Efsa - myndigheten för livsmedelssäkerhet

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har i uppdrag att ge oberoende vetenskaplig rådgivning om möjliga risker i livsmedelskedjan, kommunicera risker till intressenter från producent till konsument samt att verka för samarbete inom livsmedelssäkerhetsområdet i Europa.

Efsa, som ligger i Parma i Italien, bildades 2002 i efterdyningarna av "galna ko-sjukan", "dioxinlarmet" och andra händelser som drabbade hela Europa på ett eller annat sätt under slutet av 1990-talet. Genom bildandet av Efsa skapades ett system där riskvärdering organisatoriskt separerats från riskhantering.

Efsas uppdrag, organisation och styrning beskrivs i den allmänna livsmedelslagen som antogs 2002. Efsa inledde sin vetenskapliga verksamhet 2003. Därefter har myndigheten vuxit som organisation, inte bara sett till resurser utan även när det gäller system, nätverk, verktyg, ledningsprocesser och annan verksamhet som ger myndigheten möjlighet att utföra sitt uppdrag.

Idag är vetenskapen och konsumenterna kärnan för arbetet som utförs vid Efsa. Arbetet som utförs ska vara integrerat och riskbaserat. Transparens och spårbarhet är viktiga ledord. Vid Efsa arbetar cirka 450 personer, men myndigheten skulle inte kunna utföra sitt uppdrag utan de mer än 1500 vetenskapliga experter som på olika sätt bidrar till arbetet.

Experter kan engagera sig på flera sätt, bland annat genom någon av de tio paneler som finns för olika ämnesområden eller i de arbetsgrupper som finns under de olika panelerna. Efsa verkar också för utveckling av Europeisk riskvärderingskompetens genom att tillhandahålla olika former av expertutbyte, traineeship och fellowship-program.

Enligt den allmänna livsmedelslagen (EG) nr 178/2002 ska Efsa tillhandahålla vetenskaplig rådgivning och vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-gemenskapens lagstiftning och politik inom alla områden som har direkt eller indirekt effekt på livsmedels- och fodersäkerhet.

Myndigheten ska även tillhandahålla opartisk information om alla frågor inom dessa områden och informera om risker. Myndigheten ska bidra till en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa och i detta avseende beakta djurs hälsa och välbefinnande, växtskydd och miljön inom ramen för den inre marknadens funktion.

Efsa tar fram vetenskapliga underlag inom ämnesområden såsom livsmedels- och fodersäkerhet, nutrition, djurhälsa samt djurs- och växtskydd. Dessa underlag ligger till grund för alla som ska ta beslut om hantering av riskerna genom exempelvis stifta lagar, bestämma gränsvärden eller informera inom EU.

Tillsammans med medlemsstaterna ansvarar Efsa för insamling och bearbetning av data på till exempel förekomst av bekämpningsmedelsrester, läkemedelsrester och sjukdomsframkallande bakterier i livsmedel och livsmedelsproducerande djur i Europa. Efsa jobbar även med att öppet informera alla berörda parter, till exempel myndigheter, livsmedelsbranschen och konsumenterna, om resultaten av sitt vetenskapliga arbete.

Livsmedelsverket är nationell kontaktpunkt för Efsa i Sverige, så kallad Focal Point. Livsmedelsverket är också Sveriges representant i Efsas rådgivande grupp, Advisory Forum. Mer information om hur Efsa arbetar och hur du kan engagera dig finns via länkarna nedan.

Senast granskad 2022-09-16