Hållbar utveckling

Händer lyfter jordglob mot himmel

Mat påverkar oss människor och vårt samhälle på många olika sätt. Bättre produktion och matvanor kan ge positiva effekter på miljön, människors, djurs och växters hälsa, men även trygga samhällets tillväxt och matförsörjning i framtiden.

Sveriges politik

Hur mat och dricksvatten produceras, transporteras och konsumeras är centrala frågor för ett hållbart samhälle och står idag för en stor del av hur mänskligheten påverkar klimatet och miljön. Dåliga matvanor är dessutom en av riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död. Det svenska livsmedelssystemet styrs av politik inom miljö, folkhälsa och tillväxt. 

Sveriges politik för global utveckling innebär att de politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Livsmedelsverket ska i allt arbete ta hänsyn till om åtgärder, aktiviteter och beslut som vi tar, kan ha positiva eller negativa effekter på hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, i synnerhet för de människor som lever i fattigdom.

Agenda 2030

Livsmedelsystemens betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 uppmärksammas mer och mer. Flera initiativ pågår för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat.

Ett förändrat livsmedelssystem är avgörande för att nå de flesta av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Livsmedelsverket utvecklar sitt arbete med Agenda 2030 genom att särskilt ta sikte på dessa områden:

  • Företagens behov av stöd i sitt omställningsarbete.
  • Minskat matsvinn.
  • Aspekter som rör hållbarhet i underlag och beslut.

Gemensamma målbilder för ett hållbart livsmedelssystem

En grupp myndigheter publicerade i maj 2022 tio gemensamma målbilder för arbetet med ett hållbart livsmedelssystem. Läs mer om dessa på denna sida: 

Målbilder för ett hållbart livsmedelsystem

EU:s livsmedelslagstiftning

Verksamhet

Senast granskad 2022-11-25