Kurskatalog livsmedelskontroll

Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

Aktuella kurser

E-utbildningar för kontrollmyndigheter och företag

På sidan Utbildningar för livsmedelsföretagare finns information om hur företag anmäler sig till e-utbildning.

Listeria

Utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna. Kursen är kostnadsfri.

Näringsdeklaration

Utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter. Kursen är kostnadsfri. 

E-utbildningar för kontrollmyndigheter

Du hittar kurserna i Utbildningsportalen via inloggning på Livstecknet

Export

E-utbildningen är avsedd för kontrollpersonal som utför offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Den här webbaserade utbildningen har ett varierat och inspirerande upplägg för att du ska lära dig inspektionsmetoden så bra som möjligt. Kursavgift 1 950 kr.

Nationellt RASFF

E-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med livsmedelskontroll vid Livsmedelsverket, länsstyrelserna, de kommunala kontrollmyndigheterna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Kursen ska vara en hjälp i hur RASFF-ärenden hanteras och hur man får tillgång till och använder kommissionens webbaserade system iRASFF. Kursavgift 950 kr.

Kontroll av livsmedelsfusk

Under 2015-16 utbildade Livsmedelsverket ca 400 personer inom livsmedelskontrollen på femdagarskursen ”Att upptäcka och bekämpa livsmedelsbrott”. Kursen var mycket uppskattad och behovet av kunskaper i området är stort varför Livsmedelsverket nu erbjuder en e-utbildning på samma tema. Kursavgift 900 kr. 

Uppdraget livsmedelskontroll

Utbildningen sätter yrkesrollen i centrum och ger kunskap om vad uppdraget offentlig livsmedelskontroll innebär, och särskilt om den myndighetsutövning som följer av uppdraget. Att utföra livsmedelskontroll i samhällets tjänst är att tillämpa kunskaper inom flera olika områden. Kursen beskriver därför uppdraget ur flera aspekter. Kursavgift 1500 kr.

Faror och risker

Faror och risker är en utbildning om risktänk i kontrollen. Utbildningen ger kunskaper om effekter på hälsan av livsmedelsburna mikrobiologiska, kemiska (inklusive allergena) och fysikaliska hälsofaror. Utbildningen tar bland annat också upp var farorna kan finnas samt faroanalys och kritiska styrpunkter. Den avslutande delen behandlar hur livsmedelskontrollen bör ta hänsyn till kända hälsorisker i planering och genomförande. Kursavgift 1500 kr.

 

Kommande e-utbildningar

Kommande e-utbildningar som är under produktion är följande:

  • Grundläggande om dricksvattenreglerna - 2018
  • Utbildning för fiskinspektörer - 2019

 

 

Senast granskad 2017-03-07