Glutenfria, laktosfria och andra ”fri från”-livsmedel – bra att veta för företag

Här får du veta vilka regler företag måste följa när det gäller ”fri från”-livsmedel och specialkost som är fri från allergener.

Vilka ”fri från”-livsmedel handlar sidan om?

Informationen på sidan gäller:

 • livsmedel som är märkta med eller påstås vara glutenfria, laktosfria eller fria från något annat ämne som kan orsaka allergi eller intolerans
 • specialkost, det vill säga måltider som serveras inom vård, skola och omsorg och är lämpliga för personer med en viss matallergi/intolerans genom att de är fria från ett allergiframkallande ämne

Livsmedel som är märkta med eller påstås vara "fri från" eller ha en minskad halt av ett allergen riktar sig till personer som har särskild medicinsk känslighet mot sådana ingredienser.

Vad innebär "fri från"-märkningen?

På färdigförpackade livsmedel får konsumenter i första hand veta vad som ingår genom den obligatoriska ingrediensförteckningen. Där ska eventuella allergena ingredienser alltid framgå.

Företag kan dessutom frivilligt märka eller lämna information om att ett livsmedel är "fri från" ett visst allergen, men

 • uppgiften måste vara relevant för livsmedlet
 • företaget måste säkerställa att livsmedlet verkligen är ”fri från” allergenet så att det är säkert för den som inte tål det
 • företaget måste anmäla vissa färdigförpackade "fri från"-livsmedel till Livsmedelsverket

Kort sagt, ett livsmedel som inte uppfyller kraven för att vara ”fri från” får inte säljas med den märkningen.

Om företaget inte kan säkerställa att produkten är ”fri från” ett visst allergen, så får ni inte heller ange några andra uppgifter som kan tyda på att produkten skulle vara lämplig för den som är allergisk eller överkänslig mot detta allergen. Det är alltså inte tillåtet att ange till exempel ”Bakat utan gluten”.

Livsmedel som uppges vara ”fri från” ska helt enkelt vara till för människor som undviker vissa allergener för att de inte tål dem av medicinska skäl. ”Fri från”-märkningen är alltså inte främst avsedd till personer som undviker ett ämne av andra skäl.

Vad betyder det att "fri från" ska vara relevant för livsmedlet?

Uppgiften ”fri från” ska vara relevant för den grupp av livsmedel det gäller för att den inte ska riskera vara vilseledande. Det betyder att det du vill påstå att din produkt är fri från normalt finns i andra likande produkter.

Företaget får inte:

 • påstå att ett livsmedel har verkningar eller egenskaper som det inte har
 • antyda att ett livsmedel har speciella egenskaper om alla liknande livsmedel i själva verket har sådana egenskaper. Företaget får därmed inte särskilt framhäva att ett livsmedel innehåller eller inte innehåller vissa ingredienser och/eller näringsämnen.

 

Exempel

 • "Glutenfritt margarin" är inte en relevant uppgift, eftersom margarin normalt inte innehåller gluten.

Vilket ansvar har företaget?

Företag som tillverkar, importerar, säljer eller serverar livsmedel har ansvar för att de inte är hälsofarliga. För ”fri från”-livsmedel är det extra viktigt, då de vänder sig till konsumenter med särskild medicinsk känslighet.

Ett livsmedel som säljs som "fri från" ett visst allergen men som visar sig innehålla detta, bedöms som skadligt för hälsan. Se vad som gäller för gluten och laktos under rubriken ”Vilka gränsvärden gäller?”. Ett sådant livsmedel får företag inte sälja eller servera. Detsamma gäller ”fri från”-livsmedel som har hanterats eller märkts fel.

Om ditt företag har producerat eller importerat eller fört in ett "fri från"-livsmedel som inte uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet är ni skyldiga att återkalla livsmedlet.

Kontakta din kontrollmyndighet om:

 • du vill starta ett företag som tillverkar eller hanterar "fri från"-livsmedel eller specialkost
 • du redan har ett företag som tidigare inte sysslat med ”fri från”-livsmedel eller specialkost men nu vill börja göra det
 • ditt företag börjar tillverka eller märka ett livsmedel med ny uppgift om ”fri från” eller en ny specialkost som ni tidigare inte producerat
 • ditt företag serverar specialkost som ger upphov till en allergisk reaktion
 • ditt företag har släppt ut ett ”fri från”-livsmedel på marknaden som inte är säkert. Anledningen till att det inte är säkert kan vara på grund av kontaminering eller felmärkning.

Import och införsel från annat EU-land

Om ditt företag importerar eller för in ”fri från”-livsmedel från ett annat EU-land har ni ansvar för att märkningen på livsmedlen är korrekt och ni ska kunna visa att ni har rutiner för att säkerställa det.

Vad påverkar om ett ”fri från”-livsmedel är säkert?

