Sveriges kontroll

Livsmedelsinspektör

För att du som företagare ska kunna känna förtroende för kontrollen behöver den vara tydlig och likriktad. På den här sidan kan du läsa om de så kallade fokusområdena som ligger till grund för att skapa olika mål och projekt inom livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontrollen i Sverige utförs av flera olika myndigheter. Varje myndighet planerar sin kontroll utifrån riskerna i de verksamheter som ska kontrolleras. För att få en mer likriktad kontroll inom vissa områden har kontrollmyndigheterna stöd av Sveriges nationella kontrollplan och operativa mål.

Operativa mål utifrån fyra fokusområden

För att kontrollen ska bli mer verkningsfull och likriktad sätts det upp operativa mål utifrån fyra utpekade fokusområden där det går att skapa en betydande skillnad.

Säkert dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Störningar i beredning eller distribution kan påverka många. För att vattnet som når konsumenterna ska vara säkert är kraven på processtyrning och förebyggande åtgärder höga. När operativa mål sätts upp inom detta område handlar det om att få en likriktad kontroll kring säkerhet vid vattenverk och reservoarer. Därför kontrolleras hur mikrobiologiska och kemiska faror tas om hand vid beredning och distribution av dricksvatten.

Mikrobiologiska risker

Det finns flera mikrobiologiska risker förknippade med livsmedel. När operativa mål inom detta område sätts upp inriktas de på kontroll av

  • hur företagare säkerställer att mikrobiologiska risker i olika processer minimeras
  • vad företagarna gör för att förhindra att konsumenter blir sjuka av exempelvis bakterier eller virus.   

Kemiska risker

Det kan finnas många olika kemiska faror i livsmedel. Därför inriktas och upprättas dessa mål på att kontrollera hur livsmedelsföretagen säkerställer att det i livsmedel inte förekommer kemiska faror i farliga nivåer.

Information i livsmedelskedjan

Den information som ett livsmedelsföretag ansvarar för och lämnar om ett livsmedel ska vara korrekt och den får inte vara vilseledande. Att informationen stämmer är viktigt både för att maten ska vara säker och för en rättvis konkurrens på marknaden. Målen inom detta område inriktas på kontroll av livsmedelsinformation kring exempelvis ingredienser och ursprung samt att företagaren kan visa underlag som styrker att informationen är riktig.

Kontrollprojekt inom prioriterade områden

Förutom att det finns operativa mål genomförs det också olika kontrollprojekt varje år Precis som de operativa målen är kontrollprojekten ett sätt att arbeta för en mer likriktad kontroll. Även kontrollprojekten upprättas inom områden som anses vara mer prioriterade för att kunna garantera säkra livsmedel på en marknad med likriktad livsmedelskontroll. 

Senast granskad 2023-11-22