Starta en dricksvattenanläggning

Insjö med skog i bakgrunden, blå himmel med vita moln

På den här sidan finns information för dig som har, eller ska starta, en dricksvattenanläggning. 

Om du har en dricksvattenanläggning som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en kommersiell eller offentlig verksamhet ska du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor (kontrollmyndigheten).

Registrering och kontroll

Kontrollmyndigheten kan hjälpa dig att bedöma om dricksvattenanläggningen behöver registreras eller inte. Om din verksamhet ska registreras måste du uppfylla kraven i lagstiftningen, de så kallade dricksvattenföreskrifterna. I det ingår bland annat att ta fram ett förslag till undersökningsprogram och uppfylla kvalitetskraven.

När din dricksvattenanläggning har registrerats och kontrollmyndigheten har fastställt ett undersökningsprogram, kontrollerar de din verksamhet regelbundet. Du betalar en avgift för den kontroll som kontrollmyndigheten gör. Fråga dem om du vill veta mer om avgiften. Tänk på att om du driver en livsmedelsverksamhet så ska även denna registreras hos kontrollmyndigheten.

Hälsosamt och rent

Lagstiftningen syftar till att dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det innebär att dricksvattnet inte ska orsaka sjukdom och att det är estetiskt och tekniskt acceptabelt.

För att avgöra om dricksvattnet är hälsosamt och rent används de gränsvärden som finns listade i bilaga 1 till dricksvattenföreskrifterna, länk ner på sidan.

Dricksvattnet får inte heller innehålla mikroorganismer eller ämnen som kan utgöra en risk för människors hälsa även om det saknas gränsvärden. Exempel på sådana mikroorganismer och ämnen kan vara campylobacter, norovirus, cryptosporidier och cyanotoxiner vid algblomningar.

Allmänna hygienregler

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste uppfylla vissa allmänna hygienregler. De allmänna hygienreglerna berör bland annat  lokaler, utrustning, skadedjursbekämpning, personlig hygien och utbildning. De rutiner som behövs för att din verksamhet ska kunna uppfylla kraven i de allmänna hygienreglerna ingår i det som brukar kallas för företagets egen kontroll.

Det finns inga krav i lagstiftningen på att alla rutiner i din verksamhet ska vara dokumenterade. För att den egna kontrollen ska fungera kan det ändå i många fall behövas dokumenterade rutiner, framför allt om fler än en person har hand om rutiner och drift av dricksvattenanläggningen.

Larm

Kommersiella och offentliga verksamheter måste ha larm eller utrustning som varnar för fel om

  • de i genomsnitt producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten
    och
  • har pH-justering eller desinfektion i sin beredning eller filter för att avskilja turbiditet från ytvatten.

Syftet med larmen är att ge en tidig varning så att det går att åtgärda problem innan gränsvärdena för olika mikroorganismer och ämnen överskrids.

Faroanalys

Kommersiella och offentliga verksamheter, som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten, behöver inte uppfylla kravet i dricksvattenföreskrifterna om att genomföra en faroanalys.

Ta reda på mer om vilka regler som gäller

Längst ner på denna sida finns hänvisningar till lagstiftning och annan information som kan vara viktig för dig som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.

Senast granskad 2023-12-07