Miljömålsrådet

Regeringen inrättade 2014 ett Miljömålsråd för att stärka berörda myndigheters roll i att genomföra de mål som lagts fast i miljöpolitiken. Rådet består av chefer för 19 myndigheter, varav Livsmedelsverket är en.

Miljömålsrådet är en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådet arbetar sedan 2019 i sju programområden:

  • Ramverk för nationell planering
  • Staten går före
  • Styrmedel för hållbar konsumtion
  • Hållbar elektrifiering
  • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen
  • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem
  • Insatser för grön infrastruktur 

Inför våren 2023 pågår ett planeringsarbete där programområdena ses över. Några kommer avslutas, några förlängs och nya tillkommer.

Livsmedelsverket koordinerar syntesarbete för ökad samsyn kring hållbara livsmedelssystem

Livsmedelsverket koordinerar programområdet Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem. Arbetet syftar till att uppnå samsyn om vad som karaktäriserar ett hållbart svenskt livsmedelssystem.  Ett hållbart livsmedelssystem berörs av flera olika politikområden och det är viktigt att myndigheterna samlas kring en gemensam målbild, dels för att kunna erbjuda medborgare och företag stöd och vägledning och dels för att främja samverkan och synergier med forskningsprojekt. Målgrupp för resultaten är statliga, regionala och kommunala myndigheter, näringsliv och regering.

Arbetet som pågått sedan mars 2021 har resulterat i tre leveranser:

  • Samsyn om vad vi vill få ut från ett hållbart svenskt livsmedelssystem ur de tre hållbarhetsdimensionerna - gemensamma målbilder.
  • En översyn av hur befintliga, av regering eller riksdag, antagna mål och strategier styr det svenska livsmedelssystemet.
  • En översyn av uppföljningen av ett hållbart livsmedelssystem.

I arbetet medverkar Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Konsumentverket, Upphandlingsmyndigheten samt Vinnova. 

Kontaktperson för syntesarbetet: Anna-Karin Quetel, hållbarhetsstrateg.

Senast granskad 2022-10-03