Livsmedelsverket. Detta gäller för dig som vill starta ett slakteri, stycknings- eller vilthanteringsanläggning, mejeri, äggpackeri eller fiskerianläggning.

Enklare regler för dig som säljer små mängder

Grundprincipen är att verksamheter som säljer direkt till slutkonsument eller transporterar livsmedel ska vara registrerade hos kommunen, men det finns några undantag.

Det gäller dig som har ett livsmedelsföretag i primärproduktionen och säljer eller skänker bort små mängder primärprodukter som du själv har producerat och säljer eller levererar direkt till konsumenter, eller till lokala detaljhandlare, kaféer eller restauranger som levererar direkt till slutkonsumenter (gäller dock inte för hönsägg). Med lokal detaljhandel, kafé eller restaurang menas att det ligger i det egna länet eller i länen bredvid.

Exempel på sådana verksamheter är enklare gårdsförsäljning, dörrförsäljning, bryggförsäljning, torg- eller marknadsförsäljning som sker i liten skala. Det är kommunen som avgör om verksamheten ska registreras eller inte.Syftet med undantagen från EU-lagstiftningen vid direktförsäljning av små mängder primärprodukter, är att underlätta för primärproducenter att sälja sina produkter direkt till slutkonsumenter eller till butiker, kaféer och restauranger i närområdet. Då ska det räcka med att livsmedelsföretagaren har registrerat sin primärproduktionsanläggning hos länsstyrelsen, följer de nationella reglerna samt följer regler som garanterar livsmedelssäkerheten.

Förutsättningar för att tillämpa de nationella reglerna om små mängder är att:

 • det är ”små mängder” som levereras.
 • det bara är primärproducentens egna primärprodukter som levereras, eller frilevande vilt eller kött av frilevande vilt som jägaren själv har skjutit.
 • primärprodukterna inte är torkade, konserverade, eller bearbetade på annat sätt
 • det är primärproducenten eller jägaren själv som utför leveransen, utan några mellanhänder.
 • leveranserna endast sker direkt till slutkonsumenter eller direkt till lokala detaljhandelsanläggningar som i sin tur levererar (säljer eller serverar) direkt till slutkonsumenter.
 • leveranserna endast sker till ”lokala” detaljhandelsanläggningar.
 • producenten är livsmedelsföretagare eller jägare.

Lär dig mer genom branschriktlinjer

Sälja livsmedel utan att vara livsmedelsföretag

Om du bara producerar primärprodukter för eget bruk omfattas du inte av livsmedelslagstiftningen. Det gäller om du till exempel har biodling, fiskar eller plockar bär och svamp i skogen.

Som privatperson kan du också några enstaka gånger per år och i begränsad omfattning sälja dina produkter till exempel på torget, på REKO-ring, eller ge bort dem till grannar, släktingar eller välgörenhet utan att behöva vara registrerad.

De livsmedel du säljer eller ger bort måste dock alltid vara säkra för konsumenten och eventuell märkning och information får inte vilseleda.

Kontroll av din primärproduktion

Senast granskad 2023-10-30