Kurskatalog Utbildningsportalen

I kurskatalogen ser du vilka kurser som Livsmedelsverket anordnar.

De utbildningar som riktar sig till kontrollmyndigheter är endast avsedda för yrkesverksamma. Du som är intresserad av att bli t ex. livsmedelsinspektör får kolla upp högskole- och universitetsutbildningar med livsmedelsinriktning samt miljö- och hälsoskyddsinriktning. Livsmedelsverket annonserar när det finns utbildningstillfällen för veterinärer inom slaktkontrollen.

Aktuella kurser

E-utbildningar för kontrollmyndigheter och företag


På Utbildningsportalen kan du som kontrollmyndighet och företag registrera dig och få åtkomst till utbildningarna. I kurskatalogen nedan kan du se vilka kurser vi erbjuder.

Kurskatalog:

Beslutsfattarens roll i den offentliga livsmedelskontrollen

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för: alla - men riktar sig till beslutsfattare och kontrollmyndigheter 

Kursen beskriver grunderna i livsmedelskontrollen och det är framförallt beslutsfattarens viktiga roll i planeringen, uppföljningen och utvecklingen av livsmedelskontrollen som lyfts fram. Det finns även ett avsnitt om krisberedskap eftersom livsmedelssektorn är utpekad som samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Kursen är gratis och riktar sig till chefer på central, regional och lokal nivå samt till nämndpolitiker. 

Export

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företag
E-utbildningen om export ger dig som företagare eller kontrollpersonal kunskap om vilka aktiviteter som sker inom exportområdet vid Livsmedelsverket, processen för marknadstillträde av livsmedel till importländer utanför EU, och mer kunskap om olika intyg och att utfärda exportintyg.

Utbildningen består av nio avsnitt:

 1. Livsmedelsverkets uppgifter
 2. Öppnande av export
 3. Inspektion från importland
 4. Allmänt om exportintyg
 5. Utfärdande av exportintyg
 6. Scenario: Fysisk kontroll
 7. Scenario: Vi behöver ett intyg
 8. Scenario: Sändningen har blivit stoppad
 9. Hitta information kring export

Faror och risker

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: 1100 kr + 25% moms
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företag

Den här e-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll eller på ett livsmedelsföretag. Du får kunskap om livsmedelsburna biologiska och kemiska faror, som kan innebära negativa hälsoeffekter hos konsumenter, och hur farorna kan kontrolleras i livsmedelskedjan. Du får också kunskap om faroanalysens olika steg, lagstiftning på området och riskbaserad livsmedelskontroll.

Utbildningen består av fem avsnitt med kunskap om:
1. Livsmedelsburna faror
2. Faror i tillverkningsprocessen
3. Faroanalys och kritiska styrpunkter
4. Lagstiftning om faror
5. Riskbaserad livsmedelskontroll

När du genomfört e-utbildningen ska du som inspektör ha kunskaper för att självständigt kunna genomföra en livsmedelskontroll på ett sätt som tar hänsyn till kända hälsorisker. Om du jobbar på ett företag blir du mer förtrogen med faror och risker och hur du kan redovisa faror i faroanalysens olika steg.

Grundläggande om dricksvattenreglerna

Typ av kurs: e-utbildning 
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för:  alla, men riktar sig till kontrollpersonal (dricksvatteninspektörer), producenter och tillhandahållare av dricksvatten (allt från stora kommunala till små privata anläggningar) samt även personal på vattenlaboratorier.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur dricksvattenreglerna LIVSFS 2022:12 samt LIVSFS 2008:13 är uppbyggda och hur dessa kan tillämpas. 

Kursen finns tillgänglig både i vår Utbildningsportal (med kunskapsprov) och här på webbplatsen (utan kunskapsprov): Grundläggande om dricksvattenreglerna

Utbildningen består av elva delar och ett kunskapsprov:
0. Introduktion till dricksvattenreglerna
1. Tillämpningsområde
2. Ord och uttryck
3. Kvalitetskrav
4. Allmänna hygienregler, faroanalys och kritiska styrpunkter
5 Beredningskemikalier och filtermaterial´
6. Undersökningsprogram
7. Undersökningar
8. Utredning och åtgärder samt information
9. Undantag
10. Lås och bom
11. Sammanfattning
12. Kunskapsprov

KASKAD - Klimatanpassad kommunal dricksvattenförsörjning

Typ av kurs: digital
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänlig för: kontrollmyndigheter, företag, föreningar, organisationer mfl

Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även dricksvattenförsörjningen. Klimatanpassning innebär att samhället anpassas till konsekvenserna av ett förändrat klimat.
Att klimatanpassa dricksvattenproduktionen är ett lagarbete. Många i kommunen behöver tänka nytt kring hur verksamheter bedrivs och hur samhället planeras. 

