Import - animaliska livsmedel

För att förhindra att smittsamma djursjukdomar eller att livsmedel som inte är säkra kommer in i EU finns regler för import av livsmedel från länder utanför EU.

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska importera animaliska livsmedel, så som kött, fisk, mjölk, ägg och honung.

Vad är animaliska livsmedel?

Animaliska livsmedel är livsmedel som kommer från djurriket. Hit hör både kött, fisk, ägg och mejeriprodukter som mjölk och yoghurt. Till animaliska livsmedel räknas också honung. Produkterna kan vara antingen råa, eller bearbetade. Det finns flera risker förknippade med animaliska livsmedel, därför kontrolleras de alltid vid gränsen när de importeras till EU.

För att ta reda vad som krävs för att importera ett visst livsmedel behöver du veta:
• Vilken produkt du ska importera
• Från vilket land du ska importera

Att importera animaliska livsmedel

Tänk på att kraven som ställs på olika produkter kan förändras.

Godkänd restsubstansplan

Godkänd anläggning

Officiellt intyg

Varje sändning med animaliska livsmedel ska åtföljas av ett officiellt intyg enligt rätt förlaga för den kategori som du ska importera. Det officiella intyget ska utfärdas av den kontrollmyndighet som kontrollerar anläggningen du importerar från. Det officiella intyget måste vara utfärdat och signerat av kontrollmyndigheten innan exporten påbörjas.

Om det inte är gjort är det skäl för avvisning när sändningen anländer till Sverige. Det betyder att du som vill importera inte får föra in varorna i Sverige. Du kan då välja mellan återsändning till ursprungslandet, återsändning till ett annat land utanför EU eller destruktion, det vill säga att produkterna förstörs. Även annan åtgärd kan vara aktuell, se artikel 66.3 i förordning (EU) 2017/625.

Skyddsåtgärder och importförbud för vissa animaliska livsmedel

Animaliska livsmedel som importeras till Sverige från länder utanför EU ska kontrolleras vid gränsen.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Transitering av EU-gods

Intern transitering (T2-transitering enligt Tullverket) är när sändningar av animaliska och sammansatta livsmedel från en del av EU transporteras till en annan del av EU via ett tredjeland. Ett exempel på detta är när sändningar från Irland eller Nordirland transporteras genom Storbritannien och därefter ankommer till Sverige. I detta fall ses både Irland och Nordirland som EU-länder och varorna som EU-gods. Dessa sändningar ska anmälas för gränskontroll vid återinförsel till unionen. Se mer information på sidan om Förhandsanmälan och bokning av kontroll.

Varuprov

Enligt EU-förordning 2019/2122 kan animaliska och sammansatta livsmedelsprover som inte ska släppas ut på marknaden och som ska genomgå produktanalys och kvalitetstestning, inklusive smaktestning, undantas krav på gränskontroll. För att kunna undantas krävs ett införseltillstånd utfärdat av Livsmedelsverkets gränskontroll. Varje enskild sändning med varuprov måste ha ett sådant införseltillstånd.

För att ett införseltillstånd för varuprov ska kunna utfärdas behöver du fylla i blanketten nedan innan varuprovssändningen har avsänts från exportlandet och mejla denna till aktuell gränskontrollstation för införsel. Med hjälp av den ifyllda blanketten görs en bedömning om ett införseltillstånd kan utfärdas i det aktuella fallet eller inte.

I de fall varuprov som ska till Sverige ska importeras via en gränskontrollstation i ett annat EU-land skickas ifylld blankett till gks@slv.se. Införseltillståndet ska sedan visas upp vid gränskontrollstationen för införsel till EU.

Observera att om varuprovet ska släppas ut på marknaden, till exempel ges som gratisprov på en mässa, ska det oavsett mängd genomgå gränskontroll som vid en vanlig import.

Varuprover som bara ska användas för forskning och diagnostik utan att konsumeras kontrolleras av Jordbruksverket.

Import av livsmedel för privat bruk

Särskilda intyg för vildfångad fisk

Särskilda krav om hotade arter -  CITES-reglerna

Importsändningar kan även behöva kontrolleras av andra myndigheter. Ett sånt exempel är Jordbruksverket som kontrollerar de så kallade CITES-reglerna.

Senast granskad 2024-03-12