Flera faktorer påverkar om ett ”fri från-livsmedel” är säkert för konsumenten:

 • Inköp. Egenskaperna hos råvarorna påverkar risken för att ett livsmedel kan bli hälsofarligt. Till exempel om det finns spår av det aktuella allergenet i en råvara.
 • Hantering. Ett livsmedel som från början är säkert kan bli hälsofarligt om det aktuella allergenet finns i företagets lokaler. Till exempel kan en glutenfri pizza på en restaurang få mjöl på sig från andra pizzor och bli icke säker. Hantering på olika tider, i olika rum eller med annan särskiljning kan bidra till säkerheten.
 • Märkning. Ett felaktigt märkt livsmedel kan göra det hälsofarligt för konsumenten. Det är viktigt att ni säkerställer att
  • märkningsuppgifter verkligen är korrekta
  • rätt information ges om specialkost,
  • sammanblandning av livsmedel, förpackningsmaterial eller etiketter inte sker.

Märkning av förpackade "fri från"-livsmedel

Den som packar ett livsmedel behöver kontrollera att rätt förpackningsmaterial används vid varje produktion. Speciellt viktigt är det om en förpackning med samma eller liknande utseende används för till exempel olika smakvarianter.

Tänk på följande för att inte riskera att vilseleda konsumenten:

 • För att informationen ska vara så tydlig som möjligt och inte riskera att vilseleda konsumenten bör företaget använda formuleringen "fri från" och inget annat. Till exempel "sojafri", "äggfri", ”mjölkfri” och "fri från hasselnötter".
 • Företaget bör inte använda andra formuleringar än ”fri från”, till exempel "innehåller inte mjölk", "mjölk ej tillsatt", ”tillverkad i en anläggning som inte hanterar mjölk” och "tillverkad av mjölkfria råvaror”. Syftet med uppgifterna är att framhålla att produkten är särskilt lämplig för den som inte tål mjölk och då är det uttrycket "mjölkfri" som bör användas.
 • De enda uppgifter som får användas om gluten är: "glutenfri" och "mycket låg glutenhalt". Andra uppgifter som till exempel "naturligt fri från gluten", "innehåller inte gluten", "tillverkad i en anläggning som inte hanterar gluten" är inte tillåtna.  
 • Ett livsmedel som är märkt ”fri från” ett allergen kan inte också märkas med ”kan innehålla spår av” det allergenet. Ett sådant livsmedel ska ju vara säkert för en person med allergi eller intolerans och får därför inte vara kontaminerat/förorenat med detta allergen.

Vad innebär olika ”fri från”-påståenden?

Skyltar och hyllkantsmärkning

Undvik skyltar och hyllkantsmärkning med allmänna rubriker som "lämpligt för allergiker", "glutenfria livsmedel" eller liknande eftersom de riskerar att vara vilseledande. Personer med allergi och överkänslighet mot livsmedel är en stor och blandad grupp. Därför kan man inte hävda att en produkt passar alla allergiker. Risken är också stor för att en vanlig produkt felaktigt hamnar under sådana skyltar med texten "glutenfritt" eller liknande.

Inte färdigförpackade livsmedel

Vad gäller för "fri från"-mat som serveras i till exempel restauranger?

Restauranger och liknande som säljer livsmedel som inte är färdigförpackade är skyldiga att kunna informera om innehållet av de allergena ingredienser, som ingår i den så kallade EU:s allergenlista, som finns i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011. Det gäller även ingredienser som framställts från några av dessa ämnen, till exempel lecitin från soja eller stärkelse från vete. Ni får ge informationen skriftligt eller muntligt men om ni väljer att ge informationen muntligt måste det finnas en upplysning om att informationen finns att få.

Ni kan till exempel skriva "Är det något du inte tål? - prata med oss" i menyn. Då kan gästen och personalen diskutera konsumentens allergi och restaurangens hantering av ett visst allergen.

I många restauranger kan det vara svårt att erbjuda mat som är särskilt anpassad för allergiker eftersom många rätter hanteras samtidigt. Det finns en risk att mat som inte ska innehålla  ett visst allergen som ingrediens ändå innehåller allergenet eftersom det hanteras tillsammans med, eller i närheten av livsmedel som innehåller allergenet.

Vad gäller för specialkost i skola, vård och omsorg?

Skola, vård och omsorg är skyldiga att erbjuda mat till personer med allergi eller överkänslighet. Denna mat kallar vi specialkost. Det är maträtter, eller livsmedel, som är en del av en rätt, och som tillverkas i storhushåll eller annat kök och serveras i oförpackat skick.

De viktigaste för att förhindra allergiska reaktioner är att de som ansvarar för maten läser ingrediensförteckningarna noggrant, informerar rätt, serverar rätt mat till rätt person och separerar hanteringen så att kontaminering av specialkosten med aktuella allergener förhindras. Serveringen är ett särskilt kritiskt moment när det gäller mat till barn med allergi eller överkänslighet. Maten får inte förväxlas.

