PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser

Vattenkran

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel. Att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.

Vad är PFAS?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. Det finns över 4000 olika ämnen i PFAS-gruppen. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA.

Var finns PFAS?

De allra flesta i Sverige får i sig mest PFOS och PFOA från maten och inomhusmiljön. Men på platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel brandövningsplatser, kan det svara för en större del av det man får i sig.

I maten

PFAS i miljön hamnar till slut i maten. I mat är det framför allt de två ämnena PFOS och PFOA som finns i de högsta halterna.

Fiskkonsumtion är en viktig källa för PFOS, medan många olika livsmedelsgrupper bidrar med PFOA.

PFOS lagras in i fiskar, och kommuner där det finns sjöar med misstänkt förorening rekommenderas att kontrollera halten av PFOS i fisken från dessa sjöar. Kontakta din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, eller motsvarande, för att få reda på om du behöver vara försiktig med att äta fisk från vissa sjöar.

I dricksvattnet

Vattentäkter, både ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan bli förorenade av PFAS. Samma sak gäller platser där räddningstjänsten släckt bränder med skum som innehåller PFAS.

Hösten 2013 upptäcktes mycket höga halter av PFAS dricksvattnet i en grundvattentäkt i Kallinge, Ronneby kommun. Livsmedelsverket genomförde därför under 2014 en kartläggning bland Sveriges kommuner för att se i vilken utsträckning dricksvattenanläggningarnas råvatten var förorenade av PFAS. Kartläggningen visade att cirka 3,4 miljoner svenskar har kommunalt dricksvatten som är påverkat av PFAS.

Är PFAS farliga?

De mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem men ämnena lagras i kroppen. Om man dricker vatten med höga halter av PFAS under lång tid minskar marginalerna till nivåer som misstänks ge hälsoeffekter.

Studier av stora befolkningsgrupper har visat att PFAS kan påverka kolesterolhalter, leverenzymer, födelsevikt och immunsvar efter vaccination. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster och ammande spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Råd för dig som har kommunalt dricksvatten

Om du har kommunalt kranvatten är det dricksvattenproducenten som ansvarar för att dricksvattnet inte innehåller skadliga ämnen, som till exempel PFAS. Vill du veta hur det står till med ditt kranvatten bör du vända dig till din dricksvattenleverantör.

Råd till dig som får dricksvatten från egen brunn

Du som tar ditt dricksvatten från en egen brunn eller enskild dricksvattenanläggning ansvarar själv för kvaliteten på dricksvattnet och för att hålla brunnen i bra skick. Det betyder att du till exempel är ansvarig för provtagningar av dricksvattnet.

Kontakta din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, eller motsvarande kommunal förvaltning, för att ta reda på om du bor i ett område som kan vara förorenat av PFAS. Det är i så fall viktigt att du kontrollerar att dricksvattnet från din brunn inte har höga halter av ämnena. Kommunen kan hjälpa till med information om hur du gör för att undersöka halten av PFAS i ditt dricksvatten.

Åtgärder vid olika halter av PFAS

Livsmedelsverket rekommenderar i dag följande åtgärder beroende på vilken halt av PFAS som finns i ditt dricksvatten.

  • Om dricksvattnet innehåller 0 - 90 nanogram PFAS/liter:
    Ingen särskild åtgärd behövs. Du kan fortsätta att dricka vattnet.
  • Om dricksvattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAS/liter:
    Du kan fortsätta att dricka vattnet men du bör snarast se till att halterna sänks så långt som möjligt under 90 nanogram/liter.
  • Om dricksvattnet innehåller mer än 900 nanogram PFAS/liter:
    Undvik att dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänkts. Att duscha, bada eller diska i vattnet medför ingen risk. Innan vattnet används till mat och dryck bör halten av PFAS sänkas så långt som möjligt under 90 nanogram/liter

Innehåller dricksvattnet i din brunn mer än 90 nanogram PFAS/liter bör du vända dig till din kommun för att få råd och stöd.

Råd till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter

Det finns idag inga gränsvärden för PFAS i livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om vilka åtgärder som bör vidtas för sänka halterna av PFAS i dricksvatten på kort och lång sikt.
Riskhantering-PFAS i dricksvatten och fisk

Vad gör myndigheterna?

Våren 2017 utökade berörda myndigheter och forskningsinstitutioner sitt samarbete med att hantera problemen med PFAS. 

Syftet med samarbetet mellan myndigheterna och forskningsinstitutionerna är att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och den offentliga kontrollen. De myndigheter och forskningsinstitutioner som skrivit på avsiktsförklaringen vill dessutom aktivt informera allmänheten om PFAS.

 

Fördjupning

PFAS tål höga temperaturer och har förmågan att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Därför används ämnena mycket och finns i många produkter. PFAS finns i impregneringsmedel för papper, textilier och heltäckningsmattor och i rengöringsmedel (till exempel golvpolish). PFAS används också i kemi-, verkstads- och elektronikindustrin.

Brandsläckningsskum är ett användningsområde för PFAS som fått mycket uppmärksamhet. Mellan 1985 till 2003 använde bland andra Försvarsmakten brandsläckningsskum som innehöll PFOS. Under 2000-talet kom insikten om PFAS stora spridning i miljön. Sedan 2008 är det inom EU förbjudet att använda PFOS, och ämnen som kan brytas ned till PFOS, i kemiska produkter och varor med vissa undantag. Andra typer av PFAS har ersatt PFOS inom många användningsområden.

Senast granskad 2018-08-31