Miljömålsrådet

Regeringen inrättade 2014 ett Miljömålsråd för att stärka berörda myndigheters roll i att genomföra de mål som lagts fast i miljöpolitiken. Rådet består av chefer för 19 myndigheter, varav Livsmedelsverket är en.

Miljömålsrådet är en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådet arbetar från och med 2023 i fem programområden:

  • Ramverk för nationell planering
  • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem
  • Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling
  • Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden
  • Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem

Livsmedelsverket koordinerar samverkan för ett hållbart livsmedelssystem

Livsmedelsverket koordinerar programområdet Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem . Programområdet är en fortsättning på ett tidigare samarbete som 2022 resulterade i myndighetsgemensamma målbilder för ett hållbart livsmedelssystem. Syftet med nuvarande programområde är att med utgångspunkt i de gemensamma målbilderna underlätta för näringsliv och andra relevanta aktörer att agera för ett hållbart livsmedelssystem samt att utveckla myndigheternas samverkan och arbetssätt för ett hållbart livsmedelssystem. Arbetet har initialt fokuserat på att nå en bättre förståelse för vad som behövs för att målbilderna ska nås genom bland annat kartläggning av aktörernas upplevda hinder.

I arbetet medverkar Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Konsumentverket, Upphandlingsmyndigheten samt Vinnova. 

Kontaktperson för syntesarbetet: Anna-Karin Quetel, hållbarhetsstrateg.

Senast granskad 2023-11-30