Konventionella ingredienser

Det är möjligt att använda små mängder konventionella ingredienser i en sammansatt produkt som är märkt ekologisk. På den här sidan hittar du vad som krävs för att du ska få göra det och vilka regler du måste följa.

När det inte finns ekologiska ingredienser av jordbruksursprung att tillgå i rätt mängd så kan företag ansöka hos Livsmedelsverket om att få använda en icke-ekologisk ingrediens (alltså konventionellt producerad ingrediens) för användning i ekologisk mat, se artikel 25 i förordning (EU) 2018/848. Livsmedelsverket kan bevilja ett tillfälligt tillstånd för användning av den konventionella ingrediensen som maximalt får utgöra 5 % i livsmedlet i fråga (räknat på vikt). Se under länken "uppgifter i producentens ansökan" för vilka uppgifter som behövs i ansökan.

Det är alltså möjligt att använda små mängder konventionella ingredienser av jordbruksursprung i en sammansatt produkt där märkningen anger att den är ekologisk om ett företag har fått dispens hos Livsmedelsverket. Det är dock inte tillåtet att använda samma ingrediens både som konventionell och ekologisk. Exempelvis får inte både ekologiskt och konventionellt socker ingå i samma ekologiska produkt.

Vad är en ingrediens?

För vilka ingredienser kan du söka dispens?

Övergången mellan reglerna i förordning (EG) nr 889/2008 och förordning (EU) 2018/848

För dispenser som har beviljats före 1 januari 2022 kan endast två förlängningar ges för en ingrediens. Det innebär att:

  • Har ett företag fått två förlängningar enligt förordning (EG) nr 889/2008 så tar det stopp för fler dispenser för den ingrediensen.
  • Har företaget fått en förlängning enligt förordning (EG) nr 889/2008 för en ingrediens kan man ansöka om en ny förlängning för den enligt förordning (EU) 2018/848.  

Behöver alla företag ansöka om tillstånd för samma konventionella ingrediens?

Nytt i förordning (EU) 2018/848 som ska tillämpas från och med 1 januari 2022 är att om ett företag har beviljats dispens för en konventionell ingrediens får även andra företag använda ingrediensen i sin produktion utan att behöva ansöka hos Livsmedelsverket. Länken nedan visar ingredienser som har beviljats och som får användas av alla företag och under vilken period de får användas.

Måste man söka tillstånd för alla konventionella ingredienser?

Nej, det behövs inte. I del B i bilaga V i förordning (EU) 2021/1165 finns en lista över ingredienser av jordbruksursprung som inte kräver tillstånd för användning i ekologiska livsmedel. EU-kommissionen har bedömt att dessa ingredienser inte kan produceras ekologiskt för närvarande. Även bilaga IX i förordning (EG) nr 889/2008 gäller fram till 31 december 2023.

Kostar det något att ansöka?

Hur länge gäller ett tillstånd?

Tillstånd ges först i sex månader, därefter kan det förlängas två gånger med sex månader i taget, men som längst gäller tillståndet 18 månader sammanlagt. Vid varje förlängning krävs en ny skriftlig ansökan till Livsmedelsverket. Tillstånd ges för enkla (inte sammansatta) ingredienser.

Företaget måste i ansökan styrka att aktuell ingrediens inte finns att tillgå på hela marknaden som ekologisk i tillräcklig mängd. Som ekologisk definieras produkter som är certifierade mot förordning (EU) 2018/848. Företaget måste efterforska ingrediensen som ekologisk både på den inhemska marknaden, inom EU och utanför EU. Det innebär att efterforskning ska göras i hela världen.

I förordningen finns inte utrymme för att ge tillstånd till konventionell ingrediens om den ekologiska ingrediensen finns att tillgå, men endast i förpackningsstorlekar som inte passar in i produktionssystemet eller om den ekologiska ingrediensen bedöms vara för dyr.

Om företaget får kännedom om att den beviljade konventionella ingrediensen blir tillgänglig som ekologisk under dispenstiden ska företaget meddela Livsmedelsverket om det. Livsmedelsverket kan då dra tillbaka tillståndet. Även information från myndigheter i andra EU-länder, om att ingrediensen finns som ekologisk, kan medföra att tillståndet dras tillbaka.

