Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk

Ett dricksglas som fylls med vatten från en vattenkran. Glaset hålls av en person med blå tröja, bara armen och handen syns i bild.

Har du egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk? Då behöver du själv ha koll på att dricksvattnet är säkert att dricka. Du bör provta vattnet och se över dricksvattenanläggningen regelbundet. Här kan du läsa mer om vad det innebär att ha en egen dricksvattenanläggning.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och ska alltid vara säkert och av god kvalitet. De flesta får sitt dricksvatten från kommunala vattenbolag, som då har koll på säkerheten och kvaliteten. Men över en miljon människor i Sverige får dricksvattnet från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, och ungefär lika många har det i fritidshuset.

Det finns fyra sorters dricksvattenanläggningar som används för privat bruk. Brunn är den vanligaste sorten, och allra vanligast är bergborrad brunn. Dessa sorter finns:

 • brunn – kan vara bergborrad eller grävd, eller i form av filter- eller rörspetsbrunn
 • ytvattentäkt
 • källa
 • liten avsaltningsanläggning för havs- eller bräckt vatten.

Det genomsnittliga dagsbehovet av dricksvatten beräknas till ungefär 140 liter per person. Ett permanentboende hushåll med fyra personer behöver alltså räkna med att det går åt ungefär 600 liter per dygn. För att en brunn ska ge tillräckligt med dricksvatten behöver det strömma minst 25 – 40 liter i timmen in i brunnen.

Det bör också finnas ett vattenmagasin i brunnen eller huset som en buffert när det används mer vatten än vad som rinner till. Det mesta vattnet som används i ett hushåll går åt vid tvätt, disk, personlig hygien och toalettspolning. För vatten till mat och dryck behövs ungefär 10 liter per person och dygn. Där är kravet på god kvalitet viktigast.

Diagram över genomsnittlig vattenanvändning i ett vanligt hushåll i Sverige.

Bild: Diagram över genomsnittlig vattenanvändning i ett vanligt hushåll i Sverige. 

Ditt ansvar som ägare

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk ansvarar själv för att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka. Det innebär att du har ansvar för att kontrollera och sköta om anläggningen samt ta prover på dricksvattnet. Det är också du som bör åtgärda eventuella problem.

En liten dricksvattenanläggning för privat bruk kan också försörja flera hushåll. Då har dessa vanligtvis gemensamt ägande i en ägarförening, så kallade samfällighetsföreningar. Då är det ägarföreningens ansvar att dricksvattnet är av god kvalitet och säkert att dricka. I vissa fall kan ansvaret ligga på en hyresgäst eller arrendator, men det bör då ha avtalats skriftligt med fastighetsägaren.

Gemensamt för små dricksvattenanläggningar för privat bruk är att dricksvattnet från anläggningen i fråga enbart är till för privat konsumtion och att

 • anläggningen totalt försörjer färre än 50 personer med dricksvatten, och
 • att anläggningen genomsnittligt över året producerar mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Särskilda regler för dig som har ett litet företag

Vattenprov och koll på dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten ska vara rent och hälsomässigt säkert att dricka. Det ska ha en acceptabel lukt, smak och färg och inte ha kemiska egenskaper som förstör ledningar eller installationer.

För att ha koll på vattnets kvalitet bör du ta prov på dricksvattnet minst vart tredje år – oftare om barn ska dricka av vattnet. Vid stora händelser i omgivningen, såsom översvämning eller skogsbrand kan du behöva ta ytterligare vattenprov.

Din kommun har svar om lokala förhållanden

Kommunen där du bor kan svara på frågor om exempelvis lokal vattentillgång, markradon, arsenik i berggrunden eller risk för höga halter av perfluorerade alkylsyror (PFAS) från brandövningsplatser med mera. Vanligen är det kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som ansvarar för dessa frågor, annars är det motsvarande kommunal förvaltning.

Dricksvatten berör många myndigheter

Flera lokala, regionala och nationella myndigheter ansvarar för frågor som på olika sätt berör små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

Nationella myndigheter

På nationell nivå ansvarar Livsmedelsverket för frågor som rör själva dricksvattenkvaliteten. På de här sidorna får du information och råd om sådant som på olika sätt berör dricksvattenkvaliteten. Det kan gälla hur du ska sköta om din anläggning, hur du testar ditt dricksvatten, hur du tolkar resultatet och vad du kan göra åt eventuella problem.

Utöver Livsmedelsverket finns andra nationella myndigheter som på olika sätt ansvarar för frågor som berör små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Dessa är:

 • Boverket – Ansvarar för frågor som gäller plan- och bygglagen samt tekniska krav på dricksvattenledningar i hus.
 • Folkhälsomyndigheten –Frågor om hälsoskydd enligt lagen miljöbalken
 • Sveriges geologiska undersökning – Ansvarar för frågor om grundvattenkvalitet och brunnsborrning
 • Strålsäkerhetsmyndigheten – Myndighet som har mycket kunskap om radon
 • Havs- och vattenmyndigheten – Ansvarar för bevarande och hållbart nyttjande sjöar, vattendrag och hav

Om du vill fördjupa dig

Senast granskad 2022-10-10