Samhällsviktiga verksamheter inom sektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten

Det finns vissa verksamheter som är nödvändiga för att samhället alls ska fungera. För sektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten kan det gälla dricksvattenproducenter och vissa livsmedelsbutiker, grossister och slakterier. Här får du läsa mer om samhällsviktig verksamhet inom livsmedelsområdet. Du får även läsa om krigsplacering och krigsorganisation.

Du som driver en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som är nödvändig för att upprätthålla samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet har en så kallad ”samhällsviktig verksamhet”.  Då är det extra viktigt att du planerar i förväg för hur du kan klara av att utföra din verksamhet även under kris eller krig.

Inom sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten är följande funktioner samhällsviktiga:

  • Avfallshantering
  • Avlopp
  • Djurens hälso- och sjukvård
  • Dricksvattenförsörjning
  • Livsmedelsdistribution
  • Livsmedelssäkerhet inklusive dricksvatten
  • Livsmedelstillverkning
  • Måltidsverksamhet
  • Primärproduktion
  • Smittskydd – djur

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du läsa en mer utförlig beskrivning av vilken sorts verksamhet inom varje funktion som kan räknas som samhällsviktig. MSB har tagit fram en metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet och en tillhörande exemplifierande lista med sådana verksamheter.

Krigsorganisation och krigsplacering

En krigsorganisation tas fram för att en verksamhet ska kunna hantera störningar och fungera även vid höjd beredskap och krig. Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det är krig i Sveriges närhet eller om det råder krig eller krigsfara.

Det är ett stort arbete att ta fram en krigsorganisation och det finns idag inga krav på att privata företag gör det. Vissa offentliga aktörer ska däremot ha krigsorganisationer och krigsplacerad personal. Krigsplacering är en planeringsåtgärd som ska säkerställa att medarbetaren i fråga inte arbetar någon annanstans under höjd beredskap och krig.

Livsmedelsverket arbetar med att identifiera vilka verksamheter inom livsmedelsförsörjning som kan ses som viktiga för totalförsvaret. Livsmedelsverket kan begära att enskilda näringsidkare deltar i totalförsvarsplaneringen och att företaget krigsplacerar personal. Företag kan dock inte själva begära detta, utan initiativet kommer i så fall från Livsmedelsverket.

Senast granskad 2023-11-15