EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll

I Sverige och i alla andra EU-länder kontrollerar myndigheter att livsmedelsföretagen följer de regler som gäller. EU-kommissionens kontrollerar i sin tur att själva kontrollen följer lagstiftningen. Det kallas att EU-kommissionen gör revisioner.

Inom EU-kommissionen är det generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) som utför revisionerna i de olika medlemsländerna. Syftet är att kontrollera att länderna har ett väl fungerande system för kontroll av livsmedelsföretag.

Samma regler måste följas

Reglerna för livsmedelsföretag är gemensamma inom EU och vi har en fri handel av livsmedel. En orsak till att granskningen av ländernas kontrollsystem behövs är att företag ska konkurrera på lika villkor, oavsett vilket land de verkar i. En annan är att vi vill veta att maten vi köper kommer från företag som får kontroll, oavsett vilket EU land den är producerad i.

Om det finns brister i kontrollsystemet får landet en så kallad rekommendation. EU-kommissionens revisorer följer därefter upp att landet förbättrar sitt kontrollsystem inom de delar där revisionen konstaterat brister och gett rekommendationen.

Revision i hela livsmedelskedjan

EU-kommissionen kontrollerar inte enbart systemet för livsmedelskontroll. De gör revisioner i hela livsmedelskedjan och dessa omfattar bland annat kontroll av foder, djurhälsa, djurskydd, växtskyddsmedel och växtskadegörare.

EU gör revisioner även i länder utanför EU

Livsmedel som exporteras till EU ska uppfylla EU:s krav eller internationella standarder som har accepterats av EU. Därför gör EU revisioner även i så kallade tredjeländer, länder utanför EU, som vill exportera till EU.

Rapporter om revisionerna

Efter revisionerna publicerar EU-kommissionen resultaten i rapporter. De tre senaste årens rapporter från revisioner i Sverige kan du nå via länkarna nedan. Där finns även planen för innevarande års revisioner i Sverige.

DG SANTE F revisioner 2024

Tidpunkt Ämne och syfte
Jan-feb Växthälsa
Revision för att verifiera Sveriges efterlevnad av EU:s tillämpliga växtskyddslagstiftning och vår kontroll därav
Feb-mars Kött och köttprodukter
Revision för att utvärdera vårt kontrollsystem avseende slakthygien och köttbesiktning
April Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser
Revision för att kontrollera Sveriges efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning kring restsubstanser av veterinärmedicinska preparat, pesticider och kontaminanter i levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung.
Maj Fodersäkerhet och foderhygien
Juni Uppföljning av tidigare rekommendationer
SANTE F kommer att föja upp att Sverige har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med vissa tidigare konstaterade brister.

 

DG SANTE F revisioner 2023

Tidpunkt Ämne och syfte
Sept
xxxx Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser
Revision för att kontrollera Sveriges efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning kring restsubstanser av veterinärmedicinska preparat, pesticider och kontaminanter i levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung
Revisionen flyttas till 2024
November Fiskeriprodukter
Revision för att kontrollera Sveriges efterlevnad av tillämplig livsmedelslagstiftning avseende produktion och utsläppande på marknaden av fiskeriprodukter samt den offentliga kontrollen av detta.

DG SANTE F revisioner 2022

Tidpunkt Ämne och syfte
November Djurskydd/Fågelinfluensa
Revisionen skulle ha genomförts i början av året men flyttades fram till november 2022
Mars Mjölk och mjölkprodukter
Revision för att kontrollera Sveriges efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning och genomförandet av offentliga kontroller.
xxxx Importkontroll av djur och varor
Revisionen flyttas till 2023
Juni General Follow-up
Revision för att följa upp Sveriges öppna rekommendationer, det vill säga uppföljning av att Sverige har vidtagit lämpliga åtgärder för att rätta till specifika eller systematiska brister som SANTE F identifierat vid tidigare revisioner.
Country Profile

DG SANTE F revision och fact-finding 2021

April Bedrägligt och vilseledande agerande
Fact-finding för att utvärdera om de arrangemang vi har i Sverige för att bekämpa bedrägerier i livsmedelskedjan i enlighet med förordning (EU) 2017/625 är lämpliga och effektiva.

Fact-findingen genomfördes på distans.
November Djurskydd/Värphöns
Revision för att kontrollera att Sverige följer tillämplig unionslagstiftning som reglerar värphöns välfärd under uppfödning och genomförandet av officiella kontroller av dessa regler.
Tidpunkt Ämne och Syfte

 

Senast granskad 2024-06-28