Hur och när kan jag påverka?

Arbetare drar kärl i fabrik

Det finns flera olika sätt att påverka både vad som tas upp till förhandling och innehållet i de förslag på regler som läggs fram inom EU.

För att göra det enklare för olika aktörer som berörs av reglerna har Livsmedelsverket samrådsgrupper inom några för Sverige viktiga områden. Tanken är att aktörerna därmed ska kunna följa regelutvecklingen genom hela processen från förslag till färdig regel.

Hur kommer en ny fråga upp till förhandling?

Kommissionen, tillsammans med  medlemsländerna, identifierar frågor som konsumenterna eller livsmedelsindustrin vill ta upp till förhandling.

Hur kan de olika aktörerna, exempelvis företag och konsumenter, påverka?

Aktörerna kan påverka både när det gäller vilka frågor som tas upp på agendan och förslagen i de olika faserna när reglerna tas fram. Det är kommissionen som sätter agendan. Sverige kan föreslå frågor efter beslut av regeringen.

  • Livsmedelsverket inhämtar synpunkter löpande och ger sedan förslag på sådant som bör förhandlas på EU-nivå.
  • När en fråga tas upp på agendan tar Livsmedelsverket in synpunkter från egna ämnesområdesexperter, vetenskapliga experter, berörda branscher, konsument- och intresseorganisationer och berörda myndigheter. Det underlag som lämnas ska vila på vetenskaplig grund.
  • När ett förslag har lagts fram för omröstning kan aktörerna påverka genom att lämna synpunkter i kommissionens så kallade Feed Back Mechanism (länk nedan).
  • När reglerna beslutats ska de tolkas och tillämpas, även här stämmer Livsmedelsverket av med de aktörer som berörs av reglerna.

Aktuella frågor under kommissionens Feed Back mechanism

  • Översyn av konstruerat nanomaterial i livsmedel

Samrådsgrupper för ett effektivt samarbete

För är att göra det enkelt och effektivt att samråda om frågor genom hela regelutvecklingsprocessen har Livsmedelsverket startat några samrådsgrupper.

I en samrådsgrupp avhandlas ett avgränsat ämnesområde. Medlemmarna i gruppen kommer från näringen, myndigheter och civilsamhälle. Grupperna träffas regelbundet, men det finns också möjlighet att snabbt skicka ut underlag som medlemmarna kan tänkas ha synpunkter på när det dyker upp frågor med kort svarstid från kommissionen.

Eftersom vilka frågor som förhandlas varierar över tid blir även samrådsgrupperna dynamiska. Nya grupper startas vid behov och de som under en tid inte fyller någon funktion får ligga vilande.

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2024-02-08