Ofta är det många personer inblandade i hanteringen, från mottagning av råvaror till servering eller utskick. Alla inblandade ska ha information om personers behov av specialkost och ha god kunskap om den aktuella allergin och förstå skillnaden i konsekvenser mellan till exempel komjölksallergi och laktosintolerans.

Tillverkning och hantering av ”fri från”-produkter och specialkost

För att "fri från"- livsmedlen ska vara säkra måste alla företag i hela livsmedelskedjan bidra, från odlings- och råvaruproducenter till den som säljer till slutkonsument i butiker eller på restauranger.

Ditt företag kan behöva vidta olika förebyggande åtgärder för att förhindra att någon får en allergisk reaktion eller annan överkänslighetsreaktion på grund av ett ”fri från”-livsmedel eller specialkost. I första hand är det viktigt att företaget har ändamålsenliga rutiner, en fungerande egen kontroll, lämpliga lokaler och välutbildad personal.

Några faktorer som ditt företag behöver ta särskild hänsyn till är:

 • Råvaror och ingredienser. Tillverkare av ”fri från”-livsmedel och specialkost behöver ha god kunskap om råvarornas och ingrediensernas sammansättning och i vissa fall om produktionsför­hållandena där de har tillverkats. Råvarorna får inte vara förorenade/kontaminerade av andra produkter som innehåller aktuellt allergen och som har hanterats i samma lokal. Livsmedelsföretagaren bör göra en leverantörsbedömning.
 • Separering i produktionslokal. Det finns inget krav på att ”fri från”-produkter och specialkost måste hanteras i separata lokaler där ett visst allergen inte finns. Men det ställs då höga krav på rutiner och förebyggande åtgärder, till exempel särskilda rengöringsrutiner och separering i tid så att inte livsmedel förorenas/kontamineras genom exempelvis mjöldamm eller stänk.
 • Utrustning. Livsmedel får inte förorenas/kontamineras genom den utrustning företaget använder. Utrustningen ska till exempel vara lätt att rengöra. I vissa fall krävs separat utrustning för ”fri från”-livsmedel och specialkost.
 • Förvaring av ”fri från”-livsmedel och specialkost. Livsmedel särskilt avsedda för personer med allergi eller överkänslighet ska förvaras och hanteras så att de inte riskerar att förorenas/kontamineras med aktuellt allergen. De bör också vara tydligt märkta till exempel för att förhindra risk för förväxling.
 • Rengöring. Företaget behöver identifiera vilka speciella rengöringsbehov som behövs för sin produktion och ha rutiner och utrustning för effektiv rengöring.
 • Risk för kontamination beroende på allergenets fysiska form. Den fysiska formen hos ett allergent livsmedel påverkar både risken för förorening/kontaminering och möjligheten att effektivt rengöra utrustning och omgivningen runt den. Beroende på livsmedlets form - fast form, flytande, pulver, partikelform eller bitar – behöver det hanteras på olika sätt.
 • Krav vid transport. Vid transport av livsmedel ska fordon och containrar hållas rena och i gott skick för att skydda livsmedlen mot kontaminering, även mot allergener. Detta är särskilt viktigt vid transport av livsmedel som inte är färdigförpackade
 • Utbildning. Hanterar ditt företag livsmedel till personer med allergi eller överkänslighet är det viktigt att det finns tillräcklig kompetens hos personalen i alla led för att det ska ske på ett säkert sätt. Relevant kunskap och färdighet kan fås genom instruktioner och handledning på arbetsplatsen.

Avvikelsehantering vid tillverkning av ”fri från”-livsmedel och specialkost

Om ett ”fri från”-livsmedel eller specialkost innehåller det allergen som det har uppgetts vara fritt från är risken stor att en allergiker kan få en allergisk reaktion. Livsmedlet ska betraktas som icke säkert.

Om ett sådant ”fri från”-livsmedel har släppts ut på marknaden ska livsmedelsföretaget dra tillbaka livsmedlet från marknaden och informera sin kontrollmyndighet om vad som inträffat. Om produkten kan ha nått konsument ska dessa informeras om varför livsmedlet dragits tillbaka från marknaden och vid behov återkallas.

Det är också viktigt att företaget utreder eventuella orsaker till incidenter. Se vidare under rubriken ovan: Vilket ansvar har företaget? 

Vilka gränsvärden gäller?

Det finns gränsvärden i lagstiftningen för uppgifter om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten. Vad gäller laktos så rekommenderar Livsmedelsverket vissa gränsvärden. För övriga allergener finns inga fastställda gränsvärden.

"Fri från"-livsmedel ska anmälas

Företag ska som huvudregel anmäla "fri från"-livsmedel till Livsmedelsverket. Kravet gäller färdigförpackade produkter som släpps ut på den svenska marknaden för första gången.

Senast granskad 2024-01-22