Livsmedelsverket tillsammans med SMHI och SGU har tagit fram en digital utbildning. De korta filmerna följer i stort handboken, de olika stegen i klimatanpassningsarbetet – från analys av förutsättningar och riskbedömningar, till planering och förslag på åtgärder.

Utbildningen består av 9 filmavsnitt med kunskap om:

 • Varför ska vi klimatanpassa? Introduktion till handboken, ansvar och sekretess
 • Systemanalys – hur ser försörjningssystemet it idag och påverkan från övriga samhället?
 • Klimatföreläsning om hur klimatet förändras fram till 2100
 • Föreläsning om klimatets påverkan på grundvatten
 • Föreläsning om hur det förändrade klimatet påverkar dricksvattenförsörjningen
 • Klimatanalys – Hur det förändrade klimatet påverkar systemanalysen och därmed även vår förmåga att producera och distribuera dricksvatten.
 • Riskanalys – Utifrån klimatanalysen fånga upp riskerna för dricksvattenförsörjningen
 • En kortare genomgång om åtgärdsanalys och anpassningsplan
 • Föreläsning om klimatekonomi – ska vi anpassa oss innan översvämningen eller efter?

Kontrollprocessen – från förberedelse till avvikelsehantering

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: 1000 kr + 25% moms
Tillgänglig för:  alla, men riktar sig till kontrollmyndigheter och kontrollorgan

Den här kursen ger dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll kännedom om kontrollprocessen samt om grunderna för hur du kan hantera avvikelser.

Utbildningen består av fyra avsnitt med kunskap om:
1. Kontrollprocessen
2. Förberedelse
3. Genomförande
4. Avvikelsehantering

Målgrupp:  Kursen är framtagen för dig som arbetar med livsmedelskontroll. Du som går kursen kan vara ny i yrket men det är en fördel om du har viss erfarenhet av kontrollbesök.

Kontroll av bedrägliga och vilseledande ageranden

(tidigare hette kursen Kontroll av livsmedelsfusk)

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: 900 kr + 25% moms
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter och kontrollorgan

E-utbildning om att kontrollera och upptäcka bedrägliga och vilseledande ageranden (livsmedelsfusk).

Utbildningens syfte:

 • Ge kontrollpersonalen kompetens inom området livsmedelsfusk.
 • Ge likriktning i kontrollen – alla gör samma bedömningar.
 • Ge handläggare goda kunskaper i gällande lagstiftning i ämnet.

Listeria

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företag

Utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna och innehåller följande delar:

 • Information om bakterien Listeria monocytogenes och sjukdomen listerios.
 • Vilka krav som finns för provtagning av ätfärdiga livsmedel.
 • Vilka ätfärdiga livsmedel som ska provtas av livsmedelsföretagare i de olika livsmedelssäkerhetskriterierna.
 • Hur provtagning av ätfärdiga livsmedel ska gå till.

Livsmedelstillsatser 

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: 900 kr + 25% moms
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företag

I den här utbildningen får du lära dig;

 • vad en livsmedelstillsats är
 • hur du hittar i lagstiftningen som styr tillsatser
 • hur tillsatser ska anges i märkningen
 • hur du tar reda på om en viss tillsats är godkänd i ett visst livsmedel
 • hur du kan tänka när du gör en kontroll av tillsatser.

I utbildningen får du genom övningar och exempel reda på hur lagstiftningen om tillsatser ska tillämpas. Övningarna är utformade utifrån en inspektörs synvinkel men är lika relevanta för företagare.

Mikrobiologisk barräranalys (MBA)

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för: alla, men riktar sig till kontrollmyndigheter 

Den primära målgruppen för utbildningen är inspektörer som utför kontroll av dricksvattenanläggningar. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur verktyget mikrobiologisk barriäranalys är uppbyggt, hur det kan användas av en dricksvattenproducent samt hur den som arbetar med kontroll av dricksvattenanläggningar kan använda sig av dessa kunskaper i sitt arbete.

Fördelaktigt om e-utbildningen Grundläggande om dricksvattenreglerna genomförts innan MBA utbildningen. Innehållet i utbildningen baseras på Svenskt Vattens publikation P112 Introduktion till mikrobiologisk barriäranalys, MBA.

