Hampa – Cannabis sativa

Hampaprodukter kommer från växten Cannabis sativa. De kan finnas som ingredienser i kosttillskott, drycker, te, godis med mera. Vissa produkter är tillåtna som livsmedel, andra klassas som narkotika eller läkemedel och för några produkter är läget oklart. Här kan du som vill tillverka, sälja eller importera hampaprodukter läsa mer om vad som gäller.

Flera lagstiftningar

Försäljningen av produkter av Cannabis sativa regleras av narkotika-, läkemedels- och livsmedelslagstiftningen. Narkotika- och läkemedelslagstiftningarna är nationella och gäller över livsmedelslagstiftningen. Det betyder att om en produkt klassas som narkotika eller läkemedel i Sverige så räknas den inte som livsmedel här.

Undantag för industrihampa i narkotikalagstiftningen

”Cannabis ” är enligt narkotikalagstiftningen de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis från vilka hartset inte blivit extraherat, med undantag för fröet.

Med hampa avses i Sverige Cannabis sativa L. som är av en sort som kan berättiga till stöd inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik och odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling getts in till behörig myndighet. Dessa hampasorter har låg halt av THC.

Får Cannabis sativa användas som livsmedel?

Några produkter av Cannabis sativa får användas som livsmedel, några får inte användas som livsmedel och för några produkter är rättsläget oklart. Produkter som bedöms vara livsmedel måste alltid följa livsmedelslagstiftningen. 

Följande produkter får användas som livsmedel:

  • Frön
  • Produkter som mjöl, hampaprotein, hampafrösmör och olja gjord på frön

Följande produkter får inte användas som livsmedel:

  • CBD (cannabidiol)
  • Andra cannabinoider än CBD
  •  Blad och blommor/”buds” som faller under narkotikalagstiftningen
  • Alla delar och produkter från Cannabis sativa L. från andra sorter än de som kan berättiga till stöd inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik och odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling getts in till behörig myndighet.

För följande produkter är rättsläget ännu oklart:

  • Andra produkter än frön av växten Cannabis sativa eftersom vissa produkter kan falla under narkotikalagstiftningen.
  • Importerade hampaprodukter  

Hampafrön

Hampafrön har historiskt använts till livsmedel. Det gäller även produkter som utvinns ur hampafrö, till exempel hampfröolja (både varm- och kallpressad), hampakli, hampaprotein och hampfrömjöl. Frön är i stort sett fria från CBD (cannabidiol) och THC (tetrahydrocannabinol).

Gränsvärden för tetrahydrocannabinol (THC) i hampfrön och hampfröprodukter

Det finns gränsvärden för tetrahydrocannabinol (THC) i hampfrön och hampfröprodukter. Gränsvärdena framgår av förordning (EU) 2023/915 om främmande ämnen.  

Det finns inga gränsvärden för CBD-olja i dagsläget. Dels är CBD-olja framställd från andra delar av växten än från frön, dels är CBD ett icke godkänt nytt livsmedel som inte får säljas.

THC är en av många olika cannabinoler som finns i växten Cannabis sativa. THC och närbesläktade föreningar är narkotikaklassade i Sverige och regleras i psykotropkonventionen. Gränsvärdena för THC är satta på en nivå som inte bedöms ge någon psykotrop effekt. (Med psykotrop effekt avses påverkan på centrala nervsystemet.) Det är bara den vanligaste varianten av THC, delta 9-tetrahydrocannabinol, som gränsvärdet gäller.

Frön från Cannabis sativa är i stort sett fria från THC. Däremot förekommer THC i andra växtdelar som vid tillverkning av olika produkter från frön oavsiktligt kan följa med och kontaminera produkterna.

Gränsvärden

Hampfröolja: 7,5 mg/kg
Hampfrön: 3 mg/kg
Malda hampfrön, (delvis) avfettade hampfrön och andra produkter bearbetade av hampfrön: 3 mg/kg

Överskridande av gränsvärden

Ett livsmedel där halten Δ9-THC överskrider gränsvärdet får inte släppas ut på marknaden och inte heller användas som ingrediens i andra livsmedel.

Akut referensdos

Även om en produkt har en THC-halt som understiger gränsvärdet, kan det vara aktuellt för företaget att göra en bedömning av om intaget av THC för konsumenten kan överstiga akut referensdos.

För hälsoskadliga ämnen som kan ge akuta effekter beräknas ofta en akut referensdos (ARfD). ARfD är den högsta mängd av ett ämne som en konsument kan inta under en begränsad tidsperiod, vanligen ett dygn, utan att riskera att få negativa hälsoeffekter. För THC tillämpas en ARfD på 1µg/kg kroppsvikt och dag.

Den akuta referensdosen (ARfD) uppnås till exempel för en person som väger 60 kg efter intag av 20 gram hampfrömjöl, om innehållet THC per kilo hampfrömjöl ligger på det maximala gränsvärdet 3 mg/kg. Personer som väger mindre, exempelvis små barn, kan äta betydligt mindre hampafrömjöl med sådan THC-halt innan de uppnår ARfD. Olika produkter kan också ha olika portionsstorlekar eller olika anvisningar om hur mycket av livsmedlet som bör ätas, som också påverkar hur mycket THC en konsument kan få i sig. Om en produkt, till exempel hampamjöl i glutenfri gröt, skulle säljas till barn bör man räkna på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsas, värden för kroppsvikter för spädbarn, små barn och barn (5 kg, 12 kg och 23 kg respektive).             

CBD

Cannabidiol (CBD) är en cannabinoid och utgör den huvudsakliga ingrediensen i CBD-olja. Till skillnad från hampafröolja som utvinns ur frön, utvinns CBD-olja ur andra delar av plantan.

Andra delar av växten än frön

Vatteninfusion av hampablad (te bryggt på hampablad och vatten), har en konsumtionshistoria inom EU som gör att det inte kan anses vara ett nytt livsmedel.

Eftersom narkotikalagstiftningen inte är harmoniserad inom EU bedöms te bryggt på hampablad och vatten olika i olika medlemsstater. I vissa medlemsstater bedöms det vara ett tillåtet livsmedel, medan det i andra medlemsstater, exempelvis Sverige, kan bedömas vara narkotika.

Läkemedelsverket utövar tillsyn över laglig narkotikahantering och kan inte svara på straffrättsliga frågor.  Misstänkt olaglig narkotikahantering ska anmälas till Polismyndigheten.

Blommor/ ”buds”

”Buds”, eller knoppar/blommor/blomställningar från hampa finns inte nämnt i novel food-katalogen. Det betyder att om ett företag vill sälja buds som livsmedel måste de kunna visa upp dokumenterad konsumtionshistorik, det vill säga att produkten använts som livsmedel före maj 1997. Men även ”buds” och produkter därav kan i Sverige utgöra narkotiska beredningar enligt samma resonemang som för blad (se ovan).

Misstänkt olaglig narkotikahantering ska anmälas till Polismyndigheten.

Senast granskad 2024-05-16