Ett beviljat tillstånd kan bara förlängas efter att en ny ansökan lämnats in av företaget till Livsmedelsverket. Även för ansökningar om förlängning av tidigare beviljade tillstånd måste skälen till behoven av konventionell ingrediens och sökt mängd anges. Också resultaten av förnyade efterforskningar måste anges i ansökan. Om aktuell ingrediens blivit tillgänglig som ekologisk i rätt mängd under tillståndstiden ges inte förlängt tillstånd. Vid förlängning bör ansökan skickas in i god tid innan den föregående dispenstiden har gått ut för att förtaget inte ska få avbrott i produktionen.

Behövs en ny ansökan vid små förändringar i produktionen?

Tillstånd för konventionella ingredienser kan lämnas för grupper av livsmedel, till exempel barnmat eller marmelader. Om producenten under pågående tillståndsperiod ändrar recepten något utan att behöva en större mängd av den konventionella ingrediensen som Livsmedelsverket har gett tillstånd för, exempelvis producerar en ny marmeladtyp, behövs ingen ny ansökan lämnas in.

Hur ska producenten bevisa att efterforskningar har skett?

Livsmedelsverket får provisoriskt tillåta användning av en ingrediens om företaget (sökanden) har överlämnat alla uppgifter som behövs för att styrka att ingrediensen uppfyller kraven i förordningarna. Detta innebär att ingrediensen av jordbruksursprung inte produceras i tillräcklig mängd inom den europeiska gemenskapen och inte kan importeras från länder utanför EU.

I ansökan om tillstånd att använda en icke-ekologisk ingrediens ska producenten ange hur efterforskningarna har gjorts, vilka företag som har kontaktats (exempelvis exportörer, producenter och odlare av ekologiska ingredienser) och när det gjordes. Detta ska ha skett senast en vecka innan ansökan om tillstånd söks hos Livsmedelsverket. Skicka in information där det framgår var du har sökt och vilka du har kontaktat, exempelvis en lista med namn och kontaktuppgifter samt dokumenterad konversation med kontakten. Det går bra att exempelvis skicka in kopior på mailkonversationer. Om kontakten har tagits per telefon, skriv ner vem du har kontaktat och när och vilket besked som du har fått och bifoga anteckningen.

Kontakten med odlare och tillverkare är viktig för att de ska förstå att du behöver ingrediensen som ekologisk och för att påverka dem att börja odla eller tillverka ingrediensen som ekologisk om den inte finns som det.

Om ett företag får en dispens för en konventionell ingrediens är tanken att företaget under dispenstiden ska påverka marknaden att ställa om produktionen så att ingrediensen odlas och tillverkas som ekologisk. Vid bedömningen av en förlängning av dispensen läggs stor vikt hur företaget har arbetat för att aktuell ingrediens ska bli tillgänglig i ekologisk form.

 Livsmedelsverket behandlar endast fullständigt ifyllda ansökningar. 

Vad görs om ingrediensen inte finns som ekologisk efter 18 månader?

Livsmedelsverket kan ansöka om att få lägga till ingrediensen till del B i bilaga V i förordning (EU) 2021/1165. Därefter beslutar EU-kommissionen och övriga medlemsstater tillsammans om ingrediensen bör tas upp i bilagan som innehåller konventionella ingredienser som får användas i ekologiska livsmedel utan föregående ansökan.

För att Livsmedelsverket ska kunna skicka in ansökan till EU-kommissionen behöver företaget fylla i ett formulär som innehåller bland annat skäl till varför de behöver den konventionella ingrediensen i sin produktion samt hur de har efterforskat den som ekologisk. Eftersom processen att få upp en konventionell ingrediens på listan kan ta tid behöver företaget skicka in underlaget i samband med att Livsmedelsverket beviljat den första förlängningen.

Kontroll av användning av konventionell ingrediens

Det är kontrollorganen som kontrollerar om företaget som använder en konventionell ingrediens har tillstånd från Livsmedelsverket eller om ingrediensen finns med på listan över giltiga dispenser.

Senast granskad 2024-01-26