Utbildningen består av tio delar:

 1. Bakgrund
 2. Vad är Mikrobiologisk Barriäranalys, MBA?
 3. Mikroorganismer, indikatororganismer och log-reduktion
 4. Arbetsstegen i MBA
 5. MBA steg 1 - Barriärhöjd
 6. MBA steg 2 – Vattentäkten
 7. MBA steg 3 – Avskiljande barriärer
 8. MBA steg 4 – Inaktiverande barriärer
 9. MBA steg 5 – Slutresultat samt
 10. Summering

Nationellt RASFF

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för: alla, men riktar sig till kontrollmyndigheter och kontrollorgan

E-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med livsmedelskontroll vid Livsmedelsverket, länsstyrelserna, de kommunala kontrollmyndigheterna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Kursen ska vara en hjälp i hur RASFF-ärenden hanteras och hur man får tillgång till och använder kommissionens webbaserade system iRASFF. Du får bland annat lära dig om betydelsen av snabb information om osäkra livsmedel finns på marknaden.

Ny riskklassningsmodell

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för: alla, men riktar sig till kontrollmyndigheter

Utbildningen innehåller en introduktion till riskklassningsmodellen, beskrivning av hur modellen fungerar, övningar och exempel samt beskrivning av hur resultatet av klassningen ska hanteras. Utbildningens längd är cirka 2 timmar.

Näringsdeklaration

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: kostnadsfri
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företag

Utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter.

Efter att ha genomfört utbildningen ska företagare veta hur de märker sitt livsmedel med en näringsdeklaration på ett korrekt sätt.

Utbildningen syftar också till att ge kontrollmyndigheterna tillräckligt goda kunskaper inom området. Detta för att ge likriktning i kontrollen.

Processkunskap om fiskprodukter

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: 1100 kr + 25% moms
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företag

Den här e-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll eller på ett företag inom fiskområdet. Du får övergripande processkunskap om fisk, fördjupad kunskap om olika fiskprodukter och inblick i faroanalysens olika steg med detaljerade exempel på hur företag kan redovisa hälso- och redlighetsfaror.

Utbildningen består av fyra avsnitt med processkunskap om;
1. Varm- och kallrökta fiskprodukter
2. Majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter
3. Gravad fisk och
4. Sillinläggningar

Förkunskaper: Om du inte redan har baskunskaper på området faror och risker rekommenderar vi att du först går Livsmedelsverkets
e-utbildning Faror och risker

När du genomfört de båda e-utbildningarna Faror och risker (eller om du redan har motsvarande kunskaper) och Processkunskap om fiskprodukter, ska du som inspektör ha kunskaper för att självständigt kunna genomföra en livsmedelskontroll på ett sätt som tar hänsyn till kända hälsorisker.

Om du jobbar på ett företag blir du mer förtrogen med hur du kan redovisa faror i faroanalysens olika steg.

Temperaturmätning

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: 900 kr + 25% moms
Tillgänglig för: kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företag

Den här kursen syftar till att ge kännedom om grunderna för temperaturmätning samt vilka regler det finns kring temperaturhållning.
Kursen är framtagen för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll men den är även tillgänglig för dig som är livsmedelsföretagare.
Det är en fördel är om du som går utbildningen har förkunskaper om grundläggande kontrollmetodik och uppdraget med livsmedelskontroll.

Kursen är uppdelad i följande fem avsnitt;

 • Introduktion
 • Fysikalisk och mikrobiologisk fakta
 • Lagstiftning
 • Handhavande
 • Temperaturmätning i ett större sammanhang

Uppdraget livsmedelskontroll

Typ av kurs: e-utbildning
Kursavgift: 1500 kr + 25% moms
Tillgänglig för: alla, men riktar sig till kontrollmyndigheter och kontrollorgan

Utbildningen sätter yrkesrollen i centrum och ger kunskap om vad uppdraget offentlig livsmedelskontroll innebär, och särskilt om den myndighetsutövning som följer av uppdraget.

Att utföra livsmedelskontroll i samhällets tjänst är att tillämpa kunskaper inom flera olika områden. Kursen beskriver därför uppdraget ur flera aspekter.

Utbildningen består av följande sju lärande avsnitt:

 1. I demokratins tjänst
 2. Myndigheter med makt och skyldigheter
 3. Lagstiftning och juridik – tillsyn och kontroll
 4. Att jobba på en myndighet
 5. Lär känna livsmedelskontrollen
 6. Lär känna livsmedelslagstiftningen
 7. Jag och min roll i den offentliga livsmedelskontrollen
Senast granskad 2024-05-29