Gruppen för civilt försvar och krisberedskap

Gruppen för civilt försvar och krisberedskap ska verka för att det finns relevant kompetens, expertstöd, kunskapsunderlag och stödmaterial för att bygga en god krisberedskap hos dricksvattenproducenterna och för att vidta förberedelser och åtgärder som gagnar arbetet med civilt försvar.

Leds av Livsmedelsverket

Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket. I gruppen ingår:

 • Fortifikationsverket
 • Försvarsmakten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • MSB
 • Länsstyrelser
 • SGU
 • SKR
 • Trafikverket
 • Svenskt Vatten
 • Säkerhetspolisen

Ett tiotal stora dricksvattenproducenter med ett utvecklat säkerhets- och krisberedskapsarbete är adjungerande och deltar aktivt i arbetet.

Prioriterade områden

Arbetsgruppen för civilt försvar och krisberedskap har under 2020-21 fokuserat på och planerat för kommande arbeten för att

 1. öka förståelsen och ge riktlinjer gällande informationssäkerheten för uppgifter inom dricksvattenförsörjningen och
 2. utveckla stöd till planering och förberedande åtgärder för säker dricksvattenförsörjning under kris, höjd beredskap och krig.

Som ett första steg har arbetsgruppen under 2021 initierat arbetet med att ta fram ett underlag kring hotbilden mot det svenska dricksvatten och livsmedelsområdet, med Försvarshögskolans hjälp. Under 2021 har även arbetsgruppen initierat en analys av genomförandet av Dricksvattenutredningens förslag (SOU 2016:32), som genomförts i samarbete med övriga arbetsgrupper.

Under 2021-2023 kommer gruppen att arbeta med samsyn kring sekretessfrågor, informationsklassning och säker kommunikation av dricksvattenrelaterad data. Arbetsgruppen arbetar vidare med större och mindre projekt i syfte att stärka arbetet med civilt försvar och krisberedskap hos kommuner och dricksvattenproducenter. Bland annat tas nu en handbok fram för krisberedskap och civilt försvar, lagstiftningsfrågor ses över och Livsmedelsverket har på uppdrag av arbetsgruppen tagit ställning till sin syn på civila skyddsobjekt inom dricksvattenområdet som stöd för detta på regional och lokal nivå.

 

Senast granskad 2